بخش اول: هویّت قرآن
فصل چهارم: دعوت قرآن
اهداف دعوت قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

اهداف دعوت قرآن

اهداف دعوت قرآن

‏ ‏

‏ ‏

احیای قلوب انسانها

‏صاحب این کتاب سکّاکی و شیخ نیست که مقصدش جهات‏‎ ‎‏بلاغت و فصاحت باشد؛ سیبویه و خلیل نیست تا منظورش‏‎ ‎‏جهات نحو و صرف باشد؛ مسعودی و ابن خلّکان نیست تا در‏‎ ‎‏اطراف تاریخ عالم بحث کند؛ این کتاب چون عصای موسی و ید‏‎ ‎‏بیضای آن سرور، یا دم عیسی که احیای اموات می کرد نیست که‏‎ ‎‏فقط برای اعجاز و دلالت بر صدق نبیّ اکرم آمده باشد؛ بلکه این‏‎ ‎‏صحیفۀ الهیّه کتاب احیای قلوب به حیات ابدی علم و معارف الهیّه‏‎ ‎‏است؛ این کتاب خداست و به شئون الهیّه جلّ و علا دعوت‏‎ ‎‏می کند.(53)‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 36

رساندن انسان به کمال انسانیّت 

‏بدانکه این کتاب شریف، چنانچه خود بدان تصریح فرموده، کتاب‏‎ ‎‏هدایت و راهنمای سلوک انسانیّت و مربّی نفوس و شفای امراض‏‎ ‎‏قلبیّه و نور بخش سیر الی اللّه است.‏

‏     بالجمله، خدای تبارک و تعالی به واسطۀ سعۀ رحمت بر‏‎ ‎‏بندگان، این کتاب شریف را از مقام قرب و قدس خود نازل فرموده‏‎ ‎‏و به حسب تناسب عوالم تنزّل داده تا به این عالم ظلمانی و سجن‏‎ ‎‏طبیعت رسیده و به کسوۀ الفاظ و صورت حروف در آمده، برای‏‎ ‎‏استخلاص مسجونین در این زندان تاریک دنیا و رهایی مغلولین‏‎ ‎‏در زنجیرهای آمال و امانی؛ و رساندن آنها را از حضیض نقص و‏‎ ‎‏ضعف و حیوانیّت به اوج کمال و قوّت و انسانیّت، و از مجاورت‏‎ ‎‏شیطان به مرافقت ملکوتییّن بلکه به وصول به مقام قرب و حصول‏‎ ‎‏مرتبۀ لقاءاللّه که اعظم مقاصد و مطالب اهل اللّه است؛ و از این‏‎ ‎‏جهت، این کتاب کتاب دعوت به حق و سعادت است و بیان کیفیّت‏‎ ‎‏وصول بدین مقام است؛ و مندرجات آن اجمالاً آن چیزی است که‏‎ ‎‏در این سیر و سلوک الهی مدخلیّت دارد و یا اعانت می کند سالک‏‎ ‎‏و مسافر الی اللّه را.‏

‏ ‏

دعوت به معرفت اللّه

‏     و به طور کلی یکی از مقاصد مهمّۀ آن، دعوت به معرفت اللّه و‏‎ ‎‏بیان معارف الهیّه است از شئون ذاتیّه و اسماییّه و صفاتیّه و افعالیّه؛‏‎ ‎‏و از همه بیشتر در این مقصود، توحید ذات و اسما و افعال است که‏‎ ‎‏بعضی از آن به صراحت و بعضی به اشارت مستقصی مذکور‏‎ ‎‏است.(54)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تهذیب نفوس 

‏از مقاصد و مطالب آن، دعوت به تهذیب نفوس و تطهیر بواطن از‏‎ ‎‏ارجاس طبیعت و تحصیل سعادت و بالجمله، کیفیّت سیر و سلوک‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37

‏الی اللّه  ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏.(55)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نجات انسان از نفسانیت 

‏ [‏‏قرآن‏‏]‏‏ کتابی است که می خواهد آدم درست کند، می خواهد یک‏‎ ‎‏موجودی را بسازد. یک موجودی را که خودش ایجاد کرده است و‏‎ ‎‏با اسم اعظم ایجاد کرده، با «اللّه » می خواهد از این مرتبۀ ناقصی که‏‎ ‎‏هست او را برساند به آن مرتبه ای که لایق اوست؛ و قرآن برای این‏‎ ‎‏آمده است، همۀ انبیا هم برای این آمده اند، همۀ انبیا آمده اند برای‏‎ ‎‏اینکه دست انسان را بگیرند و از این چاه عمیقی که در آن افتاده‏‎ ‎‏است ـ آن چاهی که از همه عمیقتر است، چاه نفسانیت انسان‏‎ ‎‏است ـ در آورند و جلوۀ حق را به او نشان بدهند، تا اینکه همه چیز‏‎ ‎‏را نسیان کند؛ و خداوند ان شاءاللّه نصیب همۀ ما بکند.(56)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رساندن انسان به اوج کمالات 

