مجله کودک 514 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 13

بیاندازید. اما به کدام دور؟ چه سرنوشتی خواهد داشت و چه آسیبهایی به محیط زیست خواهد زد؟ همچنین برای تولید این محصول یا دیگر محصولاتی از این قبیل، کارخانهها انواع آلایندهها را به آب، خاک و هوا وارد میکنند. اما آینده، نمیدانم شاید روزی آن قدر دیر شده باشد که خیلی از آدمها، رک بگویم فقط تعداد کمی از انسانها باقی مانده باشند و همان تعداد کم با چشمهای خود ببینند که نتایج رفتار نادرست ما چه بوده و چه به روز کره خاکی آورده است. Õ بعضیها بعضی وقتها این جمله را بهکار میبرند که تا وقتی با چشم خودمان نبینیم باور نمیکنیم. مشکل همین جاست. بعضیها باید بعضی چیزها را در جا با چشمان خود ببینند تا باورش کنند. بهخصوص در بحث آلودگیهای محیط زیست از آنجا که تاثیرات این آلودگیها غالباً آنی نیستند و خیلی از این تاثیرات را نمیتوانیم با چشم ببینم در نتیجه متقاعد کردن مردم به اینکه باید عادتهای خود را در رفتار با محیط زیستشان تغییر دهند کار مشکلی است. اصلاً فعلاً محیط زیست را بگذاریم کنار، در ادامه همان مثال ظروف یکبار مصرف، بارها شنیدهایم که در لیوانهای یکبار مصرف نباید آب جوش بریزیم چون حرارت زیاد سبب یک سری واکنش شده و موادی را از لیوان به درون محلول ما وارد میکند. چنین کاری از جنبه پزشکی درست نیست و به بدن ما آسیب میرساند. اما اگرچه چنین هشدارهایی را بارها و بارها شنیدهایم آیا همه ما به آن هشدارها گوش میدهیم؟ شاید هستیم که هنوز برخی مردم در این لیوانها چای میخورند. «اُلاغ، خروس، و شیر» یک الاغ و یک خروس در گوشهای از یک انبار کاه زندگی میکردند. روزی یک شیر گرسنه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 13