مجله کودک 514 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 19

زیر مطالب مهم خط بکشید این روش نسبت به روش قبلی که برایتان نوشتیم، روشی بهتر است اما کامل نیست. زیرا بعضی از افراد به جای تمرکز و توجه بر روی مطلب درس و یادگیری آن، حواسشان به خط کشیدن زیر مطالب پرت میشود. باید بلد باشیم که مطلب مهمتر از بقیه کدام است در غیر اینصورت کتاب و دفترمان مثل ریل راهآهن خطکشی میشود! نوشتن حاشیه حاشیهنویسی نسبت به دو روش قبلی بهتر است اما باز هم روش کاملی نیست. ولی میتواند برای یادگیری مطالبی که اهمیت دارد استفاده شود. خلاصهنویسی این روش یکی از بهترین شیوههای درس خواندن است. در این روش شما درس را میخوانید و آنچه را که درک کردهاید به صورت خلاصه روی کاغذ یادداشت میکنید. طرح شبکهای درس خواندن این روش بهترین راه درس خواندن است. به این صورت که ابتدا پس از خواندن درس، نکات مهم درس را به زبان خودتان یادداشت میکنید. سپس نکات کلیدی و مهمی را که نوشتهاید به صورت شبکه مانند روی خطهایی قرار میدهید و در آن خطوط نکات اصلی از غیراصلی را جدا میکنید. این کار را میتوانید در کتاب علوم آن ببینید و از آن یاد بگیرد. در کتاب علوم اول راهنمایی و چهارم و پنجم ابتدایی با این طرح شبکهای، موضوع جانوران را به شما یاد میدهند: خواب کافی، ورزش سبک، تغذیه مناسب و حفظ تندرستی از نکات مهم در هنگام امتحان و درس خواندن است. زیر پنجههای قوی خود گرفت. و به این ترتیب الاغ نادان، قربانی غرور بیجای خود شد! [غرورِ نادانی، دامِ هلاکت است.]

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 19