پیام
نقشه های هیأت حاکمه برای محو اسلام و قرآن
پیام به علما و امت مسلمان ایران (نقشه های رژیم برای محو اسلام و قرآن)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 23 اس‍ف‍ن‍د ‭1351

زمان (قمری) : 8 ص‍ف‍ر ‭1393

شماره صفحه : 481

موضوع : نقشه های هیأت حاکمه برای محو اسلام و قرآن

زبان اثر : فارسی

مخاطب : علما و وعاظ و امت مسلمان ایران

پیام به علما و امت مسلمان ایران (نقشه های رژیم برای محو اسلام و قرآن)

پیام

زمان: 23 اسفند 1351 / 8 صفر 1393[1]

مکان:  نجف

موضوع: نقشه های هیأت حاکمه برای محو اسلام و قرآن

مخاطب: علما و وعاظ و امت مسلمان ایران

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     خدمت حضرات علمای اعلام، خطبای محترم و ملت بزرگ ایران ـ ایّدهم الله تعالی‏‎ ‎‏     پس از سلام و تحیات، ما در عصر حاضر با ضربات سنگین و روزافزون وارده بر‏‎ ‎‏اسلام و گرفتاریها و نابسامانیهای بیش از پیش ملتهای اسلامی مواجه هستیم. از طرفی‏‎ ‎‏قضیۀ فلسطین و مسجد اقصی و آوارگی مردم بی گناه آن سرزمین و پشتیبانی دوَل بزرگ‏‎ ‎‏استعماری از یهود اشغالگر، که با دوام این جرثومۀ فساد خطر بزرگی خدای نخواسته‏‎ ‎‏برای عموم کشورهای اسلامی و خصوص دوَل عربی در پیش است، و از طرف دیگر‏‎ ‎‏اسارت ملت ایران در چنگال عمال استعمار و نوکرهای آن، جامعۀ اسلامی را با فشارها و‏‎ ‎‏گرفتاریهای شدید و همه جانبه ای دست به گریبان ساخته است. برای محو اساس قرآن‏‎ ‎‏کریم و تعالیم رهایی بخش اسلام، نقشه هایی از طرف استعمارگران در کار است که در هر‏‎ ‎‏زمان به نحوی در دست اجرا قرار می گیرد.‏

‏     آن روز که رضا خان با دستیاری اجانب روی کار آمد، مأموریت یافت که با سرنیزه و‏‎ ‎‏قلدریِ تمام، مراسم اسلامی را تعطیل کرده، احکام نورانی قرآن و آثار رسالت را محو و‏‎ ‎‏نابود سازد؛ ولی از آنجا که دیدند با سرنیزه نمی توان مردم را از اسلام و مبانی قرآن دور‏‎ ‎‏ساخت و به اغراض شوم و غارتگرانۀ خود دست یافت، تغییر نقشه داده با طرحهای‏‎ ‎‏استعماری جدید و با تظاهر به اسلام، در مقام محو اساس قرآن و اسارت ملتهای مسلمان‏‎ ‎

‏و شکستن سد عظیم روحانیت برآمدند، و با نغمه هایی فریبنده به اسم «سپاه دین» و غیره‏‎ ‎‏می خواهند این سد عظیم را در هم شکسته به مقاصد پلید خود دست یابند.‏

‏     و امروز نقشه های وسیعتر و دامنه دارتری در جریان است که چهرۀ واقعی مأمورین‏‎ ‎‏استعمار و کیفیت مأموریت آنان را می نمایاند؛ نقشه هایی که با اجرای آن می خواهند‏‎ ‎‏سنگرهای مخالف با استعمار را در هم کوبیده به سنگرهایی در خدمت استعمار و‏‎ ‎‏صهیونیسم و عمال آنان مبدل سازند، علمای اعلام، خطبای محترم، خدمتگزاران به‏‎ ‎‏اسلام را عقب زده، معممین ساختگی و مأمورین سازمانهای فاسد را به جای آنان به‏‎ ‎‏محراب و منبر اسلام و رسول معظم ـ صلی الله علیه و آله ـ برسانند و به جای بیان احکام‏‎ ‎‏قرآن و حقایق اسلام، بلندگوهایی برای اجرای مقاصد شوم ضد اسلامی دستگاه‏‎ ‎‏خودفروخته و دست نشانده درست کنند؛ نقشه هایی که با اجرای آن می خواهند به گمان‏‎ ‎‏فاسد خود تمام مراجع بزرگ، علمای اعلام و خطبای محترم را به صورت کارمند دولت،‏‎ ‎‏آن هم کارمندانی بسیار خفیف و بی ارزش درآورند و تمام حیثیات اسلام و روحانیت را‏‎ ‎‏در هم شکسته راه را برای استعمارگران هر چه بیشتر باز نمایند؛ و بالاخره نقشه هایی که با‏‎ ‎‏اجرای آن می خواهند به جای این سد بزرگ مخالف با ظلم و استبداد، سدی در خدمت‏‎ ‎‏ظلمه و مستبدین بنا کنند. و اینک چنانکه کراراً خبر رسیده، در راه اجرای این نقشه های‏‎ ‎‏استعماری خطرناک دست به کار شده اند که مساجد، تکایا، مدارس و دیگر مراکز‏‎ ‎‏اسلامی و شئون روحانیت را تحت نظارت سازمان ضد اسلامی اوقاف قرار داده علما،‏‎ ‎‏وعاظ و ائمۀ جماعت را مجری اغراض نامشروع دستگاه جبار و عمال کثیف استعمار‏‎ ‎‏سازند و یا به کناره گیری، انزوا و تسلیم سنگرهای اسلام به مخالفین و عمال اجانب‏‎ ‎‏وادارند.‏

