کتاب زکات
زکات بدن
وقت وجوب زکات فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

وقت وجوب زکات فطره

احکام زکات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وقت وجوب زکات فطره

وقت وجوب زکات فطره

[سؤال 3827]‏ ‏ ‏ 1889‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏1. در زکات فطره اگر شب عید عزل کرد در رساله فرموده شد که تبدیل آن جایز‏‎ ‎‏نیست. بنابراین اگر در شب عید مثلاً شصت تومان بابت زکات بدهکار است، و یک‏‎ ‎‏صد تومانی از مال خود جدا کرد به قصد این که شصت تومان آن مال زکات باشد،‏‎ ‎‏موقع ادا کردن اگر بخواهد آن شصت تومان را بدهد، ناچار باید خرد کند ولو نزد غیر تا‏‎ ‎‏شصت تومان را بدهد. عدم جواز شامل این صورت هم می شود یا خیر؟ بر فرض عدم‏‎ ‎‏جواز چه باید بکند که صحیح باشد؟‏

بسمه تعالی، معزول اگر بیش از مقدار زکات فطره باشد، تحقق عزل مشکل

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 595

است و لازم است علی الاحوط آن را نزد فقیر مستحق خورد کند و زیادی را از او پس بگیرد.

‏2. کسی که خانه مسکونی خود را می فروشد، اگر خمس آن را بدهد نمی تواند با بقیه آن خانه دیگری‏‎ ‎‏که لازم دارد تهیه کند و ناچار باید قرض کند تا بتواند خانه مناسب حال خود و همچنین سایر شؤون را‏‎ ‎‏تهیه کند. در این صورت خمس لازم است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، خمس واجب است و می تواند دستگردان کند تا به تدریج ادا نماید.

[سؤال 3828]‏ ‏ ‏ 1890‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏1. کسی که وطن دارد ولی با زن و بچه ماه مبارک می روند جای دیگر تا روز عید‏‎ ‎‏فطر آن جا است زکات فطره را باید آن جا بدهد یا در وطن؟‏

بسمه تعالی، مخیر است در وطن یا در آن محل فطره را بدهد لکن از ظهر روز عید نباید تأخیر بیندازد و نیز بنابر احتیاط با وجود مستحق زکات را نقل به جای دیگر نکند و اگر نقل کرد و تلف شد ضامن است.

[سؤال 3829]

‏2. کسی که آخر ماه مبارک می رود به زیارتی، بقیه روزه را آن جا می گیرد با قصد،‏‎ ‎‏فطره را آن جا بدهد یا وطن؟‏

بسمه تعالی، حکم این مسأله همان حکم مسأله قبل است.

‏3. به فتوای شما روز در ده روز اقامه، از اول شفق است، آیا در سی روز هم حساب روز چنین است‏‎ ‎‏یا  نه؟‏

بسمه تعالی، میزان ماندن سی روز است ولو سی شب نمانده باشد و مبدأ روز طلوع فجر است و تلفیق هم می شود در صورتی که در بین روز واردشده باشد.

‏4. کسی که وطن دارد ولی از جای دیگر زنی گرفته، گاهی با زن و بچه خود از محل زندگی غیر وطن‏‎ ‎‏می آید به وطن اصلی که اعراض نکرده، آیا زن و بچه از لحاظ حکم وطن تابع مرد و پدر خود هستند یا‏‎ ‎‏نه؟ و نیز زنی که در غیر وطن خود عروس شده گاهی به عنوان دیدن پدر و مادر می آید به وطن اصلی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 596

‏آیا حکم وطن باقی است یا به مجرد ازدواج و زندگی در جای دیگر اعراض محقق می شود.‏

بسمه تعالی، تابع حساب نمی شوند و مجرد ازدواج و زندگی در محل دیگر اعراض از وطن اصلی نیست.

‏5. مردی در شهری زن گرفته، زندگی زن آن جاست، مرد هم گاه گاهی چند روز می رود آن جا، برای‏‎ ‎‏همیشه بنا ندارد آن جا باشد، آیا وطن مرد هم محسوب می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، وطن مرد محسوب نمی شود.

