مجله کودک 514 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 37

 جزئیات چهره، بدن و انگشتان را در مرحله چهارم نقاشی کامل میکنیم. آنگاه خطوط کمکی و فرعی اولیه را پاک میکنیم. خطهای اصلی را پررنگ میکنیم. قورباغهها معمولاً به رنگ سبز دیده میشوند اما بخش پایین بدن آنها بیرنگ یا سفید است. با استفاده از مداد رنگ، نقاشی خود را رنگ میکنیم. همدیگر میکردند، مار از یک فرصت مناسب استفاده کرد و به دور گردن عقاب پیچید، و میخواست او را خفه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 37