مجله کودک 514 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 10

امیر محمد لاجورد قسمت دوم طبیعت مهربان، آدمهای نامهربان چشمهای خود را میبندیم و صورتمان را رو به آسمان میگیریم تا برخورد قطرههایی از باران را روی گونه خود حس کنیم. بوی باران مدهوشمان میکند. باران، با آن همه طراوت که ما را به ذوق میآورد، باران با آن همه لطافت که شاعران را به سرودن شعر میکشاند، بارانی که هوا را تازه پاکیزه میکند. بارانی که به یک کشتزار زندگی میبخشد... و حالا بارانی که نگرانیم از باریدنش. به جای آب خوب، بارش اسید از آسمان. فرض نیست، که عین واقعیت است. درباره بارانهای اسیدی شنیدهاید؟ چنین پدیدهای تنها یکی از مشکلات فراوانی است که بشر امروز با آن روبروست. انسان امروز بسیار صحبتهایی درباره آلودگی هوا، فرسایش خاک، مسمومیت آب، کم شدن سفرههای آب زیرزمینی، گرم شدن زمین، گازهای گلخانهای، ذوب شدن یخهای قطبی، افزایش خشکی و کویرزایی، سوراخ شدن لایه اوزون و... میشنود. صحبتهایی که پدربزرگها و مادربزرگهای ما آنها را نمیشنیدند. چه شد که اینطوری شد و ما با محیط زیست خود چگونه رفتار کردهایم که اکنون این همه تهدید برای زندگی ما وجود دارد؟ خداوندی که در نهایت مهربانی است طبیعتی مهربان برای ما آفریده است، ولی ما با این طبیعت مهربان چگونه رفتار کردهایم؟ چه میزان از رفتار ما نادرست است و چه تغییراتی باید در عادتهای رفتاری خود ایجاد کنیم؟ اگر با محیط زیست خود آنگونه که شایسته است رفتار نکنیم، حکایت ما، حکایت همان آدمی است که روی یک شاخه درخت نشسته و در حال بریدن آن شاخه است. محیط زیستمان امکان زندگی را برای ما فراهم میکند اما همچنین نیاز به مراقبت و حمایت نیز دارد و همه ما در وظیفه حمایت از آن سهمی داریم. ادامه گفتوگو با مریم عالی فرد، کارشناس ارشد مدیریت اقتصادی محیط زیست را میخوانید. اول آب بنوشد، حرفشان شد و کار به دعوا و زد و خورد کشید. دو حیوان شروع به جنگیدن کردند و با چنگ و دندان به جانِ هم افتادند. بعد از مدتی کتک کاری، هر دو خسته شدند و دست از جنگ کشیدند تا نفسی تازه کنند و از

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 10