مجله کودک 53 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 53 صفحه 9

شرح بازی روی جلد بازی بچههای جهان روی جلد، بچههای چند کشور جهان را میبینید که هر کدام پرچمی در دست دارند. هر کدام از آنها متعلق به یک کشور است. شما میتوانید کششور هر کدام را از روی لباسش یا مشخصهای که در کنارش آمده، تشخیص دهید (به عنوان مثال لباس کیمونو نشاندهندة کشور ژاپن است و ....) اما پرچمی که در دست هر کودک میبینید، به اشتباه در اختیارش قرار داده شده و متعلق به کشور او نیست. بازی این هفته به این صورت است که شما باید نخست، کشوری را که هر کودک متعلق به آن است، تشخیص دهیدو بعد بگوییدپرچم آن کشور در دست کدام شماره قرار گرفته است. اگر میخواهید چند نفره بازی کنید، نخست باید یک داور از بین خودتان انتخاب کنید. سپس 9 عدد کارت شمارهدار با شمارههای (1 تا 9) تهیه کنید. هر کدام از شما (بازیکنان) به نوبت یک کارت انتخاب کنید. هر شماره به شما افتاد، باید بگویید متعلق به کدام کشور است و پرچمش در دست چه شمارهای قرار دارد. داور باید پاسخ شما را با اطلاعاتی که در این صفحه آمده، مطابقت دهد. برندة این بازی کسی خواهد بود که در پایان به مواردی بیشتری پاسخ صحیح داده باشد. بچههای تصویر روی جلد، در پایان، در مرکز تصویر بهدورکرةزمینحلقه زدهاندوبهاین ترتیبروز جهانی کودک راجشن گرفتهاند.ما هم16مهرماه،روز جهانی کودک را به شما تبریک میگوییم. این قسمت مربوطبه بخش داوری است.آن را بعد از پایان بازی بخوانید. اطلاعات (مشخص کردن کشورهرکودک باپرچم دردست او) 1. کودک فرانسوی (پرچم مکزیک) 2. کودک فلسطینی (پرچم نیجریه) 3. کودک هندی (پرچم فرانسه) 4. کودک ایرانی (پرچم هند) 5. کودک ژاپنی (پرچم اسپانیا) 6. کودک مکزیکی (پرچم استرالیا) 7. کودک کشور نیجریه (پرچم فلسطین) 8. کودک استرالیایی (پرچم ایران) 9. کودک اسپانیایی (پرچم ژاپن)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 53صفحه 9