بله، امام امت (ره) به عنوان رهبر و سکاندار حرکت انقلابی مردم مسلمان ایران و همچنین پایه گذار نظام جمهوری اسلامی، به همه زوایا و جوانب امور توجه داشته اند. معظم له با توجه به این که مردم ایران با ایثار و از خودگذشتگی قدم در راه استقلال و آزادی خویش نهاده اند به این امر توجه داده اند که این استقلال خواهی و قطع ید سلطه گران و اجانب برای کشور هزینه هایی ایجاد خواهد کرد و لذا آن چه ملت را در راه خود و نیل به هدف بزرگی که برگزیده اند یاری خواهد داد و مصمم خواهد ساخت ایجاد و پمپاژ حس امید به آینده درخشان و پرهیز از پراکندن بذرهای ناامیدی و ترس و القای کلمه «نمی توانیم» خواهد بود. در این بین حضرت امام (قدس سره) بیشترین وظیفه را بر دوش صاحبان اندیشه و قلم دانسته اند و به ایجاد امید و اطمینان و تقویت روحیه مردم توسط آنها توصیه نموده اند:

«امید در خودتان ایجاد کنید. نویسنده های ما، گویندگان ما همه شان‌‎ ‌‏دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند. مأیوس نکنند ملت را.‌‎ ‌‏بگویند توانا هستیم. نگویند ناتوان هستیم. بگویند خودمان می توانیم و‌‎ ‌‏واقع همین طور است، می توانیم. اراده باید بکنیم. نویسنده های ما‌‎ ‌‏بهترین خدمتشان امروز این است که این ملتی که ایستاده در مقابل‌‎ ‌‏شرق و غرب و نمی خواهد تحت نظام شرق یا نظام غرب باشد، امید به‌‎ ‌‏آنها بدهند که می توانید تا آخر وابسته به شرق و غرب نباشید. اگر این‌‎ ‌‏نویسنده ها، این گوینده ها به جای اینکه به هم اشکال تراشی بکنند، به‌‎ ‌‏جای اینکه به جان هم بریزند، با هم امید در ملت ایجاد کنند. اطمینان‌‎ ‌‏در ملت ایجاد کنند. استقلال روحی در ملت ایجاد کنند. اگر این خدمت‌‎ ‌‏را این رسانه های گروهی، این مطبوعات، این نویسندگان، این گویندگان ،‌‎ ‌‏این اطمینان را در ملت ایجاد کنند ما تا آخر پیروز هستیم. و حیف است‌‎ ‌‏که یک ملتی که ایستاده و خون جوانان خودش را داده و همه چیزش را‌‎ ‌‏فدای اسلام و استقلال کشورش کرده ماها که گوینده هستیم، نویسنده‌‎ ‌‏هستیم، آنهایی که در مطبوعات چیز می نویسند، در رادیو و تلویزیون‌‎ ‌‏صحبت می کنند، حیف است که اینها توجه به این معنا نداشته باشند که‌‎ ‌‏باید این ملت را امیدوار کرد، و باید مطمئن کرد ملت را. (۱)

تذکر متواضعانه ای است به حضرات گویندگان و نویسندگان اعم از‌‎ ‌‏روحانیون معظم و سایر آقایان مطبوعات و تمامی رسانه های گروهی.‌‎ ‌‏عزیزان من! شما می دانید آنچه که به دست آوردید از نفی طاغوت و‌‎ ‌‏جایگزین کردن جمهوری اسلامی به جای آن، ارزان نبوده است بلکه با‌‎ ‌‏خون هزاران جوان مؤمن و هزاران معلول و مجروح که ما باید تا آخر عمر‏ خود را رهین آنان بدانیم، به دست آمده است. این نعمت بزرگ الهی را‌‎ ‌‏ارزان از دست ندهید. شما حضرات آقایان که در پیروزی انقلاب سهیم‌‎ ‌‏بودید و اسلام و ایران مال خودتان است، سعی کنید قلمها و زبانهایتان‌‎ ‌‏در خدمت انقلاب و به ثمر رسیدن آنکه آزادی و استقلال در سایۀ‌‎ ‌‏جمهوری اسلامی و زیر پرچم توحید و اسلام بزرگ است، باشد. سعی‌‎ ‌‏کنید روحیۀ ملت را تقویت نمایید و در مقابل فحاشیهای منحرفین که‌‎ ‌‏برای تضعیف روحیۀ ملت است بیدریغ فعالیت نمایید و از تضعیف‌‎ ‌‏اشخاص و یا گروههایی که در خدمت جمهوری اسلامی هستند و‌‎ ‌‏تضعیف آنان مستقیماً خدمت به جهانخوارانی است که در کمین‌‎ ‌‏نشسته اند تا از قلمها و زبانهای شما بهره گیری کنند، بپرهیزید.‏ ‌‏انصاف نیست که جوانان عزیز اسلام از ارتش و سپاه و ژاندارمری و‌‎ ‌‏بسیج و شهربانی گرفته تا گروههای جانباز عشایر و عزیزان شهرها و‌‎ ‌‏روستاها در سراسر کشور در خدمت اسلام و مسلمین خون خود را نثار و‌‎ ‌‏جان خود را فدا کنند، ما در کناری بنشینیم و با قلمها و زبانهای خود قلب‌‎ ‌‏نورانی آنان را آزار دهیم.» (۲)

منابع:

(۱): صحیفه امام، ج۱۳، ص:۵۳۷

(۲): صحیفه امام، ج۱۴، صص: ۷۳-۷۲

. انتهای پیام /*