باب دوم اعمال حج تمتع
فصل سوم: وقوف به مشعر الحرام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: وقوف به مشعر الحرام

‏ ‏

‏ ‏

فصل سوم: 

‏وقوف به مشعر الحرام‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1-بعد از آنکه از وقوف به عرفات در مغرب شب دهم فراغت ‏‎ ‎‏حاصل شد،باید کوچ کند به مشعر الحرام که محل معروفی است و حدود ‏‎ ‎‏معینی دارد.‏

‏مسألۀ 2- احتیاط واجب آن است که شب دهم را تا طلوع صبح در ‏‎ ‎‏مشعر الحرام به سر ببرد،و نیت کند اطاعت خدا را در این به سر بردن ‏‎ ‎‏شب.‏

‏مسألۀ 3- چون صبح طلوع کرد،نیت وقوف به مشعر الحرام کند تا ‏‎ ‎‏طلوع آفتاب،و چون این وقوف،عبادت خداوند است،باید با نیت خالص ‏‎ ‎‏از ریا و خودنمایی وقوف کند،و الا حج او در صورت ریا کردن با عمد و ‏‎ ‎‏علم،باطل خواهد شد.‏

‏مسألۀ 4- اقوی جواز کوچ کردن،بلکه استحباب آن است کمی قبل از ‏‎ ‎‏طلوع آفتاب،به نحوی که قبل از طلوع آفتاب از وادی «محسّر»تجاوز ‏‎ ‎‏نکند و اگر تجاوز کرد گناهکار است ولی کفاره بر او نیست،و احتیاط آن ‏‎ ‎‏است که وقتی حرکت کند که قبل از طلوع آفتاب وارد وادی محسّر نشود. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 244

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 5- واجب است از طلوع صبح تا کمی قبل از طلوع آفتاب ‏‎ ‎‏(به طوری که در مسأله پیش گفته شد)در مشعر بمانند،لکن تمام آن رکن ‏‎ ‎‏نیست بلکه رکن،وقوف کمی از بین الطلوعین است،اگر چه به قدر یک ‏‎ ‎‏دقیقه باشد؛پس اگر کسی وقوف بین الطلوعین را یکسره ترک کند به ‏‎ ‎‏تفصیلی که می‌آید،حج او باطل خواهد شد.‏

‏مسألۀ 6- جایز است برای کسانی که عذری دارند قدری که شب در ‏‎ ‎‏مشعر توقف کردند،کوچ کنند به منیٰ مثل زنها و بچه‌ها و بیماران و ‏‎ ‎‏پیرمردان و اشخاص ضعیف و اشخاصی که برای پرستاری یا راهنمایی ‏‎ ‎‏آنها لازم است همراه باشند،و احتیاط واجب آن است که پیش از ‏‎ ‎‏نصف شب حرکت نکنند؛بنا بر این برای این اشخاص وقوف بین الطلوعین ‏‎ ‎‏لازم نیست،و احتیاط مستحب آن است که اگر توقف مشکل نباشد، ‏‎ ‎‏تخلف نکنند.‏

‏مسألۀ 7- کسی که شب یا بعض آن را در مشعر بوده است،اگر قبل از ‏‎ ‎‏طلوع صبح عمداً و بدون عذر از مشعر بیرون رود و تا طلوع آفتاب ‏‎ ‎‏برنگردد،در صورتی که وقوف عرفه از او فوت نشده است،بنا بر مشهور ‏‎ ‎‏حج او صحیح است،و باید یک گوسفند کفاره بدهد،لکن احتیاط ‏‎ ‎‏بر خلاف آن است؛یعنی بعد از اتمام حج لازم است در سال دیگر حجش ‏‎ ‎‏را اعاده کند،و این احتیاط ترک نشود.‏

‏مسألۀ 8- کسی که درک نکند وقوف بین الطلوعین را یا وقوف شب را ‏‎ ‎‏در صورتی که صاحب عذر باشد،اگر مقداری از طلوع آفتاب تا ظهر در ‏‎ ‎‏مشعر توقف کند،اگر چه کم باشد حج او صحیح است.‏

‏مسألۀ 9- از آنچه گذشت معلوم شد که برای وقوف به مشعر سه وقت ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 245

‏ ‏

‏ ‏

‏است:‏

‏یکی:شب عید برای کسانی که عذری دارند.‏

‏دوم:بین طلوع صبح و طلوع آفتاب.‏

‏سوم:از طلوع آفتاب تا ظهر روز دهم که اضطراریِ مشعر است، ‏‎ ‎‏چنانچه قسم اول نیز اضطراری است.‏

‏مسألۀ 10- چون معلوم شد که وقوف به عرفات و مشعر اختیاری و ‏‎ ‎‏اضطراری دارند و از برای وقوف به مشعر دو قسم اضطراری است،پس ‏‎ ‎‏به ملاحظه ادراک هر دو موقف یا یکی از آنها در وقت اختیاری یا ‏‎ ‎‏اضطراری مفرداً و مرکباً و به ملاحظه ترک عمدی یا جهلی یا نسیانی ‏‎ ‎‏اقسام زیادی دارد که در اینجا آنچه مورد ابتلا ممکن است بشود،ذکر ‏‎ ‎‏می‌شود:‏