‏6. کسی که روزه گرفته و پیش از ظهر به قصد سفر خارج شده تا حد مسافت شرعی، سپس چیزی‏‎ ‎‏نخورده مراجعت می کند آیا می تواند یا لازم است قصد روزه کند دوباره، مانند مسافری که قبل از ظهر‏‎ ‎‏به وطن رسیده و اگر چیزی نخورده باشد باید قصد روزه نماید یا نه؛ چون قصد روزه اش با قصد‏‎ ‎‏مسافت و خروج از حد ترخص باطل شد و نمی تواند دوباره قصد روزه کند؟‏

بسمه تعالی، اگر قبل از ظهر به وطن خود رسیده باید روزه بگیرد.

‏7. کسی روزه داشت و به قصد مسافت شرعی از حد ترخص خارج شد ولی به حد مسافت نرسیده‏‎ ‎‏برگشت به وطن پیش از ظهر چیزی نخورده آیا باید قصد روزه کند یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، باید روزه بگیرد.

‏8. افرادی که شغل آن ها سفر است مانند راننده ها گاهی چند روز ماشین را در محل گذاشته با وسیله‏‎ ‎‏دیگر برای تهیه لوازم ماشین می رود به شهر دیگر در این چند روز تکلیف او از لحاظ روزه و نماز‏‎ ‎‏چیست آیا شغل با چنین سفری قطع می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، سفر مزبور سفر در شغل نیست و وظیفه او در این سفر قصراست ولی احتیاط به جمع مطلوب است.

‏9. افرادی از وطن اصلی خود می روند برای زندگی به شهر دیگر، به حسب بنای خود قصد مراجعت‏‎ ‎‏برای زندگی در وطن را ندارند ولی احتمال می دهند که وضع طوری بشود باز برگردند به وطن، لذا قطع‏‎ ‎‏علاقه قلبی نمی کنند آیا در این فرض وطنیت اصلی باقی است یا با قطع زندگی عملاً اعراض محقق‏‎ ‎‏شده.‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور اعراض محقق نشده است.

‏10. اگر کسی نذر کرد که اگر نماز جماعت را ترک کرد ده تومان به فقیر بدهد اتفاقاً وقتی نماز را به‏‎ ‎‏جماعت نخواند آیا به علاوه ده تومان کفاره حنث نذر را هم باید بدهد یا نه؟‏

بسمه تعالی، باید ده تومان را بدهد و اضافۀ بر آن کفاره ثابت نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 597

‏11. کسانی که از منافع سال ماشین سواری یا ماده گاو و گوسفند برای زندگی خود یا دکان ملکی برای‏‎ ‎‏کسب می خرند با فرض احتیاج، یا نه بلکه برای این که در رفاه باشند آیا جزء مؤونه محسوب می شود‏‎ ‎‏مطلقاً، یا نه مطلقاً، یا تفصیل است.‏

بسمه تعالی، ماشین سواری اگر در زندگی شخص مورد حاجت باشد از مؤونه است و خمس ندارد وگرنه خمس آن باید داده شود و گاو و گوسفند و دکان خمس دارند و از مؤونه نیستند.

‏12. کسانی که در آخر سال به حساب سال خود می رسند دیونی دارند آیا کسر دیون کفایت می کند یا‏‎ ‎‏باید ادا کنند به حکم اداء الدیون من المؤونه؟ ‏

بسمه تعالی، اگر دین برای مؤونه همین سال بوده استثنا می شود هر چند ادا نشده باشد و در سایر دیون در صورتی که در بین سال ادا شده باشد استثنا می شود وگرنه مستثنا نیست.

‏13. برای دخترها پدر و مادر از پول خود یا پول کار دختر لوازم زندگی به عنوان جهیزیه در طی چند‏‎ ‎‏سال تهیه می کنند آیا مقداری که تهیه شده جزء مؤونه و جهیزیه حساب می شود و خمس ندارد یا‏‎ ‎‏جهیزیه سالی که دختر می رود به خانه شوهر جزء مؤونه است؟ ‏

بسمه تعالی، اگر طوری باشد که در سال آخر یک دفعه نتواند تهیه کند و باید آن را به تدریج تهیه نماید مقدار متعارف آن جزء مؤونه است و خمس ندارد.

