فصل سوم: شخصیت امام خمینی (س)
کیفیت برخورد امام با نزدیکان و دوستان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

کیفیت برخورد امام با نزدیکان و دوستان

کیفیت برخورد امام با نزدیکان و دوستان

‏همین مهذب بودن امام باعث شده بود که ایشان با افراد جوان و کم سن و سال همانند‏‎ ‎‏افراد بزرگسال و علما و حتی بهتر از آنها برخورد کند. طبیعی بود که برخوردهای خشک‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 90

‏و زاهد مآبانه مانع توفیق در تطبیق با قشر جوان و جذب آنان می شود به عنوان نمونه‏‎ ‎‏برخورد امام با خود من چه در قم در همان اوان پاگرفتن نهضت اسلامی ایشان که‏‎ ‎‏نوجوانی بیش نبودم و چه در نجف که حدود بیست سال داشتم و هنوز محاسنم پر نشده‏‎ ‎‏بود، چنان محترمانه و همراه با لطف و محبت بود که حتی تعجب بعضی از اطرافیان را‏‎ ‎‏برانگیخته بود. جناب آشیخ عبدالعلی قرهی که در نجف و بعد در ایران از همراهان امام‏‎ ‎‏بود، به من می گفت: من از نوع برخورد امام با شما تعجب می کنم. ولی من در خودم هیچ‏‎ ‎‏امتیازی که موجب لطف و عنایت ویژه ای از جانب امام باشد جز اینکه طلبه جوانی بودم‏‎ ‎‏که تازه در محفل درس ایشان شرکت می کند، نمی دیدم و کیفیت برخورد امام با خودم را‏‎ ‎‏درسی عملی برای ساختن شخصیت طلاب از آن شخصیت خودساخته می دانستم.‏‎ ‎‏ایشان به ما یاد می داد که شخصیت مطلوب چگونه شخصیتی است و دست یافتن به آن‏‎ ‎‏مرتبه تنها در جوانی و قبل از بزرگ شدن ریش و عامه و ریشه گرفتن بندهای هوا و‏‎ ‎‏نفسانیت در وجود انسان ممکن است؛ اما بعد از طی دوران جوانی و زیاد شدن حجابها،‏‎ ‎‏تهذیب و خودسازی تقریباً غیرممکن می شود؛ همان طوری که خود امام در روزگار‏‎ ‎‏جوانی نفس خویش را مهذب کرده بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 91