مجله کودک 456 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 35

لرزید. مادر با ناراحتی به سرش زد و به ایوان دوید، نمکی هم دنبالش. آنها دیو شاخ و دمی را دیدند که توی حیاط ایستاده بود و نعره میکشید. مادر گفت: «هفت در را بستی نمکی! یک در را نبستی نمکی! شیرم حلالت نمکی! برو ببین این آقا دیوه چه میگوید.» نمکی هم اولش با ترس و لرز از پلهها پایین رفت. نزدیک دیوه شد و پرسید: «کاری داشتید؟»... آنچه که خواندید قسمتی از قصهی قدیمی «نمکی» بود که توسط نشر پیدایش به بهای 1500 تومان چاپ و منتشر شده است کتاب را از کتابفروشیهای معتبر کودک تهیه کنید. Õ نام کشتی: گروندر Õ کشور سازنده: فرانسه Õ نوع: ناوچه اژدرافکن Õ تعداد خدمه: 75 نفر Õ طول و عرض: 45 در 4 متر Õ سلاح اصلی: دو توپ 47 ودو اژدرافکن 355 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 35