مجله کودک 99 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 99 صفحه 21

فرهنگ دوست قصه حسین کرد شبستری قصه «حسینکردشبستری» از داستانهای بلند و جذابی است که کودکان کشورما؛ تا پیش از راه یافتن رادیو و تلویزیون به خانههایشان، از زبان بزرگترها میشنیدند و در عالم خیال، با قهرمان قصه به دوردست سفر میکردند و لذت میبردند. نویسنده این قصه ناشناخته است. حسین کرد، قهرمان پاکدامن، پرهیزگار و وارستهای است که برای بزرگی نام ایران و ترویج شیعه، جهاد خود را آغاز میکند. او در ابتدا چوپان سادهای بود. اما با یادگرفتن آیین پهلوانی و رمزهای جنگیدن آشوبهای داخلی کشور را فرونشاند. در قسمت دیگری از قصه، حسین کرد برای گرفتن مالیاتهای هفتساله ایران از هند، با کشتی به هندوستان میرود. او پس از بیمار شدن، ربوده شدن اسب و اموالش و ماجراهای بسیار دیگر، سردسته ازبکها را که دشمنان قدیمی ایرانیان بودند، پیدا میکند. «طالب فیل چشم» سردسته ازبکان که به گفته قصه، قدی اندازه چنار داشته است، توسط حسین کرد کشته میشود. پادشاه هند مجبور میشود برادر او به نام «فیل روز» را به جنگ حسین بفرستد. پس از نبردهای زیاد، حسین کرد بر او پیروز میشود و مالیات هفتساله ایران را از هندیان میگیرد و به کشور بازمیگردد. به داستانهای این چنینی در فرهنگ ادبی ما، داستان «عیاران» میگویند. عیاران، جوانمردانی بودند که برای پیروزی ضعیفان بر قدرتمندان جامعه قیام میکردند. داستانهای عیاری مانند حسین کرد شبستری و قصه «سمک عیار» که برایتان نگفتهایم؛ از داستانهای شنیدنی و پرجاذبه در فرهنگ ما هستند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 99صفحه 21