مجله کودک 232 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 33

پاسخ سرگرمی شماره گذشته : کمک به گورخر جسم فضایی مرموز آنها، ایزما و کرایک را به داخل یک کمد دیواری می اندازند و دستگیره ی در را بیرون می آورند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 33