اقسام حج
صورت حج تمتع اجمالاً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

صورت حج تمتع اجمالاً

‏ ‏

‏ ‏

صورت حج تمتع اجمالاً 

‏بدان که حج تمتع مرکب است از دو عمل،یکی عمرۀ تمتع و دیگری حج ‏‎ ‎‏تمتع،و عمرۀ تمتع مقدم است بر حج.‏

‏و عمرۀ تمتع مرکب است از پنج جزء:‏

‏اول:احرام؛ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 53

‏ ‏

‏ ‏

‏دوم:طواف کعبه؛‏

‏سوم:نماز طواف؛‏

‏چهارم:سعی بین کوه صفا و مروه؛‏

‏پنجم:تقصیر،یعنی گرفتن قدری از مو یا ناخن.‏

‏و چون مُحرم از این اعمال فارغ شد،آنچه بر او به واسطۀ احرام بستن ‏‎ ‎‏حرام شده بود،حلال می‌شود.‏

‏و حج تمتع مرکب است از سیزده عمل:‏

‏اول:احرام بستن در مکه؛‏

‏دوم:وقوف به عرفات؛‏

‏سیم:وقوف به مشعر الحرام؛‏

‏چهارم:انداختن سنگریزه به جمرۀ عقبه در منیٰ؛‏

‏پنجم:قربانی در منیٰ؛‏

‏ششم:تراشیدن سر یا تقصیر کردن در منیٰ؛‏

‏هفتم:طواف زیارت در مکه؛‏

‏هشتم:دو رکعت نماز طواف؛‏

‏نهم:سعی بین صفا و مروه؛‏

‏دهم:طواف نساء؛‏

‏یازدهم:دو رکعت نماز طواف نساء؛‏

‏دوازدهم:ماندن به منیٰ،شب یازدهم و شب دوازدهم و شب ‏‎