باب اول اعمال عمرۀ تمتع
فصل ششم: سعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فصل ششم: سعی

‏ ‏

‏ ‏

فصل ششم: 

‏سعی‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- واجب است بعد از به جا آوردن نماز طواف سعی کند بین ‏‎ ‎‏صفا و مروه که دو کوه معروفند.‏

‏مسألۀ 2- مراد از سعی آن است که از کوه صفا برود به مروه و از مروه ‏‎ ‎‏برگردد به صفا.‏

‏مسألۀ 3- واجب است سعی بین صفا و مروه هفت مرتبه باشد که به ‏‎ ‎‏هر مرتبه شوط گویند،به این معنی که از صفا به مروه رفتن یک شوط ‏‎ ‎‏است و از مروه به صفا برگشتن نیز یک شوط است.‏

‏مسألۀ 4- واجب است اول از صفا شروع کند و باید در دور هفتم به ‏‎ ‎‏مروه ختم شود،و اگر از مروه شروع کند هر وقت فهمید باید اعاده کند،و ‏‎ ‎‏اگر در بین سعی بفهمد باید از سر بگیرد و از صفا شروع کند.‏

‏مسألۀ 5- احتیاط آن است که ابتدا کند از جزء اول صفا و از آنجا ‏‎ ‎‏شروع به سعی کند،و در صورتی که روی کوه برود و همان طور به نحو ‏‎ ‎‏متعارف سعی کند،کفایت می‌کند.‏

‏مسألۀ 6- در سعی ما بین صفا و مروه جایز است سواره و بر روی ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 199

‏ ‏

‏ ‏

‏محمل،چه در حال اختیار و چه با عذر،لکن راه رفتن افضل است.‏

‏مسألۀ 7- طهارت از حَدَثْ و خَبَثْ و ستر عورت در سعی معتبر ‏‎ ‎‏نیست،گرچه احوط مراعات طهارت از حدث است.‏

‏مسألۀ 8- واجب است سعی را بعد از طواف و نماز آن به جا آورد،و ‏‎ ‎‏اگر عمداً پیش از آنها به جا آورد باید بعد از طواف و نماز آن را اعاده کند.‏

‏مسألۀ 9- اگر از روی فراموشی مقدم بدارد سعی را بر طواف،اقوی ‏‎ ‎‏آن است که آن را اعاده کند،و همچنین است اگر از روی ندانستن مسأله، ‏‎ ‎‏مقدم بدارد.‏

‏مسألۀ 10- واجب است رفتن و برگشتن از راه متعارف باشد،پس اگر ‏‎ ‎‏از راه غیر متعارف به صفا برود یا به مروه،سعیش باطل است.‏

‏مسألۀ 11- اگر بین صفا و مروه را دو طبقه یا چند طبقه کنند و تمام ‏‎ ‎‏طبقات بین دو کوه باشد از هر طبقه جایز است سعی کند،گرچه احوط ‏‎ ‎‏سعی از همان راهی است که از اول متعارف بوده.‏

‏مسألۀ 12- اگر طبقۀ زیرزمینی درست شد و کوه صفا و مروه ریشه‌دار ‏‎ ‎‏بود و سعی بین آن دو واقع شد،صحیح است علی الظاهر،و احوط سعی ‏‎ ‎‏از طبقۀ زیرزمینی است.‏

‏مسألۀ 13- واجب است در وقت رفتن به طرف مروه متوجه به آنجا،و ‏‎ ‎‏وقت رفتن رو به صفا متوجه به آن باشد،پس اگر عقب عقب برود یا پهلو ‏‎ ‎‏به طرف صفا یا مروه کند و برود،باطل است،لکن نگاه کردن به چپ و ‏‎ ‎‏راست بلکه گاهی به پشت سر اشکال ندارد.‏

‏مسألۀ 14- جایز است به جهت استراحت و رفع خستگی،نشستن یا ‏‎ ‎‏خوابیدن بر صفا یا مروه،و همین طور جایز است نشستن یا خوابیدن بین ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 200

‏ ‏

‏ ‏

‏آنها برای رفع خستگی،و لازم نیست عذری داشته باشد بنا بر اقوی.‏

‏مسألۀ 15- جایز است تأخیر سعی از طواف و نماز آن برای رفع ‏‎ ‎‏خستگی یا تخفیف گرمی هوا،و جایز است بدون عذر تأخیر بیندازد تا ‏‎ ‎‏شب،گرچه احتیاط در تأخیر نینداختن است.‏

‏مسألۀ 16- جایز نیست تأخیر انداختن تا فردا بدون عذر از قبیل ‏‎ ‎‏مرض.‏

‏مسألۀ 17- سعی از عبادات است و باید آن را با نیت خالص برای ‏‎ ‎‏فرمان خدای تعالیٰ بیاورد.‏

‏مسألۀ 18- سعی مثل طواف،رکن است و حکم ترک آن از روی عمد ‏‎ ‎‏یا سهو چنان است که در طواف گذشت.‏