‏14. در ابتدا تقلید از مرجع جامع الشرایط مظنون الاعلمیه یا محتمل الاعلمیه مقدم است به جهت‏‎ ‎‏فتوا، اگر پس از تقلید از زیدی دیگری مظنون یا محتمل الاعلمیه شد آیا می تواند عدول کند یا نه؟‏

بسمه تعالی، لازم است عدول کند بنابر احتیاط.

‏15. گاهی افرادی در مریض خانه استخدام می شوند برای رانندگی و آوردن مریض از اطراف، گاهی چند‏‎ ‎‏روز متوالی تا سه مسافت برای آوردن مریض مسافرت می کنند و گاهی هم چند روز در محل می مانند‏‎ ‎‏آیا این فرد جزء کسانی است که شغلشان سفر است یا نه؟‏

بسمه تعالی، حکم کسی که شغلش سفر است را ندارد.

‏16. انگشتر طلا در حال طواف مبطل طواف است یا نه؟‏

بسمه تعالی، بطلان طواف معلوم نیست لکن احوط مراعات است.

‏17. افرادی در کاروان حج استخدام می شوند برای تمشیت کارها روی ضرورت چند بار باید از جدّه‏‎ ‎‏بروند مکه معظمه و برگردند به جدّه تکلیف این افراد در این چند دفعه رفت و آمد از نظر وظیفه به‏‎ ‎‏طوری که اشکالی نداشته باشد چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر عمرۀ تمتع به جا آورده باشند حقّ ندارند خارج شوند مگر آن که برای حج

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 598

محرم شوند و اگر عمرۀ مفرده به جا آورده باشند خروج بدون احرام مانع ندارد و بنابر احتیاط هر بار خارج شدند برای دخول مکه از محل احرام برای عمرۀ مفرده محرم شوند و وارد شوند و عمره مفرده به جا آورند و عمرۀ تمتع را وقتی اتیان کنند که بعد از آن از مکه خارج نشوند.

‏18. شنیده شده که محل ذبح را از منی آورده اند به وادی محسّر، اگر چنین شده باشد تکلیف حاجی از‏‎ ‎‏لحاظ قربانی چیست؟ ‏

بسمه تعالی، اگر متمکن از ذبح در منی نیستند در همان محل قربانی کنند کفایت می کند.

‏19. ارکان حج که اگر به جا آورده نشود حج باطل خواهد بود به فتوای حضرت جناب عالی چند تا‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، غیر از وقوفین که ترک سهوی هر دو به تفصیلی که در مناسک ذکر شده است مخلّ به صحت حج است ترک سهوی سایر اعمال مبطل حج نیست و تفصیل آن در مناسک مذکور است.

‏20. در باب قسمت خمس و مستحق آن در تحریر می فرمایید «وبالجملة نزّلوا الجائر منزلتهم وأمضوا‏‎ ‎‏أفعاله بالنسبة إلی ما یکون محل الابتلاء للشیعة صوناً لهم عن الوقوع فی الحرام والعسر والحرج». کسی‏‎ ‎‏می گوید طبق این فتوا کلیه اعمال دول جائر شیعه ولو اعتقاداً که محل ابتلاء شیعه است مانند تقسیم‏‎ ‎‏اراضی و برنامه های دیگر در حکم اعمال امام زمان علیه السلام است، در زمان غیبت دولت شیعه جانشین امام‏‎ ‎‏است استناداً به این عبارت، آیا این استفاده درست است یا نه؟‏

بسمه تعالی، استفاده نمی شود و چنین توهمی باطل است.

