باب اول اعمال عمرۀ تمتع
باب اول اعمال عمرۀ تمتع
فصل اول: محل احرام عمرۀ تمتع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فصل اول: محل احرام عمرۀ تمتع

‏ ‏

‏ ‏

فصل اول: 

‏محل احرام عمرۀ تمتع‏

‏در محل احرام عمرۀ تمتع،که آن اول از واجبات عمره است.‏

‏بدان که محل احرام بستن برای عمرۀ تمتع که آن را میقات می‌نامند، ‏‎ ‎‏مختلف می‌شود به اختلاف راههائی که حجاج از آنها به طرف مکه ‏‎ ‎‏می‌روند،و آن پنج محل است:‏

‏اول:مسجد شجره است که آن را ذو الحلیفه می‌نامند،و آن میقات ‏‎ ‎‏کسانی است که از مدینه منوره به مکه می‌روند؛‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- جایز است در صورت ضرورت،احرام را از مسجد شجره ‏‎ ‎‏تأخیر بیندازد تا میقات اهل شام.‏

‏مسألۀ 2- احتیاط واجب آن است که در داخل مسجد شجره مُحرم ‏‎ ‎‏شود نه خارج آن،هر چند نزدیک به آن باشد.‏

‏مسألۀ 3- شخص جُنُب و حائض می‌توانند در حال عبور از مسجد ‏‎ ‎‏مُحرم شوند،و نباید در مسجد توقف کنند.‏

‏مسألۀ 4- اگر جُنُب به واسطۀ زیادی جمعیت نتواند در حال عبور از ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 63

‏ ‏

‏ ‏

‏مسجد احرام ببندد،و آب برای غسل نباشد،و نتواند صبر کند تا آب پیدا ‏‎ ‎‏شود،باید تیمم کند و داخل مسجد شود و احرام ببندد.‏

‏مسألۀ 5- اگر حائض نتواند تا وقت پاک شدن صبر کند،احتیاط آن ‏‎ ‎‏است که نزدیک مسجد مُحرم شود و در «جحفه»یا محاذی آن احرام را ‏‎ ‎‏تجدید کند.‏

‏دوم:وادی عقیق است که اوایل آن را «مسلخ»و اواسط آن را «نَمِرَه»و ‏‎ ‎‏اواخر آن را «ذات عِرق»می‌گویند که محل احرام عامه است،و آن میقات ‏‎ ‎‏کسانی است که از راه عراق و نجد به مکه می‌روند؛‏

‏سوم:قَرْنُ المنازل است و آن میقات کسانی است که از راه طائف،حج ‏‎ ‎‏می‌روند؛‏

‏چهارم:یَلَمْلَمْ است که اسم کوهی است،و آن میقات کسانی است که ‏‎ ‎‏از راه یمن می‌روند؛‏

‏پنجم:جُحْفه است،و آن میقات کسانی است که از راه شام می‌روند.‏

‏در اینجا مسائلی است:‏

‏مسألۀ 1- اگر بیّنۀ شرعیه قائم شد؛یعنی دو شاهد عادل شهادت ‏‎ ‎‏دادند که فلان مکان میقات است،تفتیش و تحصیل علم لازم نیست،و اگر ‏‎ ‎‏علم و بیّنه ممکن نشود،می‌تواند اکتفا کند به ظن حاصل از پرسیدن از ‏‎ ‎‏کسانی که اهل اطلاع به آن مکانها می‌باشند.‏

‏مسألۀ 2- هرگاه از راهی برود که به هیچ یک از میقاتها عبورش نیفتد، ‏‎ ‎‏باید از محاذات میقات احرام ببندد.‏

‏مسألۀ 3- اگر عبور او طوری است که محاذات با دو میقات پیدا ‏‎ ‎‏می‌کند،احتیاط واجب آن است که از جایی که اول،محاذات پیدا می‌کند ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 64

‏ ‏

‏ ‏

‏احرام ببندد،و در محاذات میقات بعد،تجدید نیت احرام کند.‏

‏مسألۀ 4- کسانی که از محاذات غیر مسجد شجره عبور می‌کنند، ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است که قبل از رسیدن به محاذات،به نذر مُحرم ‏‎ ‎‏شوند و بهتر آن است که در محاذات،تجدید احرام کنند.‏

‏مسألۀ 5- شخص مستطیع اگر احرام را از میقات تأخیر بیندازد از روی ‏‎ ‎‏علم و عمد،و ممکن نشود برگردد به میقات به واسطۀ عذری،و میقات ‏‎ ‎‏دیگری در پیش نداشته باشد،حج او باطل است،و باید سال دیگر حج ‏‎ ‎‏به جا آورد.‏

