مجله کودک 99 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 99 صفحه 16

دانش دوست مترجم : مهرداد تهرانیانراد مارماهی مکنده این مارماهی که طول بدن او ۷۰ سانتیمتر بیشتر نیست، مثل ماهیان کرمی شکل، آرواره ندارد. مارماهی مکنده عمر خود را در آب تازه میگذراند. البته اگر هنگام تخمریزیاش باشد، حتما باید خود را به آب تازه برساند. خوراک مارماهی مکنده، ماهی زنده است. بسیاری از مارماهیهای مکنده به صورت انگل زندگی میکنند؛ یعنی با دهان و دندانهایی که در تصویر میبینید، خود را به پوست ماهیها متصل میکنند و خون و مایعات بدن آنها را میمکند. اطراف دهان مارماهی، غدههایی وجود دارد که مایع ضد لخته شدن ترشح میکند. این مایع موجب میشود که خون طعمه، جاری باشد و لخته نشود. مارماهی مکنده از دهانش برای چسبیدن به سنگها و حمل آنها به لانهاش هم استفاده میکند. ۸ ماه طول میکشد تا تخم مارماهی به صورت ماهی بالغ درآید. در این مدت، مارماهی نه میتواند غذا بخورد و نه نیازی به خوردن غذا دارد. تاکنون حدود ۲۴ نوع مارماهی مکنده در سراسر جهان شناسایی شدهاند. این مارماهی از انواع مارماهی مکنده اقیانوس آرام است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 99صفحه 16