باب دوم اعمال حج تمتع
فصل هشتم: بقیة مسائل
حکم محصور و مصدود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حکم محصور و مصدود

‏ ‏

‏ ‏

حکم محصور و مصدود 

‏مسألۀ 1- مصدود عبارت است از کسی که دشمن او را منع کند از ‏‎ ‎‏عمره یا حج به تفصیلی که می‌آید،و محصور آن است که به واسطۀ مرض ‏‎ ‎‏ممنوع شود از عمره یا حج.‏

‏مسألۀ 2- کسی که مُحرم شد به احرام عمره یا احرام حج،واجب ‏‎ ‎‏است عمره و حج را تمام کند،و اگر نکند به احرام باقی خواهد ماند.‏

‏مسألۀ 3- اگر کسی احرام عمره را بست و بعد از آن دشمنی یا کسی ‏‎ ‎‏دیگر از قبیل عمال دولت یا غیر آنها او را منع کنند از رفتن مکه،و راه ‏‎ ‎‏دیگری نباشد جز آن راهی که ممنوع است،یا اگر باشد مئونۀ آن را ‏‎ ‎‏نداشته باشد،می‌تواند در همان محل که ممنوع شده یک شتر یا یک گاو ‏‎ ‎‏یا یک گوسفند قربانی کند و از احرام خارج شود،و احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که به نیت تحلیل قربانی کند،و به احتیاط واجب قدری از مو یا ناخن ‏‎ ‎‏خود را بگیرد و در این صورت بر او همه چیز حلال می‌شود،حتی زن.‏

‏مسألۀ 4- اگر کسی به احرام عمره وارد مکه شد و دشمن یا کسی ‏‎ ‎‏دیگر او را از به جا آوردن اعمال عمره منع کرد همان حکم مسأله پیش را ‏‎ ‎‏دارد،بلکه بعید نیست که اگر از طواف یا سعی نیز منع کند همین حکم را ‏‎ ‎‏داشته باشد.‏

‏مسألۀ 5- کسی را که به واسطۀ بدهکاری - که ندارد بدهد - حبس کنند ‏‎ ‎‏یا به ظلم حبس کنند حکم سابق را دارد.‏

‏مسألۀ 6- اگر بعد از احرام برای رفتن به مکه یا اجازۀ بجاآوردن ‏‎ ‎‏اعمال،پولی مطالبه کنند،پس اگر داشته باشد باید بدهد مگر آنکه ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 336

‏ ‏

‏ ‏

‏حرجی باشد،و اگر نداشته باشد یا حرجی باشد ظاهراً حکم مصدود را ‏‎ ‎‏داشته باشد.‏

‏مسألۀ 7- اگر از یک طریق مصدود شد و راه دیگری هست که باز ‏‎ ‎‏است و مخارج رفتن از آن راه را دارد باید به احرام باقی بماند و از آن راه ‏‎ ‎‏برود،و اگر از آن راه رفت و حج او فوت شد باید عمرۀ مفرده به جا آورد و ‏‎ ‎‏از احرام خارج شود.‏

‏مسألۀ 8- اگر شخص مصدود خوف آن داشته باشد که اگر از راه دیگر ‏‎ ‎‏برود به حج نمی‌رسد،نمی‌تواند عمل شخص مصدود را بکند و مُحلّ ‏‎ ‎‏شود،بلکه باید به راه ادامه دهد و صبر کند تا فوت محقق شود و با عمرۀ ‏‎ ‎‏مفرده متحلل شود.‏

‏مسألۀ 9- تحقق پیدا می‌کند مصدود بودن در حج به اینکه به هیچ یک ‏‎ ‎‏از وقوف اختیاری و اضطراری عرفه و مشعر نرسد،بلکه تحقق پیدا ‏‎ ‎‏می‌کند اگر نرسد به چیزی که به فوت آن،حج فوت می‌شود هر چند از ‏‎ ‎‏روی علم و عمد نباشد،و صور آن سابق ذکر شد،بلکه ظاهراً تحقق پیدا ‏‎ ‎‏کند به اینکه بعد از وقوفین منع کنند او را از منیٰ و مکه و نتواند نایب ‏‎ ‎‏بگیرد،بلکه اگر منع کنند از اعمال منیٰ یا اعمال مکه با عدم امکان نایب، ‏‎ ‎‏بلی در صورتی که تمام اعمال را به جا آورد و منع نمودند از برگشتن به ‏‎ ‎‏منیٰ برای بیتوته و اعمال ایام تشریق،مصدود بودن تحقق پیدا نمی‌کند و ‏‎ ‎‏حج او صحیح است و باید نایب بگیرد برای اعمال در این سال،و اگر نشد ‏‎ ‎‏سال دیگر.‏

‏مسألۀ 10- کسی که مصدود شد از آمدن به مکه یا از اتمام اعمال یا از ‏‎ ‎‏به جا آوردن اعمالی به ترک آنها حتی به غیر عمد،حج باطل می‌شود،و به ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 337

‏ ‏

‏ ‏

‏دستوری که گفته شد از احرام خارج شد،اگر حج بر او مستقر شده بود یا ‏‎ ‎‏آنکه در سال دیگر مستطیع است و حج واجب را به جا نیاورده،باید بعد ‏‎ ‎‏از رفع منع دوباره به حج برود و اعمالی که نموده کافی از حَجة الاسلام ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏مسألۀ 11- کسی که مصدود است اگر امید برطرف شدن مانع را ‏‎ ‎‏داشته باشد،بلکه گمان آن را هم داشته باشد می‌تواند به دستوری که گفته ‏‎ ‎‏شد از احرام خارج شود.‏

