باب دوم اعمال حج تمتع
ج) تقصیر
مسائل متفرقه حَلْق یا تقصیر در حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقه حَلْق یا تقصیر در حج

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقه حَلْق یا تقصیر در حج 

‏مسألۀ 1- اگر قربانی به دلیلی از روز عید تأخیر افتاد؛بنا بر احتیاط ‏‎ ‎‏نمی‌تواند حلق کند و از احرام خارج شود و بعد قربانی کند،بلکه ترتیب ‏‎ ‎‏بین قربانی و حلق و اعمال مترتبه بر آن را باید مراعات کند علی الاحوط.‏

‏مسألۀ 2- تأخیر حلق تا آخر ایام تشریق مانع ندارد هر چند عمدی ‏‎ ‎‏باشد و حلق در شب هم صحیح است و کفایت می‌کند.‏

‏مسألۀ 3- اگر حاجی برای قربانی به کسی وکالت دهد،تا وکیل او ‏‎ ‎‏قربانی نکرده نمی‌تواند حلق کند،ولی اگر با اعتقاد به اینکه وکیل او برای ‏‎ ‎‏او قربانی کرده حلق کرد بعد معلوم شد که وکیل او هنوز قربانی نکرده، ‏‎ ‎‏حلق مزبور کافی است،و اگر بعد از حلق اعمال مکه را هم انجام داده ‏‎ ‎‏باشد کفایت می‌کند و لازم نیست آنها را اعاده کند.‏

‏مسألۀ 4- کسانی که سال اول حج آنها است و وظیفۀ آنها سر تراشیدن ‏‎ ‎‏می‌باشد،بنا بر احتیاط جایز نیست به واسطۀ زیادی مو،اول سر را ماشین ‏‎ ‎‏کنند و بعد آن را بتراشند هر چند فوراً بتراشند و در صورت علم و عمد ‏‎ ‎‏کفاره دارد.‏

‏مسألۀ 5- کسی که بخواهد دیگری را حلق نماید نمی‌تواند قبل از ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 279

‏ ‏

‏ ‏

‏اینکه خودش حلق یا تقصیر کند سر او را بتراشد،ولی می‌تواند ناخن ‏‎ ‎‏دیگری را برای تقصیر بگیرد،و ازالۀ موی دیگری نیز قبل از خارج شدن ‏‎ ‎‏از احرام جایز نیست و لو برای تقصیر.‏

‏6- س - کسی که سفر اول حج او است در وقتی که سلمانی سر او را ‏‎ ‎‏برای حلق می‌تراشیده مشغول گرفتن ناخنهای خود بوده و غافل بوده که ‏‎ ‎‏نباید این کار را بکند،آیا کفاره دارد یا خیر؟‏

‏ج - چیزی بر او نیست.‏

‏7- س - کسی که در غیر منیٰ حلق نموده و اعمال مترتبه را انجام داده ‏‎ ‎‏و پس از این عمرۀ مفرده انجام داده،آیا مُحِل شده است یا خیر،و عمرۀ ‏‎ ‎‏مفردۀ او صحیح است یا خیر؟‏

‏ج - مُحِلّ نشده است و عمرۀ او صحیح نیست.‏

‏8- س - گفته می‌شود که مسلخ جدید در منیٰ نیست و اشخاص پس از ‏‎ ‎‏قربانی در آنجا و بیرون آمدن،پشتِ همان جا حلق و تقصیر کرده‌اند، ‏‎ ‎‏وظیفۀ آنان چیست؟‏

‏ج - اگر حلق و تقصیر در منیٰ نبوده باید اعاده شود.‏

‏9- س - در مسألۀ سابق کسانی که بعد از حلق و تقصیر مزبور به مکه ‏‎ ‎‏آمده‌اند و اعمال مکه از قبیل طواف و سعی و طواف نساء را انجام داده‌اند ‏‎ ‎‏و بعد متوجه شده‌اند که حلق و تقصیر در منیٰ نبوده،آیا اعمال مکۀ آنان ‏‎ ‎‏صحیح است؟‏