‏مسألۀ 6- شخصی که می‌خواهد از محاذی میقات مُحرم شود اگر ‏‎ ‎‏محاذات را نداند،باید از اهل اطلاع مورد وثوق بپرسد،و قول مجتهد که ‏‎ ‎‏اهل اطلاع به آن مکانها نیست اعتبار ندارد،و اگر نتواند محاذات را بفهمد ‏‎ ‎‏قبل از رسیدن به محلی که احتمال می‌دهد از محاذات گذشته است،به ‏‎ ‎‏نذر مُحرم شود،بلکه اگر از محل معینی پیش از رسیدن به محاذات،به ‏‎ ‎‏نذر مُحرم شود احوط است.‏

‏مسألۀ 7- کسانی که با هواپیما به حج می‌روند و می‌خواهند بعد از حج ‏‎ ‎‏به مدینه مشرف شوند،احتیاط آن است که بدون احرام بروند «جده»و از ‏‎ ‎‏اهل اطلاع مورد اعتماد تحقیق کنند،اگر جده یا «حده»معلوم شد محاذی ‏‎ ‎‏با یکی از میقاتها است از آنجا مُحرم شوند و الّا بروند به میقات دیگر مثل ‏‎ ‎‏جُحْفه و از آنجا مُحرم شوند،و اگر نتوانستند به جحفه یا به میقات دیگر ‏‎ ‎‏بروند با نذر از جده مُحرم شوند،و بهتر آن است که در «حده»تجدید ‏‎ ‎‏احرام کنند،اگر چه لازم نیست.‏

‏مسألۀ 8- مراد از محاذات آن است که کسی که می‌رود به طرف مکه ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 65

‏ ‏

‏ ‏

‏به جایی برسد که میقات به طرف راست یا چپ او واقع شود به خط ‏‎ ‎‏راست،به طوری که اگر از آنجا بگذرد،میقات متمایل به پشت او شود.‏

‏مسألۀ 9- محاذات ثابت می‌شود به علم و به دو شاهد عادل،و اگر ‏‎ ‎‏اینها ممکن نشود،اگر گمان حاصل شد از قول کسانی که مطلع به آن ‏‎ ‎‏مکانها هستند،ظاهراً کافی است،بلکه از قول کسانی که اهل خبره هستند ‏‎ ‎‏و از روی قواعد علمیه محاذات را تعیین می‌کنند اگر گمان حاصل شد، ‏‎ ‎‏ظاهراً کافی است.‏

‏مسألۀ 10- کسی که به واسطۀ فراموشی یا ندانستن مسأله و عذر ‏‎ ‎‏دیگر بدون احرام از میقات عبور کرد،پس اگر امکان داشت برگشتن به ‏‎ ‎‏میقات،و به اعمال عمره می‌توانست با برگشتن برسد،واجب است ‏‎ ‎‏برگردد و از میقات احرام ببندد چه داخل حرم شده باشد یا نه،و اگر ‏‎ ‎‏ممکن نیست به نحوی که گفته شد،پس اگر داخل حرم نشده از همان جا ‏‎ ‎‏احرام ببندد،و احتیاط مستحب آن است که هر مقداری می‌تواند به طرف ‏‎ ‎‏میقات برگردد و آنجا مُحرم شود،و اگر داخل حرم شده واجب است اگر ‏‎ ‎‏می‌تواند و به اعمال عمره می‌رسد از حرم خارج شود و مُحرم گردد،و اگر ‏‎ ‎‏نمی‌تواند به نحوی که گفته شد همان جا مُحرم شود،و احتیاط مستحب ‏‎ ‎‏آن است که هر قدر می‌تواند به طرف خارج حرم برگردد و آنجا مُحرم ‏‎ ‎‏شود.‏

‏مسألۀ 11- زن حائض اگر مسأله نمی‌دانست و عقیده داشت که نباید ‏‎ ‎‏در میقات مُحرم شود و احرام نبست،حکمش همان است که در مسألۀ ‏‎ ‎‏دهم گفته شد.‏

‏مسألۀ 12- جایز نیست احرام بستن پیش از رسیدن به میقات،و اگر ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 66

‏ ‏

‏ ‏

‏احرام ببندد صحیح نیست؛ولی اگر نذر کند که از محلی که پیش از میقات ‏‎ ‎‏است احرام ببندد جایز است،و باید از همان جا مُحرم شود؛مثلاً اگر نذر ‏‎ ‎‏کرد که از «قم»مُحرم شود،واجب است عمل کند،و بهتر آن است که به ‏‎ ‎‏میقات یا محاذات میقات که رسید،احرام را تجدید کند.‏

‏مسألۀ 13- جایز نیست احرام را از میقات تأخیر بیندازد اختیاراً،بلکه ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که از محاذات میقات بدون احرام عبور نکند، ‏‎ ‎‏اگر چه میقات دیگری بعد از آن باشد.‏

‏مسألۀ 14- اگر از میقات بدون احرام عبور کرد،واجب است در ‏‎ ‎‏صورت امکان برگردد و از آن میقات مُحرم شود،بلکه اگر میقات دیگری ‏‎ ‎‏بعد از آن میقات باشد،باید به احتیاط واجب برگردد به میقاتی که از آن ‏‎ ‎‏گذشته و مُحرم شود.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 67