‏     اینها ثمرۀ شوم انقلاب خونین و استعماری است که با تبلیغات و عوامفریبیها‏‎ ‎‏می خواهند آن را به انقلاب سفید ملقب سازند و آن را انقلاب شاه و ملت بنامند. و در این‏‎ ‎‏دهۀ سیاهی که گذشت جز فقر و ذلت و اختناق، قتلهای دسته جمعی، تیربارانها و‏‎ ‎‏اعدامهای غیر قانونی و انباشتن زندانها از علما، روحانیون و جوانان ملت اسلام چیزی‏‎ ‎

‏عاید مردم ستمدیدۀ ایران نگردیده. هتک مقدسات اسلام، کشتن علما و مردم مسلمان‏‎ ‎‏در زیر شکنجه، هجوم به مدرسۀ فیضیه و دانشگاهها و کشتار فجیع 15 خرداد که (به طور‏‎ ‎‏معروف) پانزده هزار قربانی داشت، از ثمرات دیگر این انقلاب ننگین است. مصونیت‏‎ ‎‏بخشیدن به نظامیان امریکایی و بستگان آنها، خُرد کردن حیثیت کشور و بر باد دادن‏‎ ‎‏استقلال قضایی و مسلط ساختن غارتگران امریکا و صهیونیسم بر کلیۀ شئون نظامی،‏‎ ‎‏سیاسی، تجاری، صنعتی، زراعی و بازارها از دیگر نتایج شوم این انقلاب پرافتخار‏‎ ‎‏دستگاه جبار می باشد که آنهمه جشنها، پایکوبیها و تبلیغات پر سر و صدا به راه انداخته‏‎ ‎‏مبالغ هنگفتی از دسترنج مردم محروم و گرسنه را صرف این جشنهای ننگین کرده است.‏

‏     و اکنون نیز خواب تازه ای برای ملت ایران دیده و با خرید اسلحه و مهمات‏‎ ‎‏سرسام آور از امریکا به مبلغ دو میلیارد دلار ـ که حدود صد و پنجاه هزار میلیون ریال‏‎ ‎‏می باشد ـ ملت ایران را به خطر نابودی و سقوط اقتصادی تهدید می کند؛ و با کمال‏‎ ‎‏وقاحت اعلام داشته که کسری بودجۀ کشور در امر پرداخت آن، از طریق وامهای‏‎ ‎‏خارجی و افزایش مالیاتها تأمین می گردد! من نمی دانم منظور از خریدن این همه اسلحه‏‎ ‎‏برای بیرون راندن اربابان و استعمارگرانی است که خود رژیم، دست نشاندۀ آنها بوده و‏‎ ‎‏ایران را به صورت پایگاه نظامی آنان در آورده و دست آنها را بر تمام شئون نظامی،‏‎ ‎‏سیاسی، اقتصادی کشور باز گذاشته است یا در حقیقت در راه اجرای نقشه های‏‎ ‎‏غارتگرانۀ امریکاست که بر اثر ضعف بودجۀ اقتصادی و تغییر سیاست مبنی بر نابودی‏‎ ‎‏ملل به وسیلۀ نیرو و ثروت خود آنان، می خواهد پایگاه خود را در ایران مستحکمتر کرده‏‎ ‎‏ملت بی پناه ایران و دیگر ملل آزادیخواه منطقه را که علیه اشغالگران فلسطین و دیگر‏‎ ‎‏اجانب غارتگر مبارزه می کنند، سرکوب سازد؟‏

‏     و اکنون ملت محروم ایران که بسیارشان از لوازم اولیۀ زندگی محروم بوده، و بنا به‏‎ ‎‏نوشتۀ بعض از روزنامه های وابسته به دستگاه، فقط در تهران یک میلیون نفر فاقد برق و‏‎ ‎‏آب و بهداشت و دیگر ضروریات اولیۀ زندگی می باشند، ملتی که بسیارشان از فقر و‏‎ ‎‏تهیدستی نمی توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و اطفال معصوم را از گرسنگی به‏‎ ‎