‏ج - در فرض مزبور صحیح نیست و باید آن اعمال هم اعاده شود.‏

‏10- س - کسی که سال قبل هم به حج مشرف شده و حلق را در خارج ‏‎ ‎‏منیٰ انجام داده است و امسال هم حلق را در خارج منیٰ نموده چه ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 280

‏ ‏

‏ ‏

‏وظیفه‌ای دارد،و اگر اعمال مکه را انجام داده صحیح است یا خیر؟‏

‏ج - حلق را در منیٰ اعاده کند و یک حلق کافی است و بعد طواف و ‏‎ ‎‏نماز و سعی سال قبل را اعاده کند و احتیاطاً طواف و نماز و سعی امسال را ‏‎ ‎‏نیز به جا آورد و بعد یک طواف نساء و نماز انجام دهد و کفایت می‌کند، ‏‎ ‎‏گرچه ظاهراً این است که احرام برای عمره و حج امسال صحیح نبوده ‏‎ ‎‏است.‏

‏11- س - اگر در مواردی که حاجی باید حَلْق کند،به جای حلق تقصیر ‏‎ ‎‏کرده است وظیفه‌اش چیست،آیا کفاره دارد یا نه؟‏

‏ج - اگر جاهل به مسأله بوده کفاره ندارد؛و در فرض علم،احوط ‏‎ ‎‏است،و در فرض مسأله بنا بر احتیاط باید حلق را انجام دهد،و چنانچه ‏‎ ‎‏اعمال مکه را به جا آورده اعاده کند.‏

‏12- س - کسی که سال دوم حج او است و سال قبل برای خودش حج ‏‎ ‎‏نموده و حلق کرده است و امسال به نیابت دیگری حج به جا می‌آورد،آیا ‏‎ ‎‏در سفر دوم حکم صروره را دارد که باید حلق کند یا تقصیر کافی است.‏

‏ج - تقصیر کفایت می‌کند.‏

‏13- س - شخصی در سال 60نایب شخص دیگری شد،و برای ‏‎ ‎‏اولین بار آمد مکه و در مرز بین وادی مُحَسّر و منیٰ حلق نمود،به اعتقاد ‏‎ ‎‏اینکه اینجا جزء منیٰ است،و یک سال بعد باز به مکه مشرف شد برای ‏‎ ‎‏خودش به عنوان حَجة الاسلام،و در منیٰ تقصیر نمود به خیال اینکه حلق ‏‎ ‎‏قبلی و اعمال حج گذشتۀ او صحیح بوده است،و سال 65باز به مکه ‏‎ ‎‏مشرف شد و به عنوان ما فی الذمه مُحرم شد،در این بین متوجه شد که ‏‎ ‎‏حَلْق سال اول در خارج منیٰ بوده است و در نظر حضرت امام کافی ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 281

‏ ‏

‏ ‏

‏نیست،امسال حَلْق را در منیٰ به قصد ما فی الذمه انجام می‌دهد،و بقیۀ ‏‎ ‎‏اعمال را نیز به قصد ما فی الذمه،به جا آورده است آیا این کار کافی است ‏‎ ‎‏یا نه؟‏

‏ج - کفایت می‌کند و از منوبٌ عنه واقع می‌شود،و باید حَجة الاسلام را ‏‎ ‎‏اعاده کند.‏

‏14- س - اگر کسی مقداری از سر خود را با تیغ بتراشد و بقیه را ‏‎ ‎‏ماشین کند آیا جایز است و حلق صدق می‌کند؟ضمناً بعد از ماشین،بقیۀ ‏‎ ‎‏سر را نیز می‌تراشد.‏

‏ج - تا حلق تمام نشده،کوتاه کردن موی سر جایز نیست،و اگر تمام ‏‎ ‎‏سر را تراشیده از حلق کافی است.‏

‏15- س - کسی که غیر از وقوفین اضطراری را نمی‌تواند درک کند و ‏‎ ‎‏برای بقیۀ اعمال خود نایب می‌گیرد،آیا می‌تواند حلق را در غیر از منیٰ ‏‎ ‎‏انجام دهد؟‏

