بخش سوم: مردم و قرآن
فصل پنجم: اجانب و قرآن
توطئه های اجانب در مقابله با قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زبان اثر : فارسی

توطئه های اجانب در مقابله با قرآن

توطئه های اجانب در مقابله با قرآن

‏ ‏

‏ ‏

اسرائیل و تصرف در قرآن 

‏امروز می بینیم که یهودیها ـ خذلهم اللّه ـ در قرآن تصرف کرده اند و‏‎ ‎‏در قرآنهایی که در مناطق اشغالی چاپ کرده اند تغییراتی داده اند.‏‎ ‎‏ما موظفیم از این تصرفات خائنانه جلوگیری کنیم، باید فریاد  زد و‏‎ ‎‏مردم را متوجه کرد تا معلوم شود که یهودیها و پشتیبانان خارجی‏‎ ‎‏آنها کسانی هستند که با اساس اسلام مخالفند.(269)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عرضۀ مکتبهای مختلف برای دوری از قرآن 

‏این مکتبهایی که از چپ و راست به ملت اسلام عرضه می شود‏‎ ‎‏فقط برای گمراهی و انحراف آنان است و می خواهند مسلمانان را‏‎ ‎‏برای همیشه خوار و ذلیل و عقب مانده و اسیر نگه دارند و از‏‎ ‎‏تعالیم آزادیبخش قرآن کریم دور سازند. استعمار چپ و راست،‏‎ ‎‏دست به دست هم داده برای نابودی ملت اسلام و کشورهای‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 194

‏اسلامی کوشش می کنند.(270)‏

17 / 5 / 51 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دور ساختن فرهنگ قرآنی از مجتمع اسلامی 

‏عصری که استعمار با گماشتن اذناب خود در گوشه و کنار ممالک‏‎ ‎‏اسلامی به اسمهای مختلف و عناوین فریبنده ـ و احیاناً به اسم‏‎ ‎‏اسلام ـ فرهنگ قرآن را عقب زده و راه را هر چه بیشتر برای‏‎ ‎‏بهره برداری خود باز می کند، آن ایران و آنچه در آن می گذرد که‏‎ ‎‏همه مصیبتهای جانگداز است.(271)‏

19 / 7 / 51 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترویج اسلام انحرافی برای مهجوریت قرآن 

‏این اسلامی که دولتهای دست نشانده از آن دم می زنند، و کنفرانس‏‎ ‎‏به اصطلاح وحدت اسلامی تشکیل می دهند، اسلامِ ساخته و‏‎ ‎‏پرداختۀ سلاطین اموی و عباسی می باشد که در برابر قرآن و آیین‏‎ ‎‏مقدس پیامبر بزرگ اسلام درست شده است؛ و لذا می بینیم که‏‎ ‎‏استعمارگران و همانها که قرآن را بالای دست بلند می کردند و‏‎ ‎‏اظهار می داشتند که تا این قرآن در میان مسلمین حکمفرماست ما‏‎ ‎‏نمی توانیم بر آنان دست یابیم، اکنون از چنین اسلام و اتحاد‏‎ ‎‏اسلامی پشتیبانی می کنند تا ملت اسلام را منحرف سازند؛ تا قرآن‏‎ ‎‏کریم را مهجور نمایند، تا دین خدا را از بین ببرند؛ تا راه را برای‏‎ ‎‏پیشبرد اغراض شوم و مقاصد استعماری خود هموار سازند.‏

‏ ‏

‏ ‏

حمله همه جانبه علیه قرآن

‏     چنانکه کراراً اعلام خطر کرده ام، اگر ملت اسلام بیدار نشوند و‏‎ ‎‏به وظایف خود آگاه نگردند، اگر علمای اسلام احساس مسئولیت‏‎ ‎‏نکنند و بپانخیزند، اگر اسلام واقعی که عامل وحدت و تحرک کلیۀ‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 195

‏فِرَق مسلمین در مقابل بیگانگان است، و ضامن سیادت و استقلال‏‎ ‎‏ملل مسلمان و کشورهای اسلامی می باشد، به دست عوامل و‏‎ ‎‏ایادی اجانب همین طور در زیر پردۀ سیاه استعماری پوشیده بماند‏‎ ‎‏و آتش اختلاف و تشتت در میان مسلمین افروخته گردد، روزهای‏‎ ‎‏سیاهتر و نکبت بارتری برای جامعۀ اسلامی در پیش است، و خطر‏‎ ‎‏ویران کننده ای متوجه اساس اسلام و احکام قرآن می باشد.‏