‏مسألۀ 19- زیاد کردن در سعی بر هفت مرتبه از روی عمد موجب ‏‎ ‎‏باطل شدن آن است به تفصیلی که در طواف گذشت.‏

‏مسألۀ 20- اگر از روی فراموشی زیاد کند بر سعی چه کمتر از یک ‏‎ ‎‏مرتبه یا بیشتر،سعی او صحیح است،و بهتر آن است که زاید را رها کند، ‏‎ ‎‏گرچه بعید نیست که بتواند آن را به هفت مرتبه برساند.‏

‏مسألۀ 21- اگر سعی را کم کند سهواً،واجب است آن را اتمام کند هر ‏‎ ‎‏وقت یادش بیاید،و اگر به وطن خود مراجعت کرده و برای او مشقت ‏‎ ‎‏ندارد،باید مراجعت کند،و اگر نمی‌تواند یا مشقت دارد،باید نایب ‏‎ ‎‏بگیرد.‏

‏مسألۀ 22- اگر کمتر از یک مرتبه سعی کرد و بقیه را فراموش کرد ‏‎ ‎‏بیاورد،احتیاط واجب آن است که سعی را از سر بگیرد،و اگر بعد از تمام ‏‎ ‎‏کردن یک مرتبه یا بیشتر فراموش کرد به هفت مرتبه برساند،جایز است ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 201

‏ ‏

‏ ‏

‏از همان جا سعی را تمام کند،لکن احتیاط آن است که اگر چهار مرتبه را ‏‎ ‎‏تمام نکرده،تمام کند و از سر بگیرد.‏

‏مسألۀ 23-با تمام کردن سعی،حلال نمی‌شود بر او آنچه حرام شده ‏‎ ‎‏بود به واسطۀ احرام.‏

‏مسألۀ 24- اگر فراموش کرد بعض سعی را در عمرۀ تمتع،پس به ‏‎ ‎‏گمان اینکه اعمال عمره تمام شده از احرام خارج شد و بعد از آن نزدیکی ‏‎ ‎‏با زنان کرد،واجب است برگردد و سعی را تمام کند،و احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که یک گاو برای کفاره ذبح کند.‏

‏مسألۀ 25- اگر فراموش کرد بعض سعی را در عمرۀ تمتع و تقصیر کرد ‏‎ ‎‏و بعد از آن نزدیکی با زنان کرد،احتیاط واجب آن است که به دستور ‏‎ ‎‏مسألۀ سابق عمل کند،بلکه احتیاط واجب آن است که در این دو حکم ‏‎ ‎‏سعی در غیر عمرۀ تمتع را نیز ملحق به تمتع کند در کفاره و اتمام.‏

‏مسألۀ 26- اگر شک کند در عدد رفت و آمدها بعد از تقصیر،اعتنا ‏‎ ‎‏نکند،و اگر شک کند بعد از آنکه از عمل فارغ شد و منصرف شد،چون ‏‎ ‎‏بنا گذاری بر اتمام و اعتنا نکردن به شک،خالی از اشکال نیست،احتیاط ‏‎ ‎‏آن است که آنچه احتمال نقص می‌دهد اتمام کند،خصوصاً اگر شک در ‏‎ ‎‏ناقص گذاشتن در این باشد که عمداً برای حاجتی ترک کرده است سعی را ‏‎ ‎‏که برگردد و اتمام کند که در این صورت وجوب اتمام بعید نیست،و اگر ‏‎ ‎‏شک در زیاده دارد و می‌داند ناقص نشده،اعتنا نکند.‏

‏مسألۀ 27- اگر بعد از فارغ شدن از سعی یا از هر دوری،شک در ‏‎ ‎‏دُرست آوردن آن کند،اعتنا نکند و سعیش صحیح است،و همین طور اگر ‏‎ ‎‏در بین رفت و آمد شک در صحیح به جا آوردن جزء پیش کند،اعتنا نکند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 202

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 28- اگر در مروه شک کند که هفت دفعه رفت و آمد کرده یا ‏‎ ‎‏زیادتر،مثل اینکه شک کند بین هفت و نه،اعتنا نکند،و اگر قبل از رسیدن ‏‎ ‎‏به مروه شک کند که این دور هفت است یا کمتر ظاهراً سعی او باطل ‏‎ ‎‏است،و همچنین است هر شکی که به کمتر از هفت تعلق بگیرد،مثل ‏‎ ‎‏شک بین یک و سه یا دو و چهار و هکذا.‏

‏مسألۀ 29- اگر طواف را در روزی به جا آورد و روز بعد شک کرد که ‏‎ ‎‏سعی کرده است یا نه،بعید نیست بنا گذاری بر آوردن،گرچه احتیاط در ‏‎ ‎‏آوردن است،مگر آنکه بعد از تقصیر شک کند که در این صورت لازم ‏‎ ‎‏نیست سعی کند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 203