کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «نقش زمان و مکان در اجتهاد»
مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)‏

‏«نقش زمان و مکان در اجتهاد»‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نام کتاب:                                            مسائل مستحدثه (1)‏

‏تحقیق و نظارت:                                  کمیته علمی کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)‏

‏نویسنده:                                             گروهی از نویسندگان‏

‏حروفچینی:                                         نگار، قم‏

‏چاپ:                                                مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏تاریخ انتشار:                                      زمستان 1374‏

‏تیراژ:                                               3000 نسخه‏

‏ناشر:                                                مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏قیمت:                                                1300 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