‏     ‏‏حملات علنی و مخفیانۀ دشمنان اسلام و تجاوزکاران‏‎ ‎‏بین المللی علیه قرآن مجید و احکام رهایی بخش اسلام از هر سو‏‎ ‎‏بشدت ادامه دارد.(272)‏

24 / 12 / 51 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حربه استعمار برای دوری از قرآن

‏اینکه می گویند که اینها را قدرتمندها قرار داده اند برای خواب‏‎ ‎‏کردن، این یک چیزی است که حرف استعمار است؛ یعنی آنها این‏‎ ‎‏را درست کردند برای اینکه شما را از قرآن و از کتاب خدا و از‏‎ ‎‏اسلام، رویتان را برگردانند؛ این سد را بشکنند و خوب هم‏‎ ‎‏شکستند در بین مسلمین این سد را. مسلمین خواب رفتند به‏‎ ‎‏واسطۀ تبلیغات اینها. مسلمین به جنگ برخاستند با اسلام،‏‎ ‎‏خودشان ملتفت نبودند؛ این معنا را که کسی بگوید اسلام به‏‎ ‎‏زندگی چه کار دارد، این جنگ با اسلام است.(273)‏

23 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی اطلاعی نسل جوان از قرآن 

‏اسلام را گفتند مثل همۀ ادیان ... یک مخدری است. اصلاً دیانت‏‎ ‎‏را مخدر حساب کرده اند که این یک افیونی است برای جامعه که‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 196

‏این اسلام یا سایر ادیان، مردم را تخدیر کند که هر چه آنها ازشان‏‎ ‎‏می برند، صدایشان درنیاید. اینطور اسلام را معرفی کرده اند؛ یعنی‏‎ ‎‏مبلغین همین منفعت طلبها و این نفتخوارها، مبلغین اینها، در این‏‎ ‎‏زمانهای طولانی دائماً خواندند این مطلب را‏‏[‏‏به گوش مردم ما‏‏]‏‏؛‏‎ ‎‏جوانهای بی اطلاع ما را از اسلام ‏‏[‏‏دور کردند‏‏]‏‏؛ جوانهایی که اصلاً‏‎ ‎‏نمی دانند بسیاری شان که قرآن اصلاً چیست، محتوای قرآن چه‏‎ ‎‏هست، قرآن به چه دعوت می کند، قرآن برنامه اش در باب مسائل‏‎ ‎‏روز چه هست؛ هیچ اطلاعی ندارند. فقط آنهایی که وادار شدند به‏‎ ‎‏اینکه اسلام را یک جور دیگر نمایش بدهند؛ اینها به گوششان‏‎ ‎‏خورده، بدون اینکه بفهمند چه هست مطلب و اساس مطلب چه‏‎ ‎‏هست؛ ریشۀ مطلب چه هست. اینها باورشان آمده است و گول‏‎ ‎‏خورده اند.(274)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

30 / 7 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تخدیری معرفی کردن ادیان 

‏این منطق که اسلام یا سایر ادیان از مخدرات است، این منطق‏‎ ‎‏اجانب است که می خواهند مال شما را بخورند؛ می خواهند ما را‏‎ ‎‏از قرآن منفصل کنند تا اینکه پشتوانه ای نداشته باشیم؛ مثل قدرت‏‎ ‎‏قرآنی پشت سر ما نباشد و ما متفرق بشویم و هر کسی یک چیزی‏‎ ‎‏بگوید و تبلیغات آنها اثر بکند و جوانهای ما را منحرف کند و‏‎ ‎‏اسباب این بشود که آنها مشغول کارشان بشوند.(275)‏

8 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، داعی نبرد با قدرتمندان 

‏قدرتمندها بودند، و اینها منافع ملتها را، ملت خودشان را،‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 197

