مجله کودک 503 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 36

عنکبوت کمتر کسی پیدا میشود که دوست داشته باشد نقاشی از یک عنکبوت یا عقرب و یا رطیل رسم کند! اما این موجودات نیز در محیط زیست ما نقش مفید خود را برعهده دارند و بسیاری از آفتها و حشرات مضر را از بین میبرند. به سادگی و با رسم یک دایره (به عنوان بخش شکم) و سپس 8 نیمدایره طراحی اولیه خود را آغاز میکنیم. پاهای عنکبوت، بند بند است، بنابراین قطعات پا را مانند شکل و به صورت بندبند نقاشی میکنیم. میزد. شیر آب را باز کرد و کلهاش را پایین برد. یکی - دو بار دهانش را از آب ولرم پر خالی کرد و به حفرهی چاهک دستشویی خیره شد. این حالت خیره شدن را دوست داشت. انگار با چشمهای باز خوابش میبُرد و آبی که از شیر میریخت گرد میشد و پایین میرفت. مثل هیپنوتیزم بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 36