‏چرا می برند و یا سرِ راهها به امید خدا رها می سازند، ملتی که بسیارشان برای مراجعه به‏‎ ‎‏دکتر و خریدن دارو تمکن مالی ندارند و از بی دکتری و بی دارویی تلف می شوند، و بنا به‏‎ ‎‏نوشتۀ بعضی از روزنامه های ایران، در بسیاری از شهرستانهای ایران و استانداریهای‏‎ ‎‏بزرگ برای هر 35 هزار نفر فقط یک دکتر وجود دارد، ملتی که در همین سال گذشته از‏‎ ‎‏قحطی و گرسنگی، خانه و کاشانۀ خود را رها ساخته برای به دست آوردن لقمۀ نان به هر‏‎ ‎‏سو آواره شدند، باید چنین مبلغ سرسام آوری از بودجۀ کشور آنها صرف همچو امر‏‎ ‎‏سفیهانه ای شود!! و تازه این معاملۀ کمرشکن دو میلیارد دلاری غیر از معاملۀ اسلحه ای‏‎ ‎‏است که اخیراً با انگلیس استعمارگر و تجاوزکار انجام داده، و آنهمه اسلحه و مهمات‏‎ ‎‏خریداری کرده. من بیم آن دارم که این انحرافات و اعمال سفیهانه اثر عارضه ای باشد که‏‎ ‎‏بعضی سلاطین سفاک در اواخر عمر به آن مبتلا می شدند و ملت را به خاک و خون‏‎ ‎‏می کشیدند. من از اواخر عمر این سفاکها که نوید مرگ، آنها را به جنون می کشد، برای‏‎ ‎‏این ملت ستمدیده بیمناکم. من از امراض عصبی که در پیری عارض این قلدرها می شود،‏‎ ‎‏برای اسلام و مسلمین خوف دارم.‏

‏     اکنون سکوت در مقابل این نقشه ها و فجایع در حکم انتحار است و استقبال از مرگ‏‎ ‎‏سیاه، و سقوط یک ملت بزرگ می باشد. تا فرصت از دست نرفته لازم است که سکوت‏‎ ‎‏شکسته شود و استنکار‏‎[2]‎‏ و اعتراض آغاز گردد. بر علما و خطبای اسلام است که در‏‎ ‎‏مساجد و محافل، نقشه های پشت پردۀ دستگاه را به ملت برسانند و در این مصیبت بزرگ‏‎ ‎‏که برای اسلام و مسلمین و خصوص علمای اعلام و خطبای محترم پیش آمده است از‏‎ ‎‏هیچ گونه اقدامی فروگذار نکنند. مراجع عظام نظر مبارک خود را با طبع و نشر اعلام‏‎ ‎‏نمایند؛ و کسانی را که در این امر کمرشکن با دستگاه همکاری و روابط حسنه دارند و یا‏‎ ‎‏به نقشه ها و فعالیتهای سازمان اوقاف و دیگر سازمانهای فاسد صحه می گذارند و به‏‎ ‎‏پیشرفت آن کمک می نمایند و یا جیره خوار سازمان اوقاف و دستگاه جبار قرار گرفته اند،‏‎ ‎

‏طرد و مفتضح سازند و به ملت معرفی نمایند. و بر ملت اسلام است که با این نوع افراد که‏‎ ‎‏از طرف سازمانهای فاسد برای منبر و محراب تعیین و نصب شده اند، معاملۀ عدالت‏‎ ‎‏نکنند و در جماعت آنها حاضر نشوند و پای منبر آنها ننشینند، و آنها را به یکدیگر نشان‏‎ ‎‏داده و از جامعۀ اسلامی طرد نمایند، و به مساجد و محافل که تحت نظر سازمان اوقاف‏‎ ‎‏بوده و به دست آن اداره می شود، نروند. علمای اعلام، خطبای محترم و ائمۀ جماعت به‏‎ ‎‏عنوان اعتراض و استنکار، در صورت مقتضی، اعتصاب نمایند و تا مدت محدودی از‏‎ ‎‏رفتن به مساجد و منابر خودداری ورزند و مطمئن باشند که اعتراض دسته جمعی و‏‎ ‎‏اعتصاب عمومی نتیجه دارد و دستگاه جبار را عقب می راند. و لازم است که مردم‏‎ ‎‏مسلمان در صورت اعتصاب علمای اسلام، که برای حفظ احکام قرآن است، از آنان‏‎ ‎‏پشتیبانی کنند و در اعتصاب تبعیت نمایند.‏

‏     از خداوند متعال رفع شرّ اشرار و قطع ایادی استعمار را خواستار است. والسلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

  • ـ در صحیفه نور (دورۀ 22 جلدی) ج 1، ص 200، تاریخ این پیام فروردین 1352 درج شده است. تاریخ 8 صفر 1393 (مطابق با 23 / 12 / 1351) صحیح است.
  • ـ قبیح شمردن، انکار ورزیدن.