همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)
نظام اجتماعی مورد نظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : پرماجم، قربانعلی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

نظام اجتماعی مورد نظر امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نظام اجتماعی مورد نظر امام خمینی

‏قربانعلی پرماجم‏‎[1]‎

‏میهمانان گرانقدر، دانشمندان مسلمان، خواهران و برادران عزیزم.‏

‏     ابتدا اجازه بفرمایید از برگزارکنندگان این سمینار بزرگ، بویژه از‏‎ ‎‏مقامات سازمان بین المللی صلیب سرخ، و موسسه اندیشۀ اسلامی‏‎ ‎‏معاصر که سنگ بنای برگزاری این سمینار را بنا نهادند تا شخصیت‏‎ ‎‏شگفت انگیز امام خمینی، و تا حدودی جنبه های سیاسی زندگی وی را به‏‎ ‎‏بحث بگذارند، تشکر کنم.‏

‏     برادران و خواهران گرامی، سخن گفتن در بارۀ امام خمینی، و قضاوت‏‎ ‎‏دربارۀ کسانی که روند تاریخ را دچار تحول ساخته اند، و قضاوت دربارۀ‏‎ ‎‏رویدادهای بسیار جالب که سرنوشت میلیونها انسان را در عصر خودشان‏‎ ‎‏و عصرهای آینده تحت تاثیر قرار داده است، بسیار مشکل است؛ آنها نه‏‎ ‎‏تنها خودشان را از تاریکی و گردش روزمرۀ این زندگی خسته کننده‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 37
‏رهانیدند، بلکه جامعۀ خود را نیز تا اعلا درجۀ افتخار و عزت، رهبری‏‎ ‎‏کردند. عمق روح شخصیت برجستۀ افرادی نظیر امام خمینی ـ که‏‎ ‎‏بنیانگذار تکامل بسیار پر اهمیتی در روند توسعه و تکامل بود ـ اندیشۀ‏‎ ‎‏انسانی را از مراجعه به مورخینی که براحتی مبهوت بزرگی و تظاهر‏‎ ‎‏مصنوعی شخصیت خود می شوند، باز می دارد.‏

‏     خواهران و برادران عزیز، من در مقامی نیستم که دربارۀ این شخصیت‏‎ ‎‏تاریخی معتبر اسلامی سخن بگویم، زیرا صحبت کردن از او، زمان بسیار‏‎ ‎‏زیاد می طلبد؛ اما در این فرصت به سهم خود دربارۀ دو جنبۀ اندیشۀ‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی امام خمینی بحث خواهم کرد که اولین جنبه، احیای‏‎ ‎‏مذهب است؛ و دومی پیوند دادن سیاست به مذهب، و بیرون آوردن‏‎ ‎‏مذهب از انزواست. درستی و قابل درک بودن شخصیت و بینش اسلامی‏‎ ‎‏امام خمینی تا جایی است که تفاوتهای تحلیلی مختلف تحلیلگران را از‏‎ ‎‏ابعاد شخصیتی وی بسیار متنوع کرده است و آنها بیشتر سعی می کنند‏‎ ‎‏خود امام خمینی را درک کنند تا اینکه به مقام و اعتبار وی بیندیشند. با این‏‎ ‎‏وجود چاره ای نداریم تا دیدگاههای مختلف وی را در زمینه های سیاسی‏‎ ‎‏و اجتماعی، زندگی و فعالیتهایش مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.‏

