مجله کودک 99 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 99 صفحه 27

جدول سنگ چین افقی 1- نتیجۀ کار دانش آموز را در آن می بینند. 2- نامی پسرانه 3- پدر رستم 4- ثروت و دارایی 5- معروف و مشهور 6- اثر معروف فردوسی 7- عاجز و ناتوان 8- مشتری دکتر 9- نصف هر چیز 10- اغماء و بیهوشی 11- استادی و ماهر بودن در کاری 12- محلّ تحصیل بعد از دبیرستان عمودی 1- واحد مقیاس سطح برابر با 100 متر مربع 2- سرّ و رمز 3- ظاهر ساختمان یا هر چیزی را گویند- در امان و آسایش 4- قبیله و طایفه 5- هر 3 کیلوگرم را گویند 6- رمق و توان 7- زیبایی را به آن مثل می زنند. 8- پرچم 9- ترس و گریز حیوانات از روی ترس 10- پروردگار 11- بمب کاشتنی 12- شهرت و آوازه 13- محل ورود به ساختمان 14- من و شما 15- قدیم و دیرین 16- قصر یا قلعۀ کوچک که در میان قلعۀ بزرگ ساخته می شود 17- حرف ربط و حرف اضافه برای نشان دادن آخر و انتهای چیزی جدول مستطیل های به هم چسبیده! پاسخ جدول شماره گذشته

مجلات دوست کودکانمجله کودک 99صفحه 27