مجله کودک 514 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 25

نقطهها را وصل کن در این تصویر، کوتولهها را میبینید. اگر خوب دقت کنید، این تصویر کامل نیست. نقطهها را به هم وصل کنید تا تصویر کامل شود. به سوی من جاری نشوید و در من نریزید، تا آب شما همیشه پاک و شیرین بماند! رودها از این سخن یکه خوردند و در پاسخ دریا، حرفی برای گفتن نداشتند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 25