حضرت امام (قدس سره الشریف) با بصیرت و درایت مثال زدنی خود بیش از چهل سال قبل کل ملل مستضعف و تحت سلطه و ستم جهان را مخاطب قرار داده و به این مهم هشدار داده اند که به واسطه حاکمیت رسانه ای غرب و شرق نباید فریب تبلیغات و شانتاژهای ابرقدرتها را خورد بلکه بالعکس باید به این مهم توجه کرد که هدف اصلی و غایی و پنهان سلطه گران در قبال ممالک عقب نگه داشته شده، چپاول سرمایه های آنهاست. امری که با گذشت زمان و پوست اندازی قدرتهای شیطانی و پیدایش نظم به اصطلاح نوین جهانی و با رنگ و لعاب حقوق بشر، همچنان در صدر اهداف قدرت های جهانی و در راس آن ایالات متحده آمریکاست. نمونه آن را می توان در لشگرکشی آمریکا به سوریه و حضور در مناطق نفت خیز و غارت نفت و سرمایه های این کشور مشاهده نمود.

برای اطلاع دقیق از این مهم توجه شما را به فرمایشات حضرت امام (ره) جلب می نماییم:

در سالهای طولانی، تبلیغات دامنه دار دولتهای شرق و غرب‌‎ ‌‏موجب این شد که ملتهای مسلم از آنان بازی بخورند و گمان کنند که‌‎ ‌‏ترقیات این کشورهای ضعیف در گرایش به یکی از این دو ابرقدرت است؛‌‎ ‌‏لکن به هر طرف که تمایل پیدا کردند بعد از مدتی فهمیدند که آنها جز‌‎ ‌‏اسیر کردن اینها و بردن خزاین و غارت کردن مخازن آنها کار دیگری‌‎ ‌‏نمی کنند. در عصر ما، ملت ما یافت که شاه به واسطۀ پیوندی که با غرب،‌‎ ‌‏مخصوصاً با امریکا دارد و همین طور با شرق، تمام مخازن ما را به باد داده‌‎ ‌‏است بلکه نیروهای انسانی ما را نیز به هدر داده است؛ و فهمیدند‌‎ ‌‏جنایات فوق العاده ای که مرتکب می شود به واسطۀ پیوندی است که شاه‌‎ ‌‏با ابرقدرتها دارد. از این جهت ملت ما بپاخاست و سایر ممالک، از جمله‌‎ ‌‏ممالک اسلامی نیز به این حقیقت تلخ توجه پیدا کردند و با مطالعۀ‌‎ ‌‏تاریخشان درک کردند که تمام گرفتاریهایی که ملتها پیدا کردند از دست‏ این ابرقدرتهاست؛ ناچار از آن ابرقدرتها رویگردان شده اند و اسلام که‌‎ ‌‏تمام آرزوهای بشر را به طور شایسته در دسترس آنها خواهد گذاشت و‌‎ ‌‏می گذارد و قوانین اسلام، چه قوانین اقتصادی و سیاسی و چه قوانین‌‎ ‌‏فرهنگی و معنوی آن، قوانین غنی ای است که هرکس به آنها توجه پیدا‌‎ ‌‏کند ناچار به اسلام گرایش پیدا خواهد کرد و مسلمین بعد از سالهای‌‎ ‌‏طولانی ای که در غفلت بودند حالا مقداری رو به بیداری گذاشتند و‌‎ ‌‏مقداری توجه به اسلام پیدا کردند و امید این هست که توجه آنها به‌‎ ‌‏اسلام بیشتر بشود و اسلام را آنطور که هست بشناسند و در صورت‌‎ ‌‏شناخت صحیح، گرایشات آنان به شرق و غرب بکلی منقطع خواهد شد و‌‎ ‌‏برای پیاده کردن احکام اسلام جانفشانی خواهند نمود

صحیفه امام، جلد ۵، ص ۴۰۵

. انتهای پیام /*