مجله کودک 503 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (( ره )) شرح روی جلد بازی برگها و سایهها لطفاً به بخش رو و پشت جلد با دقت نگاه کنید. همانطور که میبینید تعدادی برگ پاییزی و تعدادی سایهی برگ رو و پشت جلد طراحی شده است. آیا میتوانید تنها با نگاه کردن متوجه شوید کدام برگها سایه ندارند؟ و کدام سایهها اضافی است؟ حالا میتوانید با علامت زدن روی هر برگ و سایهی مربوط به آن، درستی پاسخ خود را امتحان کنید. Õ Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر گر : حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Õ عکس : امیر محمد لا جورد Õحروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر: 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست دانش دوست شعر دوست ورزش دوست کتاب در مجله بچه دیو اسباب بازی میخواهد منیره هاشمی شرشرآبادیها مردم تمیزی بودند. آنها در یک دهکده نزدیک رودخانهای بزرگ زندگی میکردند. این اسم را مردم دیگر برای آنها انتخاب کرده

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 2