باب دوم اعمال حج تمتع
فصل چهارم: واجبات منیٰ
ج) تقصیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

ج) تقصیر

‏ ‏

‏ ‏

ج)تقصیر 

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- هر مکلفی مختار است که بعد از ذبح کردن،یا سر بتراشد و ‏‎ ‎‏یا از ناخن یا موی خود قدری بچیند مگر چند طایفه:‏

‏اول:زنها که باید از مو یا ناخن خود قدری بگیرند و کافی نیست ظاهراً ‏‎ ‎‏برای آنها سر تراشیدن. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 275

‏ ‏

‏ ‏

‏دوم:کسی که سال اول حج او باشد که باید سر بتراشد به احتیاط ‏‎ ‎‏واجب.‏

‏سوم:کسی که موی سر خود را به عسل یا «صمغ»یا نحو آن برای رفع ‏‎ ‎‏شپش و نحو آن چسبانیده باشد باید سر بتراشد به احتیاط واجب.‏

‏چهارم:کسی که موی خود را جمع کرده و گره زده و درهم پیچیده و ‏‎ ‎‏بافته است،باید سر بتراشد به احتیاط واجب.‏

‏پنجم:خنثای مشکل اگر از این سه دسته اخیر نباشد باید تقصیر کند و ‏‎ ‎‏سر نتراشد.‏

‏مسألۀ 2- اگر خنثای مشکل از این سه طایفه باشد،واجب است هم ‏‎ ‎‏تقصیر کند و هم سر بتراشد احتیاطاً.‏

‏مسألۀ 3- احتیاط آن است که کسی که سر را می‌تراشد تمامش را ‏‎ ‎‏بتراشد.‏

‏مسألۀ 4- در تقصیر کفایت می‌کند مقدار کمی از موی سر یا ریش یا ‏‎ ‎‏شارب را چیدن به هر نحو و با هر آلت که باشد و یا ناخن گرفتن،و بهتر ‏‎ ‎‏است که هم مقداری از مو بگیرد و هم ناخن را بگیرد.‏

‏مسألۀ 5- سر تراشیدن و تقصیر چون از عبادات است باید با نیت ‏‎ ‎‏خالص از ریا و برای اطاعت خداوند باشد و بدون آن صحیح نیست،و ‏‎ ‎‏آنچه باید به آن حلال شود،حلال نمی‌شود.‏

‏مسألۀ 6- جایز است سر را خود انسان بتراشد یا به سلمانی بدهد،و ‏‎ ‎‏همچنین در تقصیر،و باید خودش نیت کند،و بهتر آن است که سلمانی ‏‎ ‎‏هم نیت کند.‏

‏مسألۀ 7- کسانی که سر تراشیدن بر آنها متعین است،مثل اشخاصی ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 276

‏ ‏

‏ ‏

‏که در مسألۀ اول ذکر شد،اگر سر آنها مو نداشته باشد باید تیغ را بکشند ‏‎ ‎‏به سر آنها و آن کافی است از تراشیدن سر.‏

‏مسألۀ 8- کسانی که مخیر هستند میان تراشیدن سر و گرفتن موی ‏‎ ‎‏ریش یا شارب و گرفتن ناخن،اگر سرشان مو نداشت باید تقصیر کنند،و ‏‎ ‎‏اگر هیچ مو نداشتند حتی موی ابرو،باید ناخن بگیرند و اگر آن را هم ‏‎ ‎‏نداشتند تیغ را به سر بکشند،کافی است.‏

‏مسألۀ 9- تراشیدن ریش کفایت نمی‌کند از تقصیر.‏

‏مسألۀ 10- اکتفا کردن به تقصیر موی زیر بغل یا عانه محل اشکال ‏‎ ‎‏است.‏

‏مسألۀ 11- محلّ تراشیدن سر و تقصیر نمودن،منیٰ است،و جایز ‏‎ ‎‏نیست اختیاراً در غیر آنجا.‏

‏مسألۀ 12- احتیاط آن است که در روز عید باشد اگر چه بعید نیست ‏‎ ‎‏جواز تأخیر تا آخر ایام تشریق.‏