‏می خواستند برای خودشان ‏‏[‏‏غارت‏‏]‏‏ بکنند؛ و ظلم و ستمکاری و‏‎ ‎‏بی عدالتی رایج بوده است؛ و جنگهایی که واقع شده، بین‏‎ ‎‏مستضعفین بوده و این مردم طبقۀ سه، این فقرا با این زورمندها و‏‎ ‎‏اینهایی که می خواستند حق فقرا را بخورند؛ و لسان قرآن و آیاتی‏‎ ‎‏که در باب جنگ ـ جنگ با این مشرکینی که آن وقت دارای قدرت‏‎ ‎‏بودند ـ آیاتی که وارد شده است، یکی و دو تا نیست؛ بسیار آیات‏‎ ‎‏در ‏‏[‏‏باب‏‏]‏‏ جنگ هست و در جدالِ با اینها؛ و در تمام قرآن اگر پیدا‏‎ ‎‏بکنید یک آیه ای که مردم را بگوید با اینها ملایمت کنید و بروید‏‎ ‎‏توی خانه تان بخوابید تا اینها هر کاری ‏‏[‏‏می‏‏]‏‏خواهند بکنند، بکنند؛‏‎ ‎‏اگر این جور پیدا شد، آن وقت حق دارد کسی بگوید که این قرآن‏‎ ‎‏آمده است و دین آمده است، افیون است؛ افیون معنایش این است‏‎ ‎‏که مثل تریاک، این مواد مخدِّره که استعمال می کنند و انسان بعد از‏‎ ‎‏استعمالش به چرت می رود، قرآن آمده است که مردم را به چرت‏‎ ‎‏وادار کند! این تبلیغی بوده است که بر ضد قرآن شده است و نکتۀ‏‎ ‎‏این تبلیغ هم این بوده است که مسلمین را از قرآن جدا کنند و منطق‏‎ ‎‏قرآن را بشکنند در بین مسلمین، تا اینکه این شرقیها، که مسلمین‏‎ ‎‏هستند و دارای مخازن هستند، این دیگر پشتوانه ای نداشته باشند‏‎ ‎‏که مقاومت کنند. اگر قرآن و روحانیت قرآن نباشد، این مردم و‏‎ ‎‏توده ها، اینها مقاومت نمی کنند. اینها هستند که ممکن است ‏‏[‏‏با‏‎ ‎‏آنها مخالفت کنند‏‏]‏‏؛ اینطور مطالعات به آنجا رسیده که ... سد از‏‎ ‎‏برای راه استفادۀ غرب، آن عبارت از قرآن است و عبارت از آن‏‎ ‎‏کسانی که درس قرآن خوانده اند؛ آنها ممکن است یک وقتی‏‎ ‎‏جلوگیری بکنند از منافع‏‏[‏‏غرب‏‏]‏‏؛ پس باید این دو تا سد را‏‎ ‎‏شکست تا راه باز بشود. قرآن را با این منطق، به قول خودشان‏‎ ‎‏شکستند، یا خیال شکستنش را داشتند، که اصلاً دین، نه دین‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 198

‏اسلام، اصلاً دین از اول که بوده است یک مخدِّری بوده. این برای‏‎ ‎‏این است که نه اینکه آنها اطلاع نداشتند، آنها اطلاعاتشان صحیح‏‎ ‎‏بوده، داشتند اطلاعات آنها؛ ‏‏[‏‏ولی‏‎ ‎‏]‏‏فریبکاری می کردند؛ ماها‏‎ ‎‏اطلاع نداشتیم که فریب می خوردیم؛ آنها فریب می دادند و مقصد‏‎ ‎‏داشتند، مقصد سیاسی داشتند که منافعش به خودشان برسد،‏‎ ‎‏ولیکن مسلمین فریب خوردند؛ ما بی اطلاع بودیم. شاید در بین‏‎ ‎‏جوانهای ما هم حالا هم باز که به برکت اسلام و قرآن و روحانیت و‏‎ ‎‏اینها، یک همچو اساسی را دارند به هم می زنند و متزلزل می کنند،‏‎ ‎‏حالا هم اگر یک کسی که از عمال آنهاست یا خیر، خودش بازی‏‎ ‎‏خورده، شاید آن هم حالا همین حرف را باز تکرار کند که نه، قرآن‏‎ ‎‏و مثلاً روحانیون، اینها مخدِّراتند.(276)‏