‏اول:آنکه مکلف،درک هر دو موقف کند در وقت اختیاری؛یعنی از ‏‎ ‎‏ظهر روز عرفه،عرفات را،و بین الطلوعین صبح دهم،مشعر را درک کند، ‏‎ ‎‏پس اشکالی در صحت حج او نیست.‏

‏دوم:آنکه هیچ یک از دو موقف را درک نکند،نه اختیاری آنها را و نه ‏‎ ‎‏اضطراری را،پس اشکالی نیست در بطلان حج او،و باید به همان احرام ‏‎ ‎‏حج عمرۀ مفرده که عبارت است از طواف و نماز آن و سعی و تقصیر و ‏‎ ‎‏طواف نساء و نماز آن به جا آورد و از احرام محلّ شود،و اگر گوسفند ‏‎ ‎‏همراه داشته باشد احتیاطاً ذبح کند،و باید سال دیگر،حج به جا آورد اگر ‏‎ ‎‏شرایط استطاعت را دارا باشد،در صورتی که درک نکردن موقف ‏‎ ‎‏به واسطۀ عذر باشد.‏

‏مسألۀ 1- اگر درک نکردن دو موقف که ذکر شد از روی تقصیر بوده ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 246

‏ ‏

‏ ‏

‏حج بر او مستقر می‌شود،و باید سال دیگر چه شرایط باشد یا نباشد به ‏‎ ‎‏حج برود.‏

‏مسألۀ 2- احتیاط مستحب آن است که این شخص که حج او باطل شد ‏‎ ‎‏و باید عمره به جا آورد،نیت عدول به عمرۀ مفرده بکند.‏

‏سوم:آنکه درک کند اختیاری عرفه را با اضطراری مشعر در روز؛ ‏‎ ‎‏یعنی اضطراری نهاری مشعر را،پس اگر اختیاری مشعر را عمداً ترک ‏‎ ‎‏کرده باشد،حج او باطل است و الاّ صحیح است.‏

‏چهارم:آنکه درک کرده باشد اختیاری مشعر را با اضطراری عرفه، ‏‎ ‎‏پس اگر اختیاری عرفه را عمداً ترک کرده حج او باطل است،و الا صحیح ‏‎ ‎‏است.‏

‏پنجم:آنکه درک کرده باشد اختیاری عرفه را با اضطراری شب ‏‎ ‎‏مشعر؛یعنی قبل از طلوع صبح،پس اگر اختیاری مشعر را با عذر ترک ‏‎ ‎‏کرده است چنانچه گفته شد،حج او صحیح است،و الا باطل است بنا بر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب.‏

‏ششم:آنکه درک کرده باشد اضطراری لیلی مشعر و اضطراری عرفه ‏‎ ‎‏را،پس اگر صاحب عذر باشد و اختیاری عرفه را عمداً ترک نکرده باشد ‏‎ ‎‏ظاهراً حج او صحیح است؛و غیر صاحب عذر اگر اختیاری یکی را عمداً ‏‎ ‎‏ترک کرده باشد،حجش باطل است بنا بر اقوی در یکی؛و بنا بر احتیاط در ‏‎ ‎‏دیگری که اختیاری مشعر باشد.و اگر بغیر عمد باشد احتیاط واجب در ‏‎ ‎‏بطلان است.‏

‏هفتم:آنکه درک کرده باشد اضطراری عرفه و اضطراری یومی مشعر ‏‎ ‎‏را،پس اگر ترک یکی از دو اختیاری را عمداً کرده باشد،حج او باطل و الّا ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 247

‏ ‏

‏ ‏

‏صحت بعید نیست گرچه احتیاط،اعاده است در سال بعد با حاصل بودن ‏‎ ‎‏شرایط وجوب.‏

‏هشتم:آنکه درک کند اختیاری عرفه را فقط،احتیاط واجب در این ‏‎ ‎‏صورت اتمام و اعاده است اگر اختیاری مشعر را عمداً ترک نکرده باشد، ‏‎ ‎‏و الّا حج او باطل است.‏

‏نهم:آنکه درک کند اضطراری عرفه را فقط،در این صورت حج او ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏دهم:آنکه درک کند اختیاری مشعر را،در این صورت حج او صحیح ‏‎ ‎‏است اگر وقوف عرفه را عمداً ترک نکرده باشد،و الّا حج او باطل است.‏

‏یازدهم:آنکه درک کند اضطراری روز مشعر را فقط،در این صورت ‏‎ ‎‏حج او باطل است.‏

‏دوازدهم:آنکه درک کند اضطراری لیلی مشعر را فقط،در این صورت ‏‎ ‎‏اگر وقوف عرفات را عمداً ترک نکرده باشد و از صاحبان عذر باشد، ‏‎ ‎‏ظاهراً حج او صحیح است،و الّا باطل است.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 248