‏مسألۀ 13- اگر کسی سر نتراشید و تقصیر نکرد در منیٰ و از آنجا کوچ ‏‎ ‎‏کرد باید مراجعت کند و عمل را انجام دهد،و فرقی نیست در این حکم ‏‎ ‎‏بین کسی که عمداً ترک کرده یا نسیاناً و سهواً یا به واسطۀ مسأله ندانستن.‏

‏مسألۀ 14- اگر برای این شخص ممکن نشود برگشتن به منیٰ،هر جا ‏‎ ‎‏که هست سر بتراشد یا تقصیر کند و موی خود را بفرستد به منیٰ در ‏‎ ‎‏صورت امکان،و مستحب است که مو را در منیٰ دفن کند در محل خیمۀ ‏‎ ‎‏خود.‏

‏مسألۀ 15- جایز نیست طواف حج بکند قبل از تقصیر یا سر تراشی،و ‏‎ ‎‏همچنین سعی را جایز نیست جلو بیندازد. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 277

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 16- اگر قبل از سر تراشی یا تقصیر طواف و سعی کند از روی ‏‎ ‎‏سهو یا جهل به حکم،باید برگردد و سر بتراشد یا تقصیر کند و پس از آن ‏‎ ‎‏طواف و نماز آن و سعی را به جا آورد و اگر نمی‌تواند به منیٰ برگردد،هر ‏‎ ‎‏جا هست سر بتراشد و تقصیر کند و اعاده کند طواف و نماز و سعی را.‏

‏مسألۀ 17- اگر از روی علم و عمد این کار را کرده،باید علاوه بر اعادۀ ‏‎ ‎‏طواف و نماز و سعی یک گوسفند ذبح کند.‏

‏مسألۀ 18- اگر فقط طواف را از روی علم و عمد مقدم داشته، ‏‎ ‎‏گوسفند لازم است،و اگر فقط سعی را مقدم داشته گوسفند لازم نیست، ‏‎ ‎‏لکن باید اعاده کند آن را بعد از حَلْق یا تقصیر و طواف و نماز آن.‏

‏مسألۀ 19- اگر از روی علم یا جهل یا نسیان بعد از طواف یا سعی یا ‏‎ ‎‏هر دو،سر را تراشید یا تقصیر کرد،احتیاط آن است که اعاده کند تا ترتیب ‏‎ ‎‏حاصل شود،و اگر تکلیفش سر تراشی بوده تیغ را به سر بکشد احتیاطاً.‏

‏مسألۀ 20-به احتیاط واجب باید در منیٰ اول رَمْی جمره کند و بعد از ‏‎ ‎‏آن ذبح کند و بعد تقصیر یا حَلْق.‏

‏مسألۀ 21- اگر بر خلاف این ترتیب عمل کند،پس اگر از روی غفلت و ‏‎ ‎‏سهو بوده اعاده لازم نیست،و اگر از روی جهل به مسأله بوده بعید نیست ‏‎ ‎‏که اعاده نخواهد و احتیاط به اعاده است،و اگر از روی علم و عمد بوده ‏‎ ‎‏در صورت امکان احتیاط را ترک نکند.‏

‏مسألۀ 22-بعد از آنکه مُحرمی که وظیفه‌اش سر تراشیدن بود،سر ‏‎ ‎‏تراشید؛یا تقصیر کردن بود تقصیر کرد،حلال می‌شود بر او تمام چیزهایی ‏‎ ‎‏که حرام شده به واسطۀ احرام حج مگر زن و بوی خوش،و اما صید از دو ‏‎ ‎‏جهت حرمت داشت:یکی آنکه در حرم صید جایز نیست نه برای مُحرم ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 278

‏ ‏

‏ ‏

‏و نه برای غیر مُحرم و این حرمت باقی است،دوم آنکه بر خصوص مُحرم ‏‎ ‎‏نیز صید جایز نیست چه در حرم باشد یا غیر حرم و بعید نیست که ‏‎ ‎‏به واسطۀ حَلْق یا تقصیر از جهت دوم حرمت برداشته شود،پس جایز ‏‎ ‎‏است از برای او صید در خارج حرم.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 279