‏قرآن کریم که در رأس همۀ مکاتب و تمام کتب است، حتی سایر‏‎ ‎‏کتب الهیه، آمده است که انسان را بسازد، انسان بالقوه را انسان‏‎ ‎‏بالفعل و موجود بالفعل کند. تمام دعوت انبیا هم حسب اختلاف‏‎ ‎‏مراتبشان، تمام دعوتها هم برای همین معناست که انسان را انسان‏‎ ‎‏کند، انسان بالقوه را انسان بالفعل کند و تمام علوم و تمام عبادات و‏‎ ‎‏تمام معارف الهیه و تمام احکام عبادی و همۀ این چیزهایی که‏‎ ‎‏هست، همه اینها برای این معناست که انسان ناقص را انسان کامل‏‎ ‎‏کند. قرآن کتاب انسان سازی است، کتابی است که با این کتاب اگر‏‎ ‎‏کسی توجه به آن بکند تمام مراتبی که از برای انسان است، این‏‎ ‎‏کفایت دارد و همۀ مراتب را به آن نظر دارد.(57)‏

6 / 7 / 56 


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

قرآن، کتاب انسان سازی 

‏اسلام همۀ این معانی را دارد و جامع تمام جهات مادی و معنوی و‏‎ ‎‏غیبی و ظاهری هست، برای اینکه انسان دارای همۀ مراتب هست.‏‎ ‎‏و قرآن کتاب انسان سازی است؛ انسان چون بالقوه همۀ مراتب را‏‎ ‎‏دارد، کتاب خدا آمده است که انسان را انسان کند و همان طوری‏‎ ‎‏که جامعه اش را اصلاح بکند، خودش ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ هم کامل کند تا برسد‏‎ ‎‏به مرتبۀ عالی.(58)‏

6 / 7 / 56 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تربیت تمام ابعاد انسان 

‏اسلام نه دعوتش بخصوصِ معنویات است و نه دعوتش بخصوصِ‏‎ ‎‏مادیات است، هر دو را دارد؛ یعنی اسلام و قرآن کریم آمده است‏‎ ‎‏که انسان را به همۀ ابعادی که انسان دارد بسازند او را، تربیت کنند‏‎ ‎‏او را.(59)‏

6 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اصلاح فرد و جامعه

‏قرآن کتاب آدم سازی است. پیغمبرها آمدند آدمها را درست کنند؛‏‎ ‎‏کاری دیگر جز این ندارند در طول زندگی شان، پیغمبرهای بزرگ‏‎ ‎‏و ائمۀ اطهار ـ علیهم السلام ـ دنبال این بودند که تربیت کنند‏‎ ‎‏مردم را. خدای تبارک و تعالی انبیا را فرستاده برای تهذیب مردم؛‏‎ ‎‏برای اصلاح مردم. اگر چنانچه اصلاح بشود یک فردی که در‏‎ ‎‏رأس جامعه است، یک ملاّیی که در یک جامعه ای هست، اگر این‏‎ ‎‏ملاّ یک ملاّی صحیح باشد، جامعه صحیح می شود؛ از باب‏‎ ‎‏اینکه همه توجه به او دارند. اگر یک حکومت صحیح در یک‏‎ ‎‏جایی باشد، مردم چون توجه به او دارند آنها هم صحیح‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 39

‏می شوند.(60)‏

24 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجّه به جنبۀ الوهیت اشیاء

‏قرآن هم یک کتابی است کتاب آدم سازی، نه کتاب طب است، نه‏‎ ‎‏کتاب فلسفه است، نه کتاب فقه است، نه کتاب ـ عرض می کنم ـ‏‎ ‎‏سایر علوم است. هر چه در قرآن هست اگر کسی مطالعه کند‏‎ ‎‏درست، می بیند آنی که در قرآن هست آن جنبۀ الوهیتش هست.‏‎ ‎‏همیشه هر چیزی طرح شده به جنبۀ الوهیت طرح شده است. همه‏‎ ‎‏چیز در آن است اما به جنبۀ الوهیتش. اسلام برای خدمت به خدا‏‎ ‎‏آمده است. انبیا خدمۀ خدا هستند و برای خدا آمده اند؛ و برای‏‎ ‎‏توجه دادن همۀ موجودات اینجا و همۀ انسانهای اینجا به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی.(61)‏

13 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تربیت انسان الهی 

‏همۀ زحمتهای انبیا و همۀ کتب آسمانی و همۀ دعوتهای اولیا و‏‎ ‎‏انبیا، برای این بوده است که این موجودی که اگر به خودش‏‎ ‎‏واگذاشته بشود، از تمام حیوانات بدتر است، و از تمام شیاطین‏‎ ‎‏شیطانتر است، این را هدایت کنند و به صراط مستقیم دعوت کنند‏‎ ‎‏و الهی کنند. انسانی الهی کنند. البته توفیق نبوده است که همه را‏‎ ‎‏انسان کنند. سرکشها زیاد بودند. کسانی که از فطرت انسانی خارج‏‎ ‎‏بودند زیاد بودند و زیاد هستند.(62)‏