‏     دیدگاه آن دسته از غربیان و مسلمانانی که او را می شناسند، و آنهایی‏‎ ‎‏که او را به عنوان کسی که دارای بینش و جنبه های اجتماعی و سیاسی‏‎ ‎‏است، ملاقات کردند، با دیدگاه دیگر سیاستمداران فرق می کند. وی‏‎ ‎‏تصویر متمایزی از دولت و امور اجتماعی نشان داده است. امام خمینی‏‎ ‎‏فقه اسلامی را که قرنها مسکوت مانده بود، زنده کرد؛ او با در نظر گرفتن‏‎ ‎‏نظام مطلوب سیاسی و اجتماعی اسلام، رویکردی کاملاً متفاوت از دیگر‏‎ ‎‏حکام و دانشمندان اسلامی به حکومت داشت. دیدگاههای انقلابی وی‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 38
‏در فقه اسلامی با دیدگاههای دیگران فرق داشت تا حدی که وی سعی‏‎ ‎‏نمود مفهوم فقه را کاربردی کرده و آن را در عملی ترین شکل خود، به کار‏‎ ‎‏بندد. وی حقیقتی را بنا نهاد که بر مبنای آن حقوق و مسئولیتهای اجتماعی‏‎ ‎‏در جامعه را در حالی که حقوق و مسئولیتهای فردی در اسلام مطرح‏‎ ‎‏است، نمی توان نادیده گرفت و به آن اهمیتی نداد. دانش فقه اسلامی وی‏‎ ‎‏به سبب ممارستش در درک ریشه های موضوعات اسلامی برای تاسیس‏‎ ‎‏عقلانیت در این موضوعات، و یافتن مبنای فلسفی آنها،  و طبقه بندی و‏‎ ‎‏مقوله بندی آنها با معیارهای بسیار عملی و کاربردی، از مرز دیدگاههای‏‎ ‎‏سنتی نیز فراتر رفته بود. گرچه وی خود محصول آن حوزه های علمی و‏‎ ‎‏مکتبخانه های سنتی بود و برای آنها احترام بسیار قائل بود؛ اما قدمهای‏‎ ‎‏شجاعانه ای که وی برای تصحیح برخی تفکرات غلط اسلام سنتی‏‎ ‎‏برداشت، بسیار حائز اهمیت بود.‏

‏     بنابراین، خواهران و برادران من، ما امام خمینی را به عنوان بزرگ‏‎ ‎‏حافظ دین، و پاس دارندۀ بنیادها و ارزشهای اسلامی در برابر طوفانهای‏‎ ‎‏عظیم گمراهیها می شناسیم. اما احیای مذهب جوانب دیگری نیز دارد که‏‎ ‎‏از اهمیت دو برابر برخوردار است. از این نظر امام خمینی(س) یک‏‎ ‎‏شخصیت بی همتا بود.‏

‏     همیشه دو مفهوم متفاوت بوده است که علیه دین واقعی خدا تهدیدی‏‎ ‎‏بزرگ به شمار می آمده است؛ یکی  از آنها تحصیلکردگان ساده نگری‏‎ ‎‏بودند که تصویر دین را مغشوش کرده اند و هنوز هم سعی می کنند به دنیا‏‎ ‎‏اثبات کنند که موفق به درک پیام خداوند ـ که حقیقت است، و چیزی غیر‏‎ ‎‏از حقیقت نیست، ـ شده اند. این یک رویکرد بسیار ساده انگارانه از‏‎ ‎‏سنتهایی است که اعتقادات ناب دینی محسوب می شود. آنها به نام دفاع‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 39
‏از حقیقت ـ که در حیطۀ مسئولیت مسلمانان پرهیزکار قرار دارد ـ خودشان‏‎ ‎‏را محبوس کرده، و با روشهای تفسیری بعضاً صحیح، و غالباً غلط خود از‏‎ ‎‏پیام مطلوب خداوند برای بشر، هر کسی را که بتوانند به درد خود گرفتار‏‎ ‎‏می کنند.‏

‏     ما می توانیم این پدیده را نوعی پارسایی در نظر بگیریم که بزرگترین‏‎ ‎‏نقش را در پاسخگویی به پرسشهای فراوان و مهم زندگی در افکار پویای‏‎ ‎‏افراد مستعد وجود دارد. بدانیم که این پرسشها آنها را یا به سمت بی دینی‏‎ ‎‏و یا به سمت نسخه های تحریف شده ای از اصل دین الهی هدایت می کند.‏‎ ‎‏ما گرچه این پدیده را به عنوان عامل عمده در مقابل پرورش و به بارنشینی‏‎ ‎‏اعتقادات دینی در جامعۀ مدرن نمی دانیم، اما به طور قطع این یکی از‏‎ ‎‏موانع عمده در راه یگانه پرستی واقعی است که فجایع بسیار زیادی را از‏‎ ‎‏بدو تاسیس جوامع دینی به بار آورده است.‏

