مجله کودک 514 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 20

تصاویر را کامل کن در این تصویر اشیایی قرار گرفتهاند که بخشهایی از تصویر آنها پاک شده است. شما باید قلم بردارید، هر شکل را کامل کنید. در پایان میتوانید این تصویر را به دلخواه رنگآمیزی کنید. پاسخ سرگرمی شماره قبل ماهیهای پنهان 11 عدد نقطه­ها را به هم وصل کن. «رودخانهها و دریا» روزی چند رودِ ناراضی برای شکایت به سوی دریا جاری شدند و چون به نزدیک او رسیدند، فریاد زدند:

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 20