مجله کودک 456 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 17

لوبیا را خیلی دوست داشت. تورج پنبه را از توی قفس بیرون میآورد و بغلش میکرد. همیشه هم یادش می رفت پنبه را دوباره توی قفس بیاندازد. اگر هم می انداخت در قفس را خوب نمی بست. گوش های پنبه آنقدر بلند بود که از لای قفس بیرون میآمد. پنبه با تورج حسابی دوست شده بود. صدایش را خوب میشناخت وقتی تورج بلند صدایش میکرد؛ کاهو خوردنش را ول میکرد و میدوید و میآمد پیش تورج. تورج گفت: وای وای! چقدر هویج و کاهو میخورد! ای فضول! ای شکمو! چرا اینقدر میخوری؟ من گفتم: اگر همین طور بخورد اندازهی غول میشود! تورج گفت: وای چقدر خوب! بزرگ بزرگ میشود. اندازه یه دنیا! یه عالمه اندازهی میلیون Õ نام کشتی: ژنرال پیک Õ کشور سازنده: آمریکا Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 275 نفر Õ طول و عرض: 44 در 11 متر Õ سلاح اصلی: 26 توپ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 17