مجله کودک 503 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 17

که اسم و تابلو دارند، پس او میتواند راه را پیدا کند. بعد فکر کرده بود همه خیابانها که اسم و تابلو دارند، پس او میتواند راه را پیدا کند، حتی اگر مسیرش خیلی دورتر شود. به جایش میتواند بعضی از جاهایی را که تا به حال ندیده است، ببینید. بعد فکر کرد راههای جدید ممکن است خطرناک و ترسناک باشند. خیابانهایی که ماشینها خیلی با سرعت از آنها رد میشوند. یا کوچههایی که تاریک هستند و باریک و آدم میترسد به درست و حسابی نداشت؛ با صدایی بلند گفت: خودشانند! همانها که جای آن گودال بزرگ لانه دارند! چند بار آنها را دیدهام. مردم برگشتند و به سحر بانو نگاه کردند. اما کسی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 17