مجله کودک 108 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 108 صفحه 9

دبّ اصغر چیزی نگفت . خورشید هم یک شهاب کوچک دیگر توی ترازو انداخت و باز پرسید :«دیگر چه کار کردی؟» دُبّ اصغر سرش را خاراند تا بهتر فکر کند و بعد گفت :«یک بار هم آتشدان ستاره را فوت کردم؛ولی خاموش نشد.» ستاره­ها گفتند ک« وای، چه بدجنس!» خورشید یک شهاب کوچک دیگر هم توی ترازو انداخت و گفت :«دیگر چه کار کردی؟» دُبّ اصغر که از خجالت عرق کرده بود ، آهسته گفت :« یک ... یک بار هم ادای ستارۀ شیر را درآوردم .» ستارۀ شیر گفت : «او خیلی بی­ادب است ، باید مجازات شود.» خورشید یک شهاب کوچک دیگر هم توی ترازو انداخت و گفت :« دیگر چه کار کردی؟» دبّ اصغر که از ترس ، صدایش می­لرزید ، گفت :« یک ...یک بار هم توی ترازوی شما نشستم ؛ ولی نشکست.» ستاره­ها با صدای بلند گفتند :« وای ، چه کار بدی ! او خرابکار است ،باید مجازات شود.» خورشید ، شهاب کوچکی را توی ترازو انداخت . دبّ اکبر که خیلی ناراحت شده بود ، از جایش بلند شد و گفت :«خواهش می­کنم او را ببخشید .او قول می­دهد که دیگر کار بدی نکند.» خورشید به دبّ اصغر اشاره کرد و گفت :«جلوتر بیا.» دبّ اصغر با ترس جلو رفت . خورشید گفت :«دیگر چه کار بدی کردی؟» دبّ اصغر چشمهایش را مالید و سرش را خاراند . چیزی یادش نیامد .او در حالی که می­خواست گریه کند ،گفت: «نمی­دانم ، دیگر چیزی یادم نمی­آید.» خورشید به او گفت :«نزدیک من بیا.» دبّ اصغر آهسته آهسته جلو رفت و به خورشید نزدیک شد . ستاره­ها با هم حرف می­زدند و می­گفتند که او بچه خرس بدجنسی است و باید سخت تنبیه بشود . دبّ اصغر که کنار خورشید رسید ، خورشید او را بلند کرد و توی کفۀ دیگر ترازو گذاشت . کفۀ ترازو به سرعت پائین رفت . خورشید با صدای بلند گفت :« ساکت باشید.» ستاره­ها ساکت شدند و منتظر ماندند تا خورشید تصمیمی را که برای دبّ اصغر گرفته ، اعلام کند. خورشید گفت :« دبّ اصغر بدجنس نیست ، خرابکار هم نیست ، او فقط یک بچه خرس بازیگوش است. او خرسی است که دروغ نمی­گوید و ما او را به خاطر راستگویی­اش می­بخشیم .» دبّ اصغر از خوشحالی جیغ کشید و توی کفۀ ترازو تاب خورد . بعضی از ستاره­ها گفتند : «وای ،یک کار بد دیگر!» اما خورشید گفت :« او تا وقتی که یک بچّه راستگوست ، می­تواند توی این کفۀ ترازو بنشیند و تاب بخورد.» دبّ اصغر که ترازو را دوست دارد ، تصمیم گرفته است که هیچ­وقت دروغ نگوید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 108صفحه 9