باب دوم اعمال حج تمتع
فصل پنجم: واجبات بعد از اعمال منیٰ
مسائل متفرقۀ اعمال بعد از منیٰ و طواف نساء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ اعمال بعد از منیٰ و طواف نساء

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ اعمال بعد از منیٰ و طواف نساء 

‏1- س - اگر کسی تنها این ترس را داشته باشد که بعد از برگشت از ‏‎ ‎‏منیٰ در اثر ازدحام نتواند طواف کند یا به مشقت بیفتد،آیا می‌تواند اعمال ‏‎ ‎‏حج را مقدم دارد یا نه؟‏

‏ج - موردِ جوازِ تقدیم نیست،و نمی‌تواند مقدم بدارد.‏

‏2- س - اعمال حج را به جهت خوف حیض بر اعمال منیٰ مقدم ‏‎ ‎‏داشت؛ولی چون طواف یا سعی را قطع کرده بود،به طوری که می‌باید ‏‎ ‎‏اتمام و اعاده کند و چنین کرد،آیا بعد از آن اعمال منیٰ بر او چیزی نیست؟‏

‏ج - اگر وظیفه را انجام داده چیزی بر او نیست.‏

‏3- س - آیا نایب هم اگر خوف حیض یا مرض داشته باشد،می‌تواند ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 291

‏ ‏

‏ ‏

‏اعمال حج را بر وقوفین و اعمال منیٰ مقدم بدارد یا نه؟‏

‏ج - مانع ندارد.‏

‏4- س - کسانی که اعمال حج را قبل از اعمال منیٰ انجام می‌دهند،آیا ‏‎ ‎‏می‌توانند سعی را بعد از برگشتن از منیٰ انجام دهند و باقی اعمال را قبل؟‏

‏ج - محل اشکال است.‏

‏5- س - تقدیم اعمال مکه برای ذوی الاعذار جایز یا لازم است؟‏

‏ج - جایز است و لازم نیست.‏

‏6- س - کسانی که اعمال حج را مقدم بر وقوفین می‌نمایند،آیا باید ‏‎ ‎‏اقرب زمان به موقفین را رعایت کنند؟‏

‏ج - لازم نیست.‏

‏7- س - تشخیص عذر برای کسانی که اعمال حج را مقدم می‌دارند بر ‏‎ ‎‏عهدۀ خود آنان است،یا بر عهده گردانندگان گروه و مسئولین؟‏

‏ج - تشخیص با خود مکلف است.‏

‏8- س - کسی که او را به وسیلۀ تخت طواف می‌دهند،آیا می‌تواند ‏‎ ‎‏اعمال حج خود را بر وقوفین مقدم بدارد؟‏

‏ج - اگر در هر صورت باید او را طواف دهند و عذر دیگری نیست، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند مقدم بدارد.‏

‏9- س - کسی که اعمال حج را بر وقوفین مقدم می‌دارد،آیا می‌تواند ‏‎ ‎‏طواف نساء را بعد از وقوفین و اعمال دیگر انجام دهد؟‏

‏ج -بنا بر احتیاط در موردی تقدیم بدارند که هر سه عمل را مقدماً ‏‎ ‎‏انجام دهند.‏

‏10- س - شخصی که می‌تواند اعمال مکه را بر وقوفین مقدم بدارد، ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 292

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر جهلاً بدون احرام اعمال مکه را انجام داد چه صورتی دارد؟‏

‏ج - کفایت نمی‌کند و باید یا قبل از وقوفین آنها را با احرام اعاده کند و ‏‎ ‎‏یا بعد از وقوفین و اعمال منیٰ آنها را به جا آورد.‏

‏11- س - آیا می‌تواند اعمال مکه را به نایب واگذارد در صورتی که ‏‎ ‎‏می‌تواند تأخیر بیندازد تا خود به جا آورد؟‏

‏ج -با فرض اینکه می‌تواند خودش به جا آورد و لو با تأخیر تا آخر ‏‎ ‎‏وقت نمی‌تواند نایب بگیرد.‏

