مجله کودک 503 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 25

از گوشه اتاق برداشت و انداخت رویش. چشمهایش را روی هم گذاشت. سرمای تیزی از لای در به داخل اتاق میخزید. آنقدر این طرف و آن طرف چرخید تا خوابش برد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 25