مجله کودک 503 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 39

جدول 56 خانهای افقی 1.نظر و عقیده- با «فرود» همراه است. 2.آن سوی هر چیز- بخشی از دستگاه گوارش. 3.از حروف انگلیسی (آخرین حرف)- مادر عرب. 5.مرطوب و خیس- علامت مفعول بیواسطه. 6.سخن بلیغ و فصیح- روشنایی. 7.چوبی یا آهنی آن را در اطراف باغچه، خانه یا جلوی ایوان درست میکنند- همراه صندلی! عمودی 1.در ماه مبارک رمضان میگیرند- ریگ نرم و سنگریزه. 2.با آن نان میپزند- از ماههای تابستانی. 3.حرف انتخاب- نغمه و آواز. 4.از دل سوخته برمیآید! 5.شکوه و شوکت. 6.جاری- رطوبت. 7.نخستین انسان- فلزی است سفید رنگ که در ساختن ظروف بهکار میرود. 8.چلهی کمان- آشکار و نمایان. پاسخ جدول شماره گذشته: مستطیل 50 خانهای فریدون رفت توی فکر. چشمهای سبزش را ریز کرد. بدش نمیآمد یک کار بزرگ بکند. اگر او میتوانست کسی که این کارها را کرده پیدا کند پدرش به او افتخار میکرد و دیگر پیش دیگران به او نمیگفت: دست و

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 39