‏     تهدید جدی دیگر در مقابل دین الهی، توطئه های کسانی است که با‏‎ ‎‏تمام فشارهای شیطانی و سرمایه های مادی خود، دین را مانع بزرگی در‏‎ ‎‏برابر مطامع لذت پرستانه، حریصانه و استکباری خود می دانند؛ بنابراین،‏‎ ‎‏آنها سعی می کنند دین را ریشه کن کنند و اگر موفق به این کار نشوند،‏‎ ‎‏می کوشند چهره ای تحریف شده از آن ادیان را به جامعه و تاریخ معرفی‏‎ ‎‏کنند تا بتوانند به مطامع خود دست یابند، و در نتیجه گرایشهای دینی را‏‎ ‎‏ریشه کن کنند. پیروان متقی و پرهیزکار امام خمینی همیشه مستحکم در‏‎ ‎‏مقابل امیال این دو دسته از افراد ایستاده اند؛ آنها همواره شجاعانه از‏‎ ‎‏اساس توحید دفاع کرده و سعی کرده اند با هدف رسیدن به تکامل در‏‎ ‎‏جوامع دینی خود، به اصلاحات دست زده و گاهی مواقع نیز زندگی شان‏‎ ‎‏را در راه این هدف از دست داده اند. بنابر این، بدون شک امام خمینی‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 40
‏یکی از پیشگامان نوزایی دینی و اصلاحات اجتماعی در تاریخ اسلام‏‎ ‎‏به شمار می آید؛ و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قطعاً مهمترین ثمرۀ‏‎ ‎‏آرمان روشنفکران و تلاشهای جهادی آنها در زمینۀ احیای دین و مبارزات‏‎ ‎‏اجتماعی بوده است.‏

‏     برادران و خواهران من، امام خمینی تمام عمر خود را صرف تلاش‏‎ ‎‏برای ابلاغ اصول و ارزشهای اسلامی به جهان کرده است. آینده، تاثیر‏‎ ‎‏عظیم این بندۀ متواضع خدا را ـ که تاریخ خاص خودش را دارد ـ عیان‏‎ ‎‏خواهد کرد. نظام مطلوبی که امام خمینی سعی کرد بین مردم جا بیندازد،‏‎ ‎‏نظامی است که اسلام را از تخریب تحمیلی و تحریف نجات می دهد، و‏‎ ‎‏دوباره آن را احیا می کند؛ در واقع اسلام از راه اصلی خود؛ خواسته های‏‎ ‎‏حقیقی الهی که پیامبر اکرم برای تحقق آنها قیام کرد، و قرآن مجید نیز برای‏‎ ‎‏تکمیل و تحقق بخشیدن به آنها نازل شده است، سرچشمه گرفته است.‏‎ ‎‏این نظام باید معرف دین باشد و به آن اعتبار و کمال جدید ببخشد.‏‎ ‎‏امام خمینی از همان آغاز نهضت افتخارآمیز خود، رسالت پیامبری را‏‎ ‎‏پی گرفت. آرزوهای اجتماعی و سیاسی جوامع اسلامی، و مسلمانانی که‏‎ ‎‏در خارج از ایران زندگی می کردند، زیاد نبود، و امام خمینی این رهبر‏‎ ‎‏بزرگ در هر جا که سخنرانی می کرد، این سه هدف را به اطلاع مردم‏‎ ‎‏می رساند: 1. سربلندی و معرفی اسلام؛ 2. عزت و عظمت مسلمانان؛ و‏‎ ‎‏3. احیا و بازیابی دین.‏

‏     برادران و خواهران عزیز، یکی دیگر از ویژگیهای بارز اندیشۀ سیاسی‏‎ ‎‏و اجتماعی امام خمینی پرهیز از جدا سازی دین از سیاست بود که سالها‏‎ ‎‏بعضی از دانشمندان مسلمان، و استعمارگران تبلیغ می کردند. ادعا می شد‏‎ ‎‏که زبان دین، زبان زور است، و هر بحثی که به نام حق صورت گیرد غیر‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 41
‏دینی است، و هیچ جایی برای حقوق سیاسی مردم در اسلام وجود‏‎ ‎‏ندارد؛ اما امام خمینی ایدۀ جدیدی آورد و آن را وارد فرهنگ اندیشۀ‏‎ ‎‏سیاسی کرد و اعلام کرد که اسلام، دین فرایض است و شامل انواع حقوق‏‎ ‎‏بوده و حقوق سیاسی نیز یکی از این حقوق است. او به این نتیجه رسید که‏‎ ‎‏نظریه جدایی دین از سیاست در دراز مدت، اسلام را به دینی منفعل که‏‎ ‎‏هیچ تاثیر عملی در زندگی روزانۀ بشر نخواهد داشت، تبدیل می کند؛ به‏‎ ‎‏همین دلیل اغلب به مسلمانان، بویژه آن دسته از فقها و طلاب جوان‏‎ ‎‏مسلمان که علوم اسلامی را فرا می گیرند هشدار می داد و آنها را از اینکه‏‎ ‎‏بر اساس تبلیغات دروغین ـ که دین اسلام را یک امر فردی و محدود به‏‎ ‎‏جنبۀ عبادی بشر می دانند ـ خودشان را از هرگونه جوانب سیاسی و‏‎ ‎‏اجتماعی مورد انتظار زندگی بشری دور نگه دارند، برحذر می دارد.‏‎ ‎‏امام خمینی معتقد است اسلام را نمی توان از سیاست جدا کرد؛ زیرا از‏‎ ‎‏زمان پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ آن حضرت بر سازماندهی‏‎ ‎‏حکومت اصرار می ورزد تا مردم را رهبری کند. امام خمینی نیز اعلام‏‎ ‎‏می کند که احکام سیاسی اسلام از احکام عبادی آن بیشتر است؛ اسلام‏‎ ‎‏بدون سیاست ناقص است و اسلام تنها به عبادات محدود نمی شود.‏