‏ج -باید در منیٰ حلق کند و حلق در غیر منیٰ کافی نیست،مگر آنکه ‏‎ ‎‏نتواند به منیٰ برود.‏

‏16- س - شخصی دو موضع در سرش شکسته است،ممکن است که ‏‎ ‎‏حَلْق روز عید باعث پاره شدن پوست گردد،اگر تقصیر نماید مُجزی ‏‎ ‎‏است،یا وظیفۀ دیگری دارد؟‏

‏ج - اگر امید خوب شدن در حدی که بتواند حَلْقِ تمام نماید تا آخر ایام ‏‎ ‎‏تشریق دارد تأخیر بیندازد،و همچنین اعمال مترتبه را،و اگر امید ندارد یا ‏‎ ‎‏پس از تأخیر خوب نشد،احتیاط آن است که هر مقدار سر را می‌تواند ‏‎ ‎‏بتراشد و تقصیر هم بکند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 282

‏ ‏

‏ ‏

‏17- س - شخصی سال گذشته قربانی و حَلْق را در غیر منیٰ (خارج از ‏‎ ‎‏منیٰ)انجام داده و پس از خاتمۀ اعمال به ایران برگشته است و امسال نیز ‏‎ ‎‏به مدینه مشرف شده و قصد حج دارد،بفرمایید وظیفۀ او چیست؟و آیا ‏‎ ‎‏می‌تواند برای خود یا دیگری حج به جا آورد یا نه؟‏

‏ج - تا وظیفۀ سال قبل را از قربانی و حَلْق و اعمال مترتبه بر آن انجام ‏‎ ‎‏نداده و از احرام آن خارج نشده،نمی‌تواند مُحرم شود.‏

‏18- س - صَبیّ مُمَیّزی تمام اعمال حج را به نحو صحیح انجام داده ‏‎ ‎‏است،آیا از صَروره بودن،خارج می‌شود یا نه؟‏

‏ج -بلی،خارج می‌شود.‏

‏19- س - در روز عید قربان که حاجی باید حَلْق کند و از طرفی ‏‎ ‎‏تراشیدن و کندن مو بر مُحرم حرام است،آیا حجاج باید بعد از تقصیر ‏‎ ‎‏افرادی که مخیر بین حَلْق و تقصیر هستند از وجودشان برای حَلْق استفاده ‏‎ ‎‏کنند،یا در آن وقت برای شخص جایز است که سر خود را بتراشد،و آیا ‏‎ ‎‏فرق است بین تراشیدن سر خود و تراشیدن سر دیگری،و در هر حال ‏‎ ‎‏تکلیف شرعی او چیست؟‏

‏ج - خودش می‌تواند خود را حَلْق کند،و می‌تواند به کسی که از احرام ‏‎ ‎‏به حَلْق یا تقصیر خارج شده واگذار کند که او را حَلْق نماید،و در هر ‏‎ ‎‏صورت اگر دیگری او را حَلْق کند کفایت می‌کند،اگر چه از احرام خارج ‏‎ ‎‏نشده باشد.‏

‏20- س - کسی که در حج وظیفه‌اش سر تراشیدن است و از اول ‏‎ ‎‏می‌داند که با تیغ کشیدن سرش خون می‌آید،بفرمایید آیا سرش را باید ‏‎ ‎‏بتراشد یا نه؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 283

‏ ‏

‏ ‏

‏ج -باید سر بتراشد علی الاحوط.‏

‏21- س - در مناسک آمده است:کسی که سال اول حج او باشد، ‏‎ ‎‏بنا بر احتیاط واجب باید سر خود را بتراشد؛آیا می‌توان در این احتیاط ‏‎ ‎‏واجب به دیگری رجوع کرد؟‏

‏ج - حکم سایر احتیاطات را دارد،لکن چون امر مهمی است،مراعات ‏‎ ‎‏کنید این احتیاط را.‏