6 / 8 / 59 

‏ ‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 40

نجات انسان از حیوانیت 

‏آنقدر که این انسان؛ این حیوان دو پا، در عالم فتنه و فساد می کند‏‎ ‎‏هیچ موجود دیگری نمی کند. و آنقدری که این حیوان دو پا محتاج‏‎ ‎‏به تربیت است هیچ حیوانی محتاج نیست. تمام انبیا از اول تا حالا،‏‎ ‎‏تا خاتم، از آدم تا رسول اکرم برای یک مقصد آمدند، و آن مقصد‏‎ ‎‏این است که این حیوانات را انسان کنند. مقصد این است. تمام‏‎ ‎‏کتابهایی که از آسمان برای انبیا آمده است که بزرگترش قرآن کریم‏‎ ‎‏است، همین یک مقصد را دارد.(63)‏

2 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت به صراط مستقیم 

‏شما در قرآن کریم ـ در اول سورۀ قرآن کریم ـ می خوانید که ‏الحَمْدُللّه ِ‎ ‎رَبِّ العَالَمین‏ کلمۀ «ربوبیت» را و مبدأ تربیت را در اول قرآن طرح‏‎ ‎‏می کند؛ وما را مکلف فرموده اند که در هر شبانه روز چندین مرتبه‏‎ ‎‏این را در رکعات نماز بخوانیم و توجه داشته باشیم به اینکه مسأله‏‎ ‎‏تربیت و ربوبیت ـ که درجۀ اعلای آن مخصوص به خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی است و دنبال آن منعکس می شود در انبیای عظام و به وسیلۀ‏‎ ‎‏آنها به سایر انسانها ـ این در آن پایه از اهمیت بوده است که دنبال‏‎ ‎‏«للّه »، «ربّ العالمین»، مربّی عالمین آمده است؛ و باز در همین‏‎ ‎‏سوره می خوانید که غایت تربیت، حرکت در «صراط مستقیم»‏‎ ‎‏است و منتهیٰ الیه این صراط مستقیم، کمال مطلق است، اللّه است.‏‎ ‎‏دعوت شده است که ما تحت تربیت انبیا برویم و تحت تربیت‏‎ ‎‏بزرگان از اولیا واقع بشویم، تا آنها ما را هدایت کنند به راه مستقیم،‏‎ ‎‏و هر روز چندین مرتبه از خدای تبارک و تعالی بخواهیم که ما را‏‎ ‎‏هدایت کند به صراط مستقیم، نه راه چپ، و نه راهِ راست: ‏غَیْرِ‎ ‎الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ‏ ما باید توجه به این معنا داشته باشیم که‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 41

‏موجودی هستیم که اگر خودرو بار بیاییم، بدترین موجودات و‏‎ ‎‏منحط ترین موجودات هستیم؛ و چنانچه تحت تربیت واقع بشویم و‏‎ ‎‏صراط مستقیم را طی بکنیم، می رسیم به آنجا که نمی توانیم فکرش‏‎ ‎‏را بکنیم؛ آنجایی که بحر عظمت است، بحر کبریایی است.‏‏(64)‏

7 / 12 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، سازندۀ تمام مراتب انسان 

‏قرآن هم که کتاب زندۀ الهی است، آن هم آنقدری که دنبال این‏‎ ‎‏بوده است که تهذیب کند مردم را، دنبال چیزهای دیگر نبوده‏‎ ‎‏است. اصلاً می شود گفت که قرآن برای همین مقصد آمده است؛‏‎ ‎‏برای اینکه بشر به این مطلب از همه چیز بیشتر احتیاج داشتند.‏‎ ‎‏قرآن کتابی است برای انسان سازی، در تمام مراحلی که انسان طی‏‎ ‎‏می کند،قرآن در همۀ مراحلش دعوت دارد و راه دارد و تمام‏‎ ‎‏قصه هایی که در قرآن نقل شده است ـ گاهی هم تکرار شده است ـ‏‎ ‎‏برای این بوده است که مسأله اهمیت داشته است، این قصه ها‏‎ ‎‏راهنمای مردم بوده است و برای تهذیب بوده است. قرآن کتاب‏‎ ‎‏احکام نیست؛ کلیات را، کلیات احکام را، اصولش را ذکر فرموده‏‎ ‎‏است ‏‏[‏‏آن‏‏]‏‏ هم نه به طور تمام آن. قرآن کتاب دعوت است و کتاب‏‎ ‎‏اصلاح یک جامعه است.(65)‏

30 / 10 / 60 

*  *  *

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 42