‏12- س - در مناسک فرموده‌اید:وقت انجام اعمال حج تا روز یازدهم ‏‎ ‎‏است و بعید نیست که تا آخر ماه ذی الحجه نیت کند؛در صورتی که وقت ‏‎ ‎‏انجام مناسک حج تا روز یازدهم باشد،اگر تأخیر انداخت چون محتمل ‏‎ ‎‏است ظرف وجوب منقضی شده باشد،آیا معصیت نموده است؟‏

‏ج - معصیت نیست.‏

‏13- س - کسی که از منیٰ برگشته و هنوز اعمال واجب مکه را انجام ‏‎ ‎‏نداده،آیا می‌تواند طواف مستحبی انجام دهد،و نیز در حال احرام عمره ‏‎ ‎‏تمتع،آیا می‌تواند قبل از انجام عمره طواف مستحبی انجام دهد؟‏

‏ج - احتیاطاً ترک نماید.‏

‏14- س - آیا بعد از انجام اعمال منیٰ،قبل از انجام اعمال مکه می‌توان ‏‎ ‎‏از مکه خارج شد یا خیر؟‏

‏ج - مانع ندارد.‏

‏مسألۀ 15- اگر شخص چندین عمرۀ مفرده به جای آورده باشد و در ‏‎ ‎‏هیچ کدام طواف نساء نکرده باشد یک طواف نساء برای تمام آنها کفایت ‏‎ ‎‏می‌کند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 293

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 16- احتیاط آن است که نایب در طواف نساء،نیت ما فی الذمه ‏‎ ‎‏کند گرچه می‌تواند به نیت منوبٌ عنه انجام دهد.‏

‏17- س - آیا پیش از به جا آوردن طواف نساء و بعد از انجام حَلْق و ‏‎ ‎‏اعمال بعدی،تمام انواع تلذذ و تمتع از زن حرام است،و یا اختصاص به ‏‎ ‎‏جماع دارد؟‏

‏ج - از مطلق تلذذ از زن باید اجتناب نماید.‏

‏18- س - آیا تأخیر طواف نساء از سعی تا چند روز جایز است یا خیر؟‏

‏ج - مانع ندارد.‏

‏19- س - شخصی بعد از حج،ازدواج کرد و دارای اولاد شد،بعداً ‏‎ ‎‏متوجه می‌شود که در حج طواف نساء را نیاورده است،حال که متوجه شده ‏‎ ‎‏است حکم زن و فرزند او چگونه است،و نسبت به طواف باید چه کند؟‏

‏ج -با فرض جهل،فرزند او حکم حلال‌زاده را دارد؛ولی عقد ازدواج ‏‎ ‎‏باطل است و باید طواف نساء را انجام دهد،و اگر بخواهد بعد از آن ‏‎ ‎‏تجدید عقد نماید.‏

‏20- س - مردی به زنش گفت وظیفه من طواف نساء است،ولی تو ‏‎ ‎‏باید طواف رجال بجاآوری!زن به جای نیت طواف نساء طواف رجال ‏‎ ‎‏ذکر کرد،آیا کافی است یا نه؟‏

‏ج - اگر منظورش ادای وظیفه است،مانع ندارد.‏

‏21- س - کسی که عمرۀ مفرده انجام می‌داد بدون اینکه تقصیر کند ‏‎ ‎‏طواف نساء را به جا آورد،آیا وظیفۀ او چیست و عمرۀ او باطل است یا ‏‎ ‎‏نه؟‏

‏ج - عمره باطل نمی‌شود،لکن باید بعد از تقصیر،طواف نساء را اعاده ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 294

‏ ‏

‏ ‏

‏نماید و بدون آن حرمت نساء باقی است.‏

‏22- س - شخصی پس از مراجعت از مکه شک می‌کند که طواف ‏‎ ‎‏نساء حج یا عمرۀ مفرده را به جا آورده یا نه،چه وظیفه‌ای دارد؟‏

