مجله کودک 503 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 12

قطعاً همینطور است. حالا برجهای بلند و سدها و دیگر سازههای بزرگی مانند آنها را در نظر بگیرید. چنین سازههایی با صرف هزینههای بسیاری ساخته میشوند و به دلیل عظمتشان دارای وزن بسیار زیادی هستند. قطعاً خیلی مهم است که پیش از ساختن آنها مطمئن شویم که خاک زیر آنها از مقاومت کافی برخوردار خواهند بود. در زمان ساخت یکی از سدهای کشور چند سال به عنوان مسئول دفتر فنی گروه مکانیک خاک آن سد خدمت کردهام، بگذارید در جواب سؤالتان و درباره اهمیت رشته مکانیک خاک مثالی راجع به ساخت یک سد بزنم. طبعاً افراد زیادی با تخصصهای گوناگون در ساخت یک سد همکاری میکنند اما از اولین گروههایی که وارد یک پروژه سدسازی میشوند گروه مکانیک خاک هستند. بچههای مکانیک خاک در یک برنامه مطالعاتی، خاکی که قرار است رویش سد ساخته شود را بررسی کرده و مشخصات آن را شناسایی میکنند. کاری که آنها انجام میدهند خیلی مهم است. اندازه بسیار بزرگ یک سد خاکی یا یک سد بتونی را در نظر بگیرید و محاسبهای تخمینی از وزن آن در ذهنتان انجام دهید. Õ اگر مهندسان مکانیک خاک در نهایت خاک یک منطقه را مناسب ساخت یک سازه ندانند چه میشود؟ قطعاً پیش از ساخت سازه بزرگی مانند برج میلاد بررسیهای فراوانی صورت گرفته و در نتیجه مکانی که برای ساخت آن در نظر گرفته شده روی حساب و کتابهای زیادی بوده است، حالا اگر مهندسان مکانیک خاک تشخیص میدادند که خاک آن منطقه مناسب وزن این برج نیست از ساخت این برج در بدبختی بزرگی! مردم بیدار شوید! او با ناراحتی میدوید و درِ خانه بقیه را میزد. از صدای فریاد او مردم از خانههایشان بیرون آمدند و با وحشت به کوچه نگاه کردند. مردی که جلوی خانهاش

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 12