اقسام حج
مسائل متفرقۀ اقسام عمره و حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ اقسام عمره و حج

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ اقسام عمره و حج 

‏1- س - شخصی در اثنای عمرۀ مفرده،در شوط پنجم سعی،مریض ‏‎ ‎‏شده و نتوانسته است عمره را تمام کند،او را به ایران برده‌اند و بعد از ‏‎ ‎‏بهبودی هم نتوانسته به مکه بیاید فعلاً وظیفۀ او چیست؟توضیح آنکه ‏‎ ‎‏کسی نایب شده که وظیفه او را انجام دهد و عملی را که وظیفۀ او است و ‏‎ ‎‏او را از احرام خارج می‌کند،به جا آورد.‏

‏ج -با فرض اینکه خود شخص نمی‌تواند مراجعت کند،نایب برای ‏‎ ‎‏خروج منوبٌ عنه از احرام،سعی را تمام کند و آن را اعاده نماید و به ‏‎ ‎‏منوبٌ عنه خبر دهد که تقصیر نماید و بعد از تقصیر برای طواف نساء نایب ‏‎ ‎‏بگیرد،و توضیح آنکه مسأله از موارد حصر نیست،چون شخص مریض ‏‎ ‎‏فعلاً خوب شده و اینکه نمی‌تواند به مکه بیاید از جهت مرض نیست.‏

‏2- س - کسی عمرۀ مفرده به جا آورده و بدون انجام طواف نساء به ‏‎ ‎‏مدینه آمده است،فعلاً می‌خواهد برای عمرۀ تمتع مُحرم شود،آیا جایز ‏‎ ‎‏است بدون انجام طواف نساء مُحرم شود و بعد از انجام عمرۀ تمتع، ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 55

‏ ‏

‏ ‏

‏طواف نساء را به جا آورد؟‏

‏ج - مانع ندارد.‏

‏3- س - اگر فاصلۀ بین دو عمره کمتر از یک ماه باشد،فرموده‌اید باید ‏‎ ‎‏عمرۀ دوم را به قصد رجا به جا آورد،آیا فرقی هست بین دو عمرۀ مفرده ‏‎ ‎‏از خودِ شخص و بین دو عمرۀ مفرده‌ای که هر دو یا یکی از آنها به نیابت از ‏‎ ‎‏دیگران باشد یا نه؟‏

‏ج - فرق نمی‌کند.‏

‏4- س - اینکه حضرت عالی فرموده‌اید:اگر فاصلۀ میان دو عمره کمتر از ‏‎ ‎‏یک ماه باشد،عمرۀ دوم رجائاً قصد شود،مقصود یک ماه است یا سی ‏‎ ‎‏روز کامل؟‏

‏ج - میزان یک ماه است،و اگر در بین ماه،عمره به جا آورده،احتیاط ‏‎ ‎‏مذکور را تا سی روز مراعات کنند.‏

‏5- س - اگر بین دو عمره کمتر از یک ماه فاصله باشد باید عمره دوم را ‏‎ ‎‏به قصد رجا انجام دهد،چنانچه عمره دوم نیابت باشد،نایب می‌تواند ‏‎ ‎‏برای آن اجرت بگیرد یا خیر؟و چنانچه بر منوبٌ عنه انجام عمرۀ مفرده ‏‎ ‎‏واجب باشد کفایت می‌کند یا خیر؟‏

‏ج - لازم است احتیاط مراعات شود،و چنانچه با تذکر به اجیرکننده ‏‎ ‎‏اجرت بگیرد،اشکال ندارد.‏

‏6- س - اگر زنی به نیت عمرۀ مفرده مُحرم و بعد از آن عادت شود و ‏‎ ‎‏در همۀ روزهایی که می‌تواند در مکه باشد حیض است،برای عمرۀ ‏‎ ‎‏مفرده باید چه کند؟و اگر آنجا اعمالی انجام نداده و فعلاً به ایران آمده، ‏‎ ‎‏چه وظیفه‌ای دارد؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 56

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - در فرض سؤال باید برای طواف و نماز نایب بگیرد و بقیه اعمال ‏‎ ‎‏عمره را خودش به جا آورد،و چنانچه به ایران آمده اقدام کند و برگردد،و ‏‎ ‎‏اگر نمی‌تواند،برای اعمال عمره نایب بگیرد؛ولی باید خودش تقصیر کند ‏‎ ‎‏و ترتیب بین آن و سایر اعمال مراعات شود و تا اعمال را به جا نیاورد آنچه ‏‎ ‎‏به وسیلۀ احرام بر او حرام شده بر او حلال نمی‌شود.‏

‏7- س - آیا طواف در عمرۀ مفردۀ استحبابی حکم طواف واجب را ‏‎ ‎‏دارد که باید نماز آن خَلْف مقام باشد،یا حکم طواف استحبابی را دارد و ‏‎ ‎‏در هر جای مسجد الحرام می‌توان نماز آن را خواند؟‏