‏     اگر فرموده های امام خمینی را قبول داشته باشیم، و باور داشته باشیم‏‎ ‎‏که اسلام دین کامل و فراگیری است، اسلام مانند کالبدی خواهد بود که‏‎ ‎‏سیاست، روح آن به شمار می آید، و چنانچه آن را از بدن جدا کنید،‏‎ ‎‏پیکری بدون روح خواهد بود. بنابراین ولایت، حکومت و یا حکومت‏‎ ‎‏اسلامی بخش اصلی و روح کالبد اسلام است. از دیگر سو ما معتقد‏‎ ‎‏هستیم، شریعت اسلامی و احکام آن، متعلق به زمان و مکان خاصی‏‎ ‎‏نیست و اسلام یک دین غیر قابل تجزیه است، بنابر این، ما نمی توانیم‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 42
‏احکام سیاسی و اجتماعی اسلام را نادیده بگیریم.‏

‏     خواهران و برادران گرامی، ما باید در کنار ضرورتی که برای تشکیل‏‎ ‎‏حکومت اسلامی یا دولت اسلامی در جامعه وجود دارد، به رابطۀ‏‎ ‎‏حکومت با مردم، و اهمیتی که آنها در این حکومت دارند، بیندیشیم و آن‏‎ ‎‏را مد نظر داشته باشیم. امروز اگر به فرهنگ اندیشۀ سیاسی مردم بنگریم،‏‎ ‎‏متوجه می شویم که آنها معتقدند حقانیت حکومت در کشورهای‏‎ ‎‏دموکراتیک از قدرت بر می خیزد؛ و یا از هر دوی این نیروها و یا ترکیب‏‎ ‎‏آنها با نیروهای دیگر هر نوع قدرتی را می توان نتیجه گرفت. اجازه‏‎ ‎‏بفرمایید قبل از پرداختن به این دو، یعنی قدرت و حقانیت حکومت، و‏‎ ‎‏مقایسه آن با حکومتهای دموکراتیک فعلی، مقدمه ای را بیان کنم.‏‎ ‎‏عقلانیت تئوریکی و سیاسی، مستلزم هر نظام حکومتی است که بر مبنای‏‎ ‎‏دو اصل مهم قدرت و حقانیت بنا شده است. هر حکومت فاقد قدرت،‏‎ ‎‏ناکارآمد و بی خاصیت خواهد بود و حکومت بدون اقتدار نیز یک‏‎ ‎‏حکومت منفعل خواهد بود. بر اساس عقلانیت تئوریکی، یک حکومت‏‎ ‎‏باید صاحب قدرت باشد تا بتواند در جامعه نظم برقرار کند، و این قدرت‏‎ ‎‏نیز باید مبنای قانونی داشته باشد تا بتواند استقرار عدالت را تسهیل‏‎ ‎‏بخشد. هیچ حکومتی تا زمانی که قدرت نداشته باشد نمی تواند استقرار‏‎ ‎‏یافته، و سیاستهای خود را نظام مند کند.‏

