مجله کودک 323 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 38

کوسه ی خرمنکوب ] دم شلاقی[ این کوسه به دلیل ضربه های محکمی که با دم به طعمه ی خود می زند به کوسه ی خرمنکوب یا دم شلاقی معروف است . با طرف شبیه بیضی که دو طرف آن نوک تیز هستند ، نقاشی خود را آغاز می کنیم . با یک مستطیل بلند ، طرح اولیه دم بلند کوسه را به نقاشی اضافه می کنیم . با طرح سه گوش و چهار گوش ساده ، باله های کوسه را نقاشی می کنیم . شکل اصلی دم را داخل طرح مستطیل شکل ، نقاشی می کنیم . یک باله ی زیرین هم به نقاشی خود اضافه می کنیم . تیر یک کمان باید سبک و راست و مستقیم ساخته شده باشد تا به خوبی به سوی هدف حرکت کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 38