باب اول اعمال عمرۀ تمتع
فصل هفتم: تقصیر
مسائل متفرقۀ تبدّل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ تبدّل

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ تبدّل 

‏1- س - کسی قصد بیرون‌رفتن از مکه را داشت،به همین جهت از اول ‏‎ ‎‏در میقات به نیت عمرۀ مفرده مُحرم و وارد مکه شد و عمرۀ مفرده را ‏‎ ‎‏به جا آورد،بعداً از خارج شدن از مکه منصرف شد،آیا این عمره،از ‏‎ ‎‏عمرۀ تمتع کفایت می‌کند،یا باید برگردد به میقات و برای عمرۀ تمتع ‏‎ ‎‏مُحرم شود؟‏

‏ج - اگر حج او استحبابی است می‌تواند عمرۀ مفرده را تبدیل به عمرۀ ‏‎ ‎‏تمتع کند،ولی چنانچه حج واجب یا نیابی باشد جواز تبدیل،محل اشکال ‏‎ ‎‏است.‏

‏2- س - اگر بعد از نیت عمره و احرام،مجدداً برای عمرۀ دیگر مُحرم ‏‎ ‎‏شود،مثلاً به نیت عمرۀ مفرده مُحرم شده بعداً نیت عمرۀ تمتع کند و تلبیه ‏‎ ‎‏بگوید،کدام عمره صحیح است؟‏

‏ج - اگر نیت کرده و تلبیه گفته،مُحرم شده است و تجدید احرام ‏‎ ‎‏موضوع ندارد،و نمی‌تواند برای نوع دیگر عمره نیت کند و احرام دوم ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏3- س - زنی که عادت ماهانۀ وقتیه و عددیه داشت و مثلاً روز هفتم ‏‎ ‎‏ماه پاک می‌شد،همان روز هفتم پاک شد و غسل کرد و اعمال عمره‌اش را ‏‎ ‎‏به جا آورد،روز بعد لک دید،باز غسل کرد و اعمال را انجام داد تا روز ‏‎ ‎‏دهم و برای عرفات حرکت کرد،روز یازدهم هم لک دید،آیا حجش افراد ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 223

‏ ‏

‏ ‏

‏است یا تمتع؟‏

‏ج - در فرض مزبور وظیفۀ او تمتع است.‏

‏4- س - زنی روز هشتم خون دید،خیال کرد حیض است،احرامش را ‏‎ ‎‏تبدیل به حج افراد کرد،بعد که به عرفات رفت،متوجه شد که استحاضه ‏‎ ‎‏است،وظیفۀ او چیست؟‏

‏ج - اگر وقت عمره ضیق شده و طواف را عمداً تأخیر نینداخته حج ‏‎ ‎‏افراد را تمام کند،و اگر حج واجب است سپس عمرۀ مفرده به جا آورد.‏

‏5- س - این جانب مدیر گروه حج می‌باشم،اعمال حجی که انجام ‏‎ ‎‏می‌دهم مستحبی است،آیا می‌شود به جای حج تمتع نیت حج افراد نمود ‏‎ ‎‏و به جای عمرۀ تمتع،عمرۀ مفرده انجام داد؟و همچنین سایر خدمه که ‏‎ ‎‏واجب الحج نیستند،آیا می‌توانند چنین کنند؟‏

‏ج - می‌توانند عمرۀ مفرده انجام دهند و برای حج مُحرم نشوند،و ‏‎ ‎‏می‌توانند حج افراد به جا آورند،ولی میقات حج افراد مواقیت معروفه ‏‎ ‎‏است.‏

‏6- س - کسی که حج افراد بر او واجب و متعیّن است و به قصد حج ‏‎ ‎‏افراد در یکی از میقاتها مُحرم شده است،آیا می‌تواند نیت حج افراد خود ‏‎ ‎‏را به عمرۀ تمتع تبدیل نماید و بعد از انجام آن،حج تمتع به جا آورد،و ‏‎ ‎‏همچنین آیا می‌تواند حج افراد را به عمرۀ مفرده تبدیل نماید و بعد از ‏‎ ‎‏انجام آن،برای عمرۀ تمتع مُحرم شود؟‏

‏ج - نمی‌تواند عدول کند،و تبدیل نمی‌شود.‏

‏7- س - شخصی با احرام عمرۀ تمتع وارد مکه شده و بعد از اعمال ‏‎ ‎‏عمره برای حج افراد مُحرم شده است،آیا حج او صحیح است؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 224

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - اگر از مکه خارج شده و از میقات برای حج افراد مُحرم شده،بعید ‏‎ ‎‏نیست صحت حج،ولی تمتع واقع نمی‌شود،و اگر از مکه مُحرم شده،در ‏‎ ‎‏صورت اشتباه در تطبیق،حج او صحیح و تمتع است،و در غیر این ‏‎ ‎‏صورت حج او صحیح نیست.‏

‏8- س - شخصی در حرم برای حج افراد مُحرم شده و بعضی از اعمال ‏‎ ‎‏را انجام داده،وظیفۀ او چیست؟‏

‏ج - اگر از روی جهل بوده،چنانچه ممکن نیست که به میقات برود و از ‏‎ ‎‏آنجا مُحرم شود و به وقوف برسد،در همان محلی که هست مُحرم شود و ‏‎ ‎‏اعمالی که امکان تدارک آن با احرام هست تدارک کند،و چنانچه تمام ‏‎ ‎‏اعمال را با همان احرام انجام داده و بعد متوجه شده،حج او صحیح ‏‎ ‎‏است. ‏

‏ ‏


کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 225

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 226