‏     برخورداری از قدرت نه تنها برای تشکیل حکومت، نیاز اساسی به‏‎ ‎‏شمار می آید، بلکه برای تداوم کار حکومت نیز حیاتی خواهد بود.‏‎ ‎‏براساس عقلانیت سیاسی، تنها یک نظام عادل می تواند از اقتدار و مبنای‏‎ ‎‏قانونی برخوردار باشد. عقل یا منطق اقتضا می کند که هر نظام حکومتی را‏‎ ‎‏که شخصیت حقوقی، و یا اقتدار نداشته باشد، نباید یک حکومت قانونی‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 43
‏شمرد؛ و هر نوع کنترل و نظارت غیر قانونی، ستم و بی عدالتی محسوب‏‎ ‎‏می شود. بنابر این، قدرت و اقتدار دو اصل هر نوع حکومتی به شمار‏‎ ‎‏می آیند. اعتقاد بر این است که در بیشتر کشورهای فعلی با حکومت‏‎ ‎‏دموکراتیک، چنانچه حکومت بتواند خواستۀ مردم را برآورده کند و‏‎ ‎‏چنانچه بتواند از آرای مردمی برخوردار باشد، در آن صورت، آن‏‎ ‎‏حکومت دارای قدرت بوده و این قدرت بر مبنای اقتدار حکومتی‏‎ ‎‏خواهد بود؛ اما در برخی از کشورها عقیده بر این است که گاهی اوقات‏‎ ‎‏جدای از میل و ارادۀ مردم، این ارادۀ پادشاهان است که مبنای اقتدار قرار‏‎ ‎‏می گیرد.‏

‏     اما خواهران و برادران عزیز، زمانی که امام خمینی واژۀ جدید را وارد‏‎ ‎‏قاموس اندیشه اسلامی کرد، بارها به این نوع اقتدار جواب منفی داد و‏‎ ‎‏گفت که عنصر دیگری برای اقتدار وجود دارد و آن هم ارادۀ خداوندی‏‎ ‎‏است و چنانچه شما حتی در ممالک اسلامی به سر می برید، اگر رای‏‎ ‎‏مردم را نیز با خود همراه کرده باشید، و قدرت را نیز در دست گرفته‏‎ ‎‏باشید، چنانچه احکام شریعت را به جا نیاورده باشید، حکومت شما غیر‏‎ ‎‏قانونی خواهد بود. گرچه قدرت هم داشته باشید؛ و گرچه توانسته باشید‏‎ ‎‏مردم را نیز با خود همراه کنید. این هرگز به منزلۀ آن نیست که اراده و یا‏‎ ‎‏خواست مردم اهمیتی ندارد؛ منظور ما این است که ارادۀ خداوند قادر و‏‎ ‎‏متعال، معیار احراز حقانیت و اقتدار برای یک حکومت است. اما برای به‏‎ ‎‏اجرا گذاشتن این حقانیت و اجرای احکام شریعت، ما نیازمند به قدرت و‏‎ ‎‏حمایت کامل مردمی خواهیم بود؛ و به همین دلیل بود که امام خمینی‏‎ ‎‏بیشترین اهمیت و اعتبار را به مردم و ارادۀ آنها می داد. ‏

‏     در یک نظام حکومتی اسلامی، دولت از حمایت مردمی ـ که منبع‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 44
‏قدرت و ارادۀ خداوند اساس حقانیت آن است ـ برخوردار است. به همین‏‎ ‎‏نحو است که امام معتقد است: این نظام عقلی حکومت اسلامی دو قطب‏‎ ‎‏دارد که هم از حمایت مردمی به عنوان منبع قدرت برخوردار است، و هم‏‎ ‎‏تاییدات فرامین الهی اساس حقانیتش می باشد. حکومت اسلامی با آنچه‏‎ ‎‏در موضوعهای بنیادی از آن با نام حکومت دموکراتیک یاد می کنند، فرق‏‎ ‎‏دارد. تمام حکومتهای مردم سالار تا حدودی از حمایت مردمی برخوردار‏‎ ‎‏هستند؛ و خواست مردم اساس تشکیل حکومت آنها را تشکیل می دهد؛‏‎ ‎‏اما آنها فاقد یک منبع تایید کنندۀ مشروعیت هستند.‏

‏     امام خمینی با بیان اینکه حکومت اسلامی خودمحور نیست، دربارۀ‏‎ ‎‏طبیعت حکومت اسلامی اظهار نظر کرده است. این نوع حکومت‏‎ ‎‏مشروط است نه به این معنی که یک اقلیتی در مقابل دیدگان یک اکثریت‏‎ ‎‏دربارۀ کوچکترین موضوعات تصمیم بگیرند؛ بلکه این امر منوط به نظام‏‎ ‎‏و مقرراتی است که قرآن کریم و سنت رسول اکرم، و مجموعاً به عنوان‏‎ ‎‏حاکمیت اسلامی از آن نام برده می شود. بنابر این، حکومت اسلامی از‏‎ ‎‏زیر مجموعه های فرمان الهی دربارۀ مردم است.‏