‏مسألۀ 12- کسی که احرام عمره بست و به واسطۀ مرض نتوانست ‏‎ ‎‏برود به مکه،اگر بخواهد مُحلّ شود باید هَدْی کند،و به احتیاط واجب ‏‎ ‎‏هَدْی یا پول آن را بفرستد به وسیله امینی به مکه و با او قرارداد کند که در ‏‎ ‎‏چه روز و چه ساعتی آن را در مکه ذبح کند و وقتی که روز و ساعت ‏‎ ‎‏موعود رسید تقصیر کند،پس از آن هر چه بر او حرام شده بود حلال ‏‎ ‎‏می‌شود مگر زن،و احتیاط آن است که در ذبح،قصد تحلیل منوبٌ عنه ‏‎ ‎‏کند.‏

‏مسألۀ 13- کسی که احرام حج بست و به واسطه مرض نتوانست برود ‏‎ ‎‏برای عرفات و مشعر باید هَدْی کند،و به احتیاط واجب هَدْی یا پول آن را ‏‎ ‎‏باید بفرستد به منیٰ که در آنجا ذبح کنند،و مواعده کنند که روز عید ذبح ‏‎ ‎‏شود و در آن وقت تقصیر کند،پس هر چه بر او حرام شده بود حلال ‏‎ ‎‏می‌شود مگر زن.‏

‏مسألۀ 14- کسی که حج واجب به عهده او است و به واسطۀ مرض ‏‎ ‎‏محصور شد،زن بر او حلال نمی‌شود مگر آنکه خودش بیاید و اعمال ‏‎ ‎‏حج را به جا بیاورد و طواف نساء بکند؛ولی اگر عاجز شد از آمدن،بعید ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 338

‏ ‏

‏ ‏

‏نیست کفایت عمل نایب برای تحلیل زن بر او؛و اما کسی که حج او ‏‎ ‎‏استحبابی بوده بعید نیست کفایت طواف نایب از او،و لکن احتیاط آن ‏‎ ‎‏است که در صورت امکان خودش برود.‏

‏مسألۀ 15- اگر کسی که با او قرار داده بود ذبح کند،نکرده بوده و ‏‎ ‎‏شخص مُحرم در روز موعد محلّ شد و با زن هم نزدیکی کرد،معصیت ‏‎ ‎‏نکرده و کفاره هم ندارد،لکن باید باز هَدْی یا پول را بفرستد و مواعده ‏‎ ‎‏کند و باید از زن اجتناب کند،و احتیاط واجب آن است که از وقتی که ‏‎ ‎‏معلوم شد عمل نشده اجتناب کند،گرچه محتمل است که وجوب ‏‎ ‎‏اجتناب از وقتی باشد که شخص را می‌فرستد برای ذبح.‏

‏مسألۀ 16- تحقق محصور بودن مثل تحقق مصدود بودن است که ‏‎ ‎‏گذشت.‏

‏مسألۀ 17- اگر مریض بعد از آنکه هَدْی یا پولش را فرستاد حالش ‏‎ ‎‏خوب شد،به طوری که توانایی رفتن به مکه را داشت باید برود،پس اگر ‏‎ ‎‏مُحرم به احرام تمتع است و به وقت رسید،اعمال عمره و حج را به جا ‏‎ ‎‏می‌آورد،و اگر وقت تنگ شد به طوری که اگر بخواهد عمره به جا بیاورد ‏‎ ‎‏وقوف به عرفات فوت می‌شود باید برود به عرفات و حج افراد به جا ‏‎ ‎‏بیاورد،و احتیاط آن است که قصد عدول کند،و بعد از آن عمرۀ مفرده ‏‎ ‎‏بکند و کافی است از حَجة الاسلام؛و اگر وقتی رسید به مکه که حج فوت ‏‎ ‎‏شده؛یعنی به وقت اختیاری مشعر نمی‌رسد عمرۀ او مبدّل می‌شود به ‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده و باید آن را به جا آورد و از احرام خارج شود،و احتیاط آن ‏‎ ‎‏است که قصد عدول به عمرۀ مفرده کند،و حج واجب را با وجود شرایط ‏‎ ‎‏در سال دیگر به جا آورد. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 339

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 18- مصدود به دشمن در حکمی که برای مریض در مسأله ‏‎ ‎‏پیش ذکر شده مانند او است.‏

‏مسألۀ 19- کسانی که مریض نیستند لکن به علت دیگر بعد از احرام ‏‎ ‎‏نتوانستند به مکه بروند،مثل کسی که پایش یا کمرش شکسته یا به واسطه ‏‎ ‎‏خونریزی ضعف بر او مستولی شده،بعید نیست حکم مریض را داشته ‏‎ ‎‏باشند لکن مسأله مشکل است؛بنا بر این احتیاط آن است که به احرام باقی ‏‎ ‎‏بمانند تا وقتی که خوب شوند،پس اگر حج فوت شده عمرۀ مفرده به جا ‏‎ ‎‏بیاورند و از احرام خارج شوند،و حج اگر واجب بوده با وجود شرایط ‏‎ ‎‏اعاده کنند.‏

‏مسألۀ 20- زمانی که باید مریض مواعده کند برای ذبح در احرام حج، ‏‎ ‎‏روز دهم است به احتیاط واجب،و باید قرار تأخیر تا ایام تشریق ندهد،و ‏‎ ‎‏در احرام عمرۀ تمتع احتیاط آن است قبل از خروج حاج به عرفات باشد.‏

‏و الحمد للّٰه اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و السلام علی محمد و آله الطیبین و ‏‎ ‎‏اللعن علی أعدائهم أجمعین.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 340