فصل هشتم: حسینیه ارشاد و برنامه های آن
دیدگاه روحانیت نسبت به دکتر شریعتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

دیدگاه روحانیت نسبت به دکتر شریعتی

دیدگاه روحانیت نسبت به دکتر شریعتی

‏در واقع روحانیت را از این منظر می توان به سه دسته تقسیم کرد: یک دسته کسانی بودند‏‎ ‎‏که بدون ارتباط مستقیم با دکتر و آشنایی با افکار و اندیشه هایش صرفاً براساس مطالب‏‎ ‎‏نادرستی که از این و آن شنیده بودند فکر می کردند که دکتر شریعتی درصدد انحراف‏‎ ‎‏جوانان و سست کردن اعتقاد آنها به مذهب تشیع و بدبین کردنشان نسبت به روحانیت‏‎ ‎‏است؛ به همین دلیل به مخالفت با دکتر برخاسته و در مجالس و محافل علیه او سخنرانی‏‎ ‎‏می کردند. علت اصلی مخالفت صریح این عده با دکتر شریعتی این بود که ایشان وارد‏‎ ‎‏حوزه تبلیغات دینی شده بود و با ارائه تحلیلهای جذابی از تاریخ اسلام توانسته بود جمع‏‎ ‎‏زیادی از جوانان و دانشجویان را به سمت خود بکشاند و اینها می پنداشتند که تبلیغات‏‎ ‎‏در حوزه دین ویژه روحانیون است و یک غیرروحانی نباید در این قسمت مداخله کند از‏‎ ‎‏این رو این عده از مخالفین دکتر که متأسفانه تعدادشان هم زیاد بود با نقل مطالب دکتر که‏‎ ‎‏به طور ناقص از این و آن شنیده بودند، مردم را تحریک می کردند. یک دسته دیگر از‏‎ ‎‏روحانیت کسانی بودند که مخالفتشان با دکتر آگاهانه و از روی مطالعه آثار ایشان و‏‎ ‎‏پی بردن به بعضی از مطالب نادرست در میان آن آثار بود. اینها چون ارتباط نزدیکی با‏‎ ‎‏خود دکتر نداشتند و نمی توانستند این مسائل را با خود دکتر در میان بگذارند و مورد‏‎ ‎‏بحث قرار بدهند به این باور رسیده بودند که ایشان قصد دارد اعتقادات جوانان را‏‎ ‎‏متزلزل کند، به همین جهت مخالفتشان را با دکتر در سخنرانیها و مقالاتی که می نوشتند و‏‎ ‎‏منتشر می کردند ابراز می داشتند و این به نضج گرفتن به یک نوع دشمنی و عداوت بین‏‎ ‎‏این عده و دکتر می انجامید. دسته سوم از روحانیون را می توان موافقین آگاه و منتقد دکتر‏‎ ‎‏شریعتی نامید. این عده با علم به افکار و اندیشه های دکتر و اشکالاتی که بر ایشان وارد‏‎ ‎‏بود به خوبی به خدمات بسیار ارزشمند دکتر و نقشی که در گرایش جوانان به طرف‏‎ ‎‏مذهب ایفا می کرد واقف بودند و اشتباهات دکتر را در کنار آن خدمات، بسیار ناچیز‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 346

‏می دیدند و نقد می کردند. بنابراین تضعیف موقعیت ایشان را در آن مقطع به خاطر این‏‎ ‎‏اشکالات صلاح نمی دانستند. به نظر من حضرت آیت الله خامنه ای و شهید هاشمی نژاد‏‎ ‎‏در مشهد و جمعی از علمای بزرگ و انقلابی قم مثل آیت الله مشکینی، آیت الله منتظری و‏‎ ‎‏آیت الله نوری همدانی جزء این دسته بودند. اینها با مطالعه اکثر کتابهای دکتر و طرح‏‎ ‎‏عالمانه اشکالات ایشان، جوانها را از شرکت در سخنرانیهای دکتر منع نمی کردند و‏‎ ‎‏توصیه می کردند که کتابهای دکتر را با توجه به اشکالاتی که دارد و با اشراف کامل مورد‏‎ ‎‏مطالعه قرار دهند و از مطالب سودمندش استفاده ببرند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 347