‏     خواهران و برادران گرامی، تا آنجایی که بتوانم سخنانم را خلاصه کنم،‏‎ ‎‏به عرض می رسانم که این نظام اجتماعی با رهبری یک فقیه جامع‏‎ ‎‏الشرایط (ولی فقیه) به کار خود ادامه می دهد تا جامعه را از هر نوع‏‎ ‎‏انحراف و انحطاط کنترل، و بر آن نظارت نماید. ایمان و دین از جمله‏‎ ‎‏پایه های این جامعه به شمار آمده، و حاکمان مقید و موظف هستند تا‏‎ ‎‏مردم را صرف نظر از نژاد، قومیت و دیگر عوامل در یک وضعیت متعادل‏‎ ‎‏بین این دو حفظ کنند. امام خمینی به یک نظام اجتماعی سالم معتقد‏‎ ‎‏بود؛انسان اساس این جامعه است و حفظ عزت و احترام وی اساس‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 45
‏انقلاب اجتماعی است. امام معتقد است که در این نظام، ما باید به مردم،‏‎ ‎‏صرف نظر از موقعیت و گروهشان اعتماد داشته باشیم؛ زیرا در برابر‏‎ ‎‏چشمان نظاره گر آنها قرار داریم؛ در غیر این صورت آن نظام اجتماعی‏‎ ‎‏فایده ای نخواهد داشت. اندیشۀ امام خمینی از مکتب دینی نشات‏‎ ‎‏می گرفت، بنابراین، انتظار می رفت در جامعۀ ایران نظام مطلوب به‏‎ ‎‏حکمیت خدا، و سپس پیامبران، امامان معصوم و فقها تعلق داشته باشد؛ و‏‎ ‎‏نتیجه چنین نظامی این خواهد بود که دین بر تمام موضوعات و امورات‏‎ ‎‏اجتماعی برتری داشته باشد؛ و این امر را می توان در سایۀ جمهوریت ـ که‏‎ ‎‏حقانیت خودش را از خدا و مردم کسب می کند ـ در جامعه برقرار کرد.‏

‏     این مذهب بویژه فقه آن را فقها پایه گذاری کرده اند، و با استفاده از‏‎ ‎‏اجتهاد یا تعقل قانونی، و بر حسب شرایط زمان و مکان مورد استفاده قرار‏‎ ‎‏می گیرد؛ در نتیجه، این دین قادر خواهد بود بهترین راه حل را برای‏‎ ‎‏مشکلات مختلف اجتماعی پیدا کند. در نظام اجتماعی ای که حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی(س) آن را پایه گذاری کرد، هیچ گونه ظلم از طرف مردم‏‎ ‎‏مستکبر به مردم مستضعف وجود ندارد، وظیفۀ تک تک مردم جامعه و‏‎ ‎‏فقهای اعلام آن جامعه است تا عدالت را در میان مردم برقرار کنند، و فقر‏‎ ‎‏را از جامعه برچینند، و با نظارت دقیق و بدون تبعیض بر اقتصاد و توزیع‏‎ ‎‏سرمایۀ کشور، فاصلۀ میان فقیر و غنی را کاهش دهند. یکی از مهمترین‏‎ ‎‏جنبه های اجتماعی عقاید امام خمینی زندگی کردن وی به سبک ساده‏‎ ‎‏بود؛ او مخالف با زندگی کردن به سبک پادشاهان بود که در نتیجه،‏‎ ‎‏فراموش کردن افراد ضعیف و طبقۀ فقیر جامعه را در پی خواهد داشت.‏‎ ‎‏امام خمینی در قبل و بعد از انقلاب به یک شیوۀ متعادل زندگی می کرد،‏‎ ‎‏غذاهای ساده می خورد، بر کف اتاق می خوابید که این خود از پدیده های‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 46
‏نادر در میان رهبران جهان می باشد، و به جهانیان نشان داد که  در نظام‏‎ ‎‏مطلوب در جامعۀ ایران هرگونه تبعیض مردود است.‏


مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 47

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 48

  • )) وی اهل جاوه اندونزی است، دارای درجه فوق لیسانس در رشتۀ حقوق، و صاحب کرسی در دانشگاه در رشته تبلیغ اسلامی است. او سردبیر مجله راهنمای اسلامی و سردبیر مجله ای به نام «سولیا امت» می باشد ـ که در کنیا و شرق افریقا چاپ و توزیع می گردد.