‏22- س - کسی که حَلْق را فراموش کرده و به ایران بازگشته است، ‏‎ ‎‏وظیفۀ او چیست؟‏

‏ج -باید حَلْق و اعمال مکه مترتبۀ بر حَلْق را انجام دهد،و اگر ‏‎ ‎‏نمی‌تواند خودش به مکه برود،در محل خودش حَلْق کند و موی خود را ‏‎ ‎‏به منیٰ بفرستد علی الاحوط،و برای اعادۀ اعمال مکه نایب بگیرد.‏

‏23- س - کسی که وظیفه او حَلْق است و لیکن از حَلْق معذور است، ‏‎ ‎‏وظیفۀ او چیست؟‏

‏ج -بعید نیست لزوم و کفایت تقصیر در این مورد،ولی احوط آن است ‏‎ ‎‏که احتیاط را به غیر،رجوع کنند.‏

‏24- س - اگر کسی قربانی را از روی عمد تأخیر بیندازد،آیا می‌تواند ‏‎ ‎‏حَلْق و یا تقصیر نماید،و یا باید حتماً بعد از قربانی باشد؟‏

‏ج -باید حَلْق را بعد از قربانی انجام دهد علی الاحوط.‏

‏25- س - شخصی در روز عید قربان در حال رَمْی جمرۀ عقبه پول ‏‎ ‎‏خود را گم کرد،و چون پول برای هَدْی نداشت آن را مبدل به روزه کرد،و ‏‎ ‎‏تصمیم دارد بعد از ایام تشریق شروع به سه روز روزه نماید،آیا چنین ‏‎ ‎‏شخصی تقصیر یا حَلْق را پس از سه روز روزه انجام دهد،یا همان روز ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 284

‏ ‏

‏ ‏

‏عید حَلْق یا تقصیر نماید؟‏

‏ج - می‌تواند روز عید حَلْق یا تقصیر نماید.‏

‏26- س - شخصی که صروره نیست و می‌تواند تقصیر کند،آیا اگر ‏‎ ‎‏ریش بتراشد،صرف نظر از حرمت،این کار کفایت از تقصیر می‌کند یا نه؟‏

‏ج - کفایت نمی‌کند.‏

‏27- س - عصر عید قربان بعد از هَدْی که دوستان سر می‌تراشیدند و ‏‎ ‎‏من هم به این فکر که باید سر را تراشید،رفتم سر خود را تراشیدم،و ‏‎ ‎‏نگفتم که سر می‌تراشم برای حج تمتع،فقط سرم را تراشیدم،در این ‏‎ ‎‏صورت وظیفه من چیست؟‏

‏ج - اگر سر را به عنوان اینکه وظیفه شما سرتراشی است و از اعمال ‏‎ ‎‏حج است تراشیده‌اید صحیح است،هر چند نیت را نگفته باشید.‏

‏28- س - چون من از سر تراشیدن بدم می‌آید،آیا می‌توانم به جای ‏‎ ‎‏سر تراشیدن تقصیر کنم؛و آیا آن کار،گناهی هم دارد یا نه؟‏

‏ج - در سفر اول در منیٰ باید سر بتراشید علی الاحوط،و اگر نتراشید، ‏‎ ‎‏گذشته از معصیت از احرام هم خارج نمی‌شوید علی الاحوط.‏

‏29- س - حاجی در مذبح بعد از قربانی فوراً تقصیر کرده که دچار ‏‎ ‎‏تطهیر نجاست بدن و لباس احرام نگردد،و بعد از رسیدن به چادر حَلْق ‏‎ ‎‏کند،از یک طرف صروره است و از طرفی در حَلْق قصد احلال نکرده، ‏‎ ‎‏تکلیفش چیست؟‏

‏ج - تقصیر در صورت جهل کفاره ندارد،و حَلْق را اگر به قصد قربت و ‏‎ ‎‏به حساب یکی از اعمال انجام داده کافی است،و گر نه باقی بر احرام است ‏‎ ‎‏و باید در منیٰ حَلْق کند علی الاحوط. ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 285