‏ج - حکم طواف واجب را دارد و باید نماز آن خَلْف مقام باشد.‏

‏8- س - انجام عمرۀ مفرده در ماههای حج پیش از عمرۀ تمتع جایز ‏‎ ‎‏است یا خیر؟و در این مسأله فرقی بین صَرُوره و غیر صَرُوره هست یا نه؟‏

‏ج - مانع ندارد و فرق نمی‌کند.‏

‏9- س - تأخیر عمرۀ مفرده در حج افراد تا چه وقتی بلاعذر جایز ‏‎ ‎‏است؟‏

‏ج -باید مبادرت نماید عرفاً علی الاحوط و تأخیر نشود.‏

‏10- س - زنی که احتمال می‌دهد خون حیض ببیند و نتواند داخل ‏‎ ‎‏مسجد الحرام شود،آیا می‌تواند برای عمرۀ مفردۀ مستحبی مُحرم شود و ‏‎ ‎‏اگر خون دید برای طواف و نماز نایب بگیرد،و همچنین مریض اگر ‏‎ ‎‏احتمال می‌دهد نتواند اعمال عمرۀ مفرده را انجام دهد؟‏

‏ج - اشکال ندارد،و چنانچه وظیفۀ او نایب گرفتن شد عمل به وظیفه ‏‎ ‎‏نماید.‏

‏11- س - همچنان که عمرۀ مفرده را قبل از عمرۀ تمتع و لو با کمتر از ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 57

‏ ‏

‏ ‏

‏فاصله شدن یک ماه تجویز فرموده‌اید،آیا بعد از عمرۀ تمتع هم با کمتر از ‏‎ ‎‏یک ماه فاصله تجویز می‌فرمایید،یا باید رجائاً انجام شود؟‏

‏ج -به قصد رجا انجام شود.‏

‏12- س - کسی که وظیفۀ او عمرۀ تمتع است و ندانسته به نیت عمرۀ ‏‎ ‎‏مفرده مُحرم شده است تکلیف او چیست؟‏

‏ج - اگر قصد عمرۀ مفرده کرده،باید عمرۀ مفرده انجام دهد و بعد ‏‎ ‎‏عمرۀ تمتع را به جا آورد،و چنانچه اشتباه در تطبیق بوده،تمتع واقع ‏‎ ‎‏می‌شود و صحیح است.‏

‏13- س - اگر تقصیر را در عمرۀ مفرده جهلاً یا نسیاناً به جا نیاورد و ‏‎ ‎‏طواف نساء را نیز ترک کرده و بعد رفته است به مسجد شجره و برای ‏‎ ‎‏عمرۀ تمتع مُحرم شده و عمرۀ تمتع را به جا آورده و بعد متوجه نقص کار ‏‎ ‎‏خود شده است،تکلیف این شخص با داشتن فرصت،برای اعادۀ عمرۀ ‏‎ ‎‏تمتع،و نداشتن فرصت چیست؟‏

‏ج - در فرض مرقوم،چنانچه عمرۀ مفرده را در اشْهُر حج به جا آورده ‏‎ ‎‏و می‌خواهد حج مستحبی به جا آورد،می‌تواند عدول به عمرۀ تمتع کند ‏‎ ‎‏چه وقت برای اعادۀ عمرۀ تمتع داشته باشد یا نه؛ولی اگر حج واجب ‏‎ ‎‏باشد،کفایت نمی‌کند علی الاحوط،و باید پس از تقصیر صحیح به میقات ‏‎ ‎‏برود و برای عمرۀ تمتع مجدداً مُحرم شود.‏

‏14- س - کسی که حجش بدل به افراد شده و باید بعد از حج،عمرۀ ‏‎ ‎‏مفرده به جا آورد،اگر سال بعد که به حج می‌رود بعد از اعمال حج،عمرۀ ‏‎ ‎‏مفرده را به جا آورد کافی و مُجزی است یا نه؟‏

‏ج - احوط آن است که تا عمرۀ مفرده را انجام نداده،برای عمره و حج ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 58

‏ ‏

‏ ‏

‏دیگر مُحرم نشود هر چند اگر خلاف کرد،ضرر به صحت عمره و حج او ‏‎ ‎‏نمی‌زند.‏

‏15- س - کسانی که از هند و پاکستان به سعودیه می‌آیند و در مکه ‏‎ ‎‏معظمه مقیم می‌شوند،آیا حجشان تمتع است یا وظیفۀ دیگری دارند؟‏

‏ج - چنانچه به قصد مجاورت در مکه بمانند و بعد از دو سال مستطیع ‏‎ ‎‏شوند حکم اهل مکه را پیدا می‌کنند،و در غیر این صورت صور ‏‎ ‎‏مختلفه‌ای است که در تحریر الوسیله ذکر شده است.‏

‏16- س - کیفیت حج قِران را بیان فرمایید،و آیا این حج بر کدام ‏‎ ‎‏اشخاص واجب می‌شود؟‏

‏ج - حج قِران واجب تعیینی نیست و چون مورد ابتلا نیست می‌توانید ‏‎ ‎‏به کتب مفصله مراجعه نمایید. ‏

‏ ‏


کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 59

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 60