مجله کودک 456 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 15

چربی، پادگان اصلی نیروهای دفاعی بدن ما نیز در همین لنف قرار دارد. لنف در جاهایی مثل لوزهها، غدههای لنفی درست کرده است که وظیفه آنها ساختن نوعی سلول دفاعی مخصوص به نام «لنفوسیت» است. اگر لنفوسیتها در بدن ما نباشند، بدن ما به آسانی دربرابر میکروبها و ویروسها از پای درمیآید. فقط لوزه یک غده لنفی نیست. این غدههای مفید در اطراف گردن، زیر بغل و ران، اطراف رودهها و جاهای دیگر بدن نیز وجود دارند و درون آنها پر است از لنفوسیت. به محض آنکه ویروس یا باکتری وارد بدن ما شود. لنفوسیتها دسته دسته به سوی آن عامل بیماریزا هجوم میبرند و با روشهای بسیار پیشرفته و پیچیدهای دمار از روزگار آنها درمیآورند! خون سفید (لنف) و دستگاهی که این مایع در آن جریان دارد، بخش مهمی از دستگاه ایمنی بدن ما به حساب میآیند. Õ نام کشتی: گیرینگ Õ کشور سازنده: آمریکا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 350 نفر Õ طول و عرض: 114 در 12 متر Õ سلاح اصلی: سه توپ DP- دو اژدرافکن 533 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 15