8 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغ سوء افیون بودن دین 

‏اینها می گویند ـ مال حالا هم نیست، مسأله سابقه دار است و‏‎ ‎‏ریشه اش هم برای این است که این ملتِ اسلام را از قرآن جدا‏‎ ‎‏کنند، از اسلام جدا کنند ـ این تبلیغاتی که شده است و از‏‎ ‎‏تعبیراتشان گاهی «اسلام، افیون جامعه» ـ که همین امروز آنکه من‏‎ ‎‏خواندم نوشته بود یا دیروز دیدم ـ گاهی «دین، افیون جامعه‏‎ ‎‏است». وقتی دین را می گویند که افیون جامعه است، باید انسان‏‎ ‎‏ببیند که اولاً این حرفی که اینها می گویند و تبلیغی که اینها می کنند،‏‎ ‎‏اساس این حرف چه است؟ برای چه یک نفر روزنامه نویسی که در‏‎ ‎‏شوروی هست یک همچو مطلبی را ـ تیتری را ـ در روزنامه اش‏‎ ‎‏می نویسد؟ این چه نظری دارد که از آن طرف دنیا یک همچو‏‎ ‎‏مطلبی را می نویسد که اسلامْ کذا یا دینْ کذا، و اساس این مطلب‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 199

‏چه هست؟ اساس این مطلب همین است که اینها که می خواهند‏‎ ‎‏استفاده بکنند از شما و مملکت شما، استثمار کنند شما را و‏‎ ‎‏مملکت شما را هم هرچه دارد ببرند؛ باید آن چیزهایی که احتمال‏‎ ‎‏می دهند که مانع باشد از این غارتگری، اینها را از جلو بردارند که‏‎ ‎‏آزادانه بتوانند یک کاری را که می خواهند انجام بدهند. چه بکنند؟‏‎ ‎‏این مانع یا احتمال مانعیت در چه هست؟ یکی در اسلام است ـ‏‎ ‎‏خود اسلام، یا دین. نه اینکه اینها همین طوری خودشان گفتند؛‏‎ ‎‏اینها مطالعات کردند و روی مطالعاتْ این مسائل را می گویند،‏‎ ‎‏طرح می کنند. اینها متن قرآن را مطالعه کرده اند، اسلام را هم‏‎ ‎‏مطالعه کرده اند و فهمیده اند که قرآن یک کتابی است که اگر‏‎ ‎‏مسلمانها به آن اتصال پیدا کنند تودهنی می زند به این اقوامی که‏‎ ‎‏می خواهند بیایند سلطه پیدا کنند بر مسلمین. قرآن می گوید هرگز‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی سلطه ای برای غیرِمُسْلم بر مُسْلم قرار نداده‏‎ ‎‏است. هرگز نباید یک همچو چیزی واقع بشود؛ یک تسلطی، یک‏‎ ‎‏راهی، حتی یک راه نباید پیدا بکند: ‏لَنْ یَجْعَلَ اللّه ُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ‎ ‎سَبیلاً.‎[1]‎‏ اصلاً راه نباید داشته باشند مشرکین؛ و این قدرتهای‏‎ ‎‏فاسده راه نباید داشته باشند بر مسلمین.‏

‏     اینها مطالعه کردند، دیدند که وضع قرآن و اسلام و متون اسلام‏‎ ‎‏چه است که اگر این متون را مسلمین بر آن اطلاع پیدا کنند و اتصال‏‎ ‎‏پیدا کنند مسلمین بر قرآن و متشبث بشوند به قرآن و اسلام، فاتحۀ‏‎ ‎‏این غارتگریها و این سلطه جوییها را می خوانند؛ پس چه بکنند که‏‎ ‎‏این سلطه جوییها به قوّت خودش باقی باشد و این غارتگریها هم‏‎ ‎‏ادامه پیدا کند؟ اینها باید این ملت را از اسلام جدا کنند.(277)‏

