مجله کودک 514 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 11

Õ محیط زیست چگونه تعریف میشود؟ محیطی که در آن زندگی میکنیم، محیطی که شامل ما انسانها، گیاهان و حیوانات است، همچنین شامل خاکی است که روی آن زندگی میکنیم، آبی که به مصرف میرسانیم، هوایی که آن را تنفس میکنیم و سایر منابع طبیعی، همه اینها در کنار هم یک مجموعه را تشکیل میدهند که این مجموعه معنای محیط زیست را پیدا میکند. Õ و هریک از اجزاء این مجموعه نقش مهمی در زندگی و ادامه زندگی ما دارند. کل حیات یک چرخه را تشکیل میدهد. یک زنجیر را در نظر بگیرید که از بههم پیوسته شدن حلقههای بسیاری ساخته شده است. هر کدام از این حلقهها اگر از بین برود و یا آسیب ببیند در حقیقت باعث میشود که زنجیر از هم گسسته شود. چون تکتک این حلقهها مهم هستند و باید مواظب آنها بود. ما و دیگر اجزاء محیط زیست با یکدیگر روابط متقابل داریم. با هم زندگی میکنیم و در نتیجه باید مواظب یکدیگر نیز باشیم. اگر شرایط زندگی برای ما فراهم است به این دلیل است که شرایط زندگی برای دیگر گیاهان و جانوران فراهم است. لازم است که محیط زیست خود را به خوبی بشناسیم و در حفظ آن تلاش کنیم. Õ اما برعکس، خیلی از کارهایی که آدمها انجام میدهند نه تنها باعث حفظ محیط زیستشان نمیشود بلکه حتی آسیبهایی جدی هم به آن میزند. وقتی میگوییم به محیط زیست خود آسیب میزنیم به دلیلی واضح و روشن باید گفت که به خود آسیب میزنیم. زندگی ما در گرو بقای محیط زیستمان است. اگر آنطورکه باید و لازم است با محیط زیست خود خوب رفتار کردیم که کردیم، وگرنه باید بدانیم به همان میزانی که رفتار ما با محیط زیست بیرحمانهتر باشد. درواقع خود ما لطمه بیشتری خواهیم دید. نو بجنگند. در این وقت چشمشان به چند کرکس افتاد، که کمی دورتر از چاه ایستاده بودند و خیره به آنها نگاه میکردند. کرکسها منتظر بودند تا ببینند کدام یک از دو حیوان زخمی، زودتر از پا درمیآید و روی زمین میافتد...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 11