‏21. در تحریر الوسیله فرموده اید که جایز است افطار در ماه رمضان برای اشخاصی: «الشیخ والشیخة‏‎ ‎‏إذا تعذّر علیهما الصوم...» تا آخر، آیا با این ترخیص می توانند روزه استیجاری بگیرند و روزه خود را‏‎ ‎‏نگیرند یا نه؟‏

بسمه تعالی، در ماه رمضان روزۀ غیر رمضان صحیح نیست.

‏22. کسی کارمند اداره ای بوده در گذشته، ورثه او حقوق بازنشستگی او را بعد از مرگش می گیرند، آیا‏‎ ‎‏این جزء ارث است باید بین ورثه طبق قانون ارث تقسیم شود یا جزء فوائدی است که نصیب ورثه‏‎ ‎‏می شود و باید علی فرض زیاده از مؤونه خمس آن را بدهند.‏

بسمه تعالی، اگر از حقوق کارمند محسوب باشد به ورثه بر طبق قانون ارث می رسد و قبل از تقسیم باید خمس آن را بدهند و در غیر این صورت به هرنحو به آن ها داده شود مالک می شوند و خمس ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 599

‏23. چند مورد در باب حرمت ربا استثنا شده ـ زوج با زوجه، مسلم با کافر، پدر و پسر ـ آیا اختصاص به‏‎ ‎‏ربای معاملی دارد یا شامل ربای قرضی هم می شود؟‏

بسمه تعالی، استثنا در ربای قرضی هم ثابت است.

‏24. آیا در خمس هم مانند زکات قصد قربت معتبر است یا نه؟‏

بسمه تعالی، باید با قصد قربت باشد.

‏25. در رساله ها در باب جماعت نوشته اند: اگر مأموم برسد وقتی که امام مشغول خواندن تشهد آخر‏‎ ‎‏نماز است چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد باید بعد از نیت و گفتن تکبیرة الاحرام بنشیند و‏‎ ‎‏تشهد بخواند با امام تا آخر مسأله، سؤال این است که نیت مأموم در این صورت نیت اقتدا به امام به‏‎ ‎‏قصد جماعت است یا نیت نماز خود همچون حال فرادا؟‏

بسمه تعالی، باید به قصد ملحق شدن به جماعت تکبیر گفته شود.

‏26. کسی می خواهد نیابتاً به حج برود اگر درست انجام مناسک را نمی داند و قرائتش هم درست‏‎ ‎‏نیست. ولی با کمک و راهنمایی افراد دیگر و نیابت در نماز می تواند حج را به جا آورد، آیا می تواند‏‎ ‎‏نایب شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، اجارۀ او صحیح نیست مگر آن که بتواند در وقت عمل خودش آن را به طور صحیح انجام دهد.

‏27. افرادی از طرف خود در شهرهای بزرگ به وسیله نامه یا تلفن جنسی می خرند، خریدار می گوید به‏‎ ‎‏وسیله پست یا کسی بفرستد فروشنده طبق دستور او فرستاد ولی در راه تلف شد آیا خسران بر بایع‏‎ ‎‏است یا مشتری.‏

بسمه تعالی، اگر قبل از تحویل به مشتری یا وکیل او تلف شده خسران آن بر بایع است.

‏28. موقوفاتی در بین اراضی اشخاص هست نظر به این که روی حوادث روز از آن ها نگیرند و از بین‏‎ ‎‏ببرند علی الظاهر انکار عنوان موقوفه بودن آن ها را کرده اند، آیا اگر نشد در بین خود عنوان موقوفه را‏‎ ‎‏مخفی حفظ کنند راهی برای فروش و مصرف در امر خیری دیگر دارد یا نه، تکلیف این ها چیست؟‏

بسمه تعالی، حقّ فروش و تبدیل ندارند.

‏29. گاهی اجناسی در شهری ترقی می کند افرادی می روند به شهرستان که خبر از ترقی ندارند اجناسی‏‎ ‎‏به قیمت ارزان می خرند ولی قیمت محل اجناس همان است که خریده اند پس از چند روز صاحب های‏‎ ‎‏جنس متوجه ترقی می شوند ادعای غبن می کنند آیا خیار غبن دارند یا نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض مزبور خیار غبن ندارند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 600