14 / 8 / 57 


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 200

جلوگیری از تمسّک مسلمین به قرآن 

‏دستهای خیانتکار اجانب که می خواستند شرق را ـ و خصوصاً‏‎ ‎‏بلاد اسلامی را ـ برای منافع خودشان قبضه کنند، با مطالعاتی که‏‎ ‎‏کرده بودند در این بلاد، و تمام بلاد را ـ بیابانهایش را، قصبه هایش‏‎ ‎‏را، شهرستانهایش را ـ وجب به وجب مطالعه کرده اند و روحیۀ‏‎ ‎‏گروههایی که در این بلاد زندگی می کردند مطالعه کرده اند و‏‎ ‎‏آیینهایی که اینها داشتند و کیفیت نفوذ آیینها در اینها مطالعه شده‏‎ ‎‏است، به آنجا رسیده اند که نگذارند مسلمین متمسک به قرآن‏‎ ‎‏باشند. قرآن را آنها سد راه می دانستند. اگر مسلمین همه متمسک‏‎ ‎‏به قرآن می شدند، برای آنها مجالی باقی نمی ماند. قرآن را و اسلام‏‎ ‎‏را از مردم جدا کردند؛ ملتها از اسلام جدا شدند.(278)‏

16 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد تفرقه برای جدایی از قرآن 

‏ما را دست استعمار از شما‏‎[2]‎‏ جدا کرد. آنها که می خواستند‏‎ ‎‏مخازن ما را ببرند، نیروهای ما را عقب بزنند، ارتش ما را تحت‏‎ ‎‏فرمان قرار بدهند، تمام حیثیات ملی ما را از بین ببرند، اسلام و‏‎ ‎‏قرآن را نابود کنند، میان اقشار این ملت جدایی انداختند؛ میان ما و‏‎ ‎‏شما، که هر دو سرباز اسلام هستیم، جدایی انداختند.(279)‏

27 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از فهم درست قرآن 

‏یکی از کارهای بزرگی که شده است ـ و گمانم این است که آنها، آن‏‎ ‎‏شیاطین، کرده اند ـ این است که قرآن و اسلام را آنطوری که هست‏‎ ‎‏نگذاشتند ما بفهمیم؛ نگذاشتند مسلمانها بفهمند. نفوذ کرده است‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 201

‏این تبلیغات حتی در عمق حوزه های دینی نجف و قم! این معنا که‏‎ ‎‏یک مقدار از اسلام و یک قدری از اسلام مطرح است بین علمای‏‎ ‎‏اسلام؛ یک قدری از اسلام است؛ باقی آن مانده است آن زیر و‏‎ ‎‏مخفی است. نگذاشتند به اینکه ما اسلام را آنطوری که هست‏‎ ‎‏بفهمیم. برای اینکه یکی از خطرهایی که برای خودشان می دیدند‏‎ ‎‏همین بود که اگر اسلام را آنجوری که هست بفهمند، همه به آن رو‏‎ ‎‏می آورند، و برای آنها دیگر مقامی باقی نمی ماند.(280)‏

30 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خالفت با اساس اسلام و قرآن 

‏آن روز می گفتند عمّامه هم نباید داشته باشند. حالا هم به آن‏‎ ‎‏خواهد رسید اگر شما مسلمانها سست بگیرید. اینها به روحانی‏‎ ‎‏هم کاری ندارند. اینها به اسلام کار دارند. آنکه روحانی را تقویت‏‎ ‎‏می کند که یک کلمه اش را همه می پذیرند، آن اسلام است. اساس‏‎ ‎‏اسلام است. آنها با آن اساس مخالفند. آنها، آنهایی هستند که‏‎ ‎‏دوستشان قرآن کریم را دست گرفت و گفت: تا این ـ با کلمۀ فحش‏‎ ‎‏قرآن را دستش گرفت ـ تا این بین مسلمین است، انگلستان‏‎ ‎‏نمی تواند سیادت کند.‏‎[3]‎‏ اینها مقلّدین آنها هستند. مع الأسف‏‎ ‎‏بچه ها را، ساده دلها را می روند توی مدارس پیدا می کنند، یک‏‎ ‎‏صورتی به آن می دهند.اینها هم بیچاره ها خیال می کنند که نه، حق‏‎ ‎‏همین است.(281)‏

26 / 8 / 59 

 

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 202

  • )) «هرگز خداوند راهی برای کافرین علیه مؤمنین قرار نداده است»؛ (نساء / 141).
  • )) خطاب به گروهی از افراد ارتش.
  • )) اشاره امام به سخنان گلادستون (1809ـ1898 م) نخست وزیر انگلستان در مجلس آن کشور است.