‏ج - اگر التفات به وجوب طواف نساء نداشته،باید طواف نساء را ‏‎ ‎‏انجام دهد،و همچنین است در صورت التفات علی الاحوط،بلکه خالی ‏‎ ‎‏از قوت نیست.‏

‏23- س - اگر کسی بعد از شوط چهارم طواف نساء عمرۀ مفرده با ‏‎ ‎‏زوجۀ خود مواقعه نماید،آیا مانند طواف نساء حج است که به حج ‏‎ ‎‏لطمه‌ای وارد نکرده و کفاره هم ندارد؟‏

‏ج -بلی،عمل صحیح است و کفاره ندارد،اگر چه حرام مرتکب شده ‏‎ ‎‏است.‏

‏24- س -به جا نیاوردن طواف نساء از روی جهل همانند طواف حج و ‏‎ ‎‏عمره است که باید حج را اعاده کند و شتر قربانی نماید؟چنانچه در ‏‎ ‎‏مسألۀ 17فصل پنجم حج در مناسک می‌فرمایید؟‏

‏ج - ترک طواف نساء حج را باطل نمی‌کند و کفاره ندارد،ولی حرمت ‏‎ ‎‏نساء بدون آن باقی است و ارتکاب آن کفاره دارد.‏

‏25- س - شخصی قبل از طواف نساء با زوجۀ خود ملاعبه نموده و از ‏‎ ‎‏روی شهوت به او دست زده است،آیا کفاره دارد؟‏

‏ج - کفاره دارد مگر در صورت جهل.‏

‏26- س - زنی که اعمال حج خود را بر وقوفین مقدم داشته،بعد از ‏‎ ‎‏سعی حائض می‌شود شوهرش در همان وقت به نیابت از او طواف نساء ‏‎ ‎‏را انجام می‌دهد،آیا این نیابت صحیح است؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 295

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - صحیح نیست و تقدم برای کسی است که خودش طواف می‌کند، ‏‎ ‎‏و احتیاط آن است که اکتفا به آنچه مقدم داشته هم نکند.‏

‏27- س - اگر نایب،طواف نساء را به جا نیاورد،آیا فقط زن بر او حرام ‏‎ ‎‏است یا ذمه‌اش هم مشغول است،هر چند بعد از مردن باشد که باید برای ‏‎ ‎‏او قضا کند؟‏

‏ج - ذمۀ او هم مشغول است؛ولی خودش باید در حیاتش انجام دهد و ‏‎ ‎‏اگر نمی‌تواند نایب بگیرد.‏

‏28- س - شخصی طواف نساء عمرۀ مفرده را فراموش کرده و بعد ‏‎ ‎‏برای عمرۀ تمتع مُحرم شده است،آیا طواف نساء فراموش شده را بعد از ‏‎ ‎‏انجام اعمال عمرۀ تمتع به جا آورد یا قبل از آن؟‏

‏ج - می‌تواند بعد از انجام اعمال عمرۀ تمتع به جا آورد،و اگر تأخیر ‏‎ ‎‏بیندازد،طواف نساء حج کفایت از آن می‌کند.‏

‏29- س - کسی که طواف نساء عمرۀ مفرده را به جا نیاورده و بعد ‏‎ ‎‏از آن حج افراد به جا می‌آورد،آیا طواف نساء حج افراد کفایت ‏‎ ‎‏می‌کند؟‏

‏ج - کفایت می‌کند.‏

‏30- س - پیرمردان و پیرزنانی که عمل زناشویی از آنان ممکن نیست ‏‎ ‎‏و ازدواج هم نمی‌کنند و نیز کسی که عنین است،آیا اگر طواف نساء را ‏‎ ‎‏[بجا]نیاورند اشکال دارد؟‏

‏ج - گرچه طواف نساء جزء اعمال نیست،لکن عمل واجبی است که ‏‎ ‎‏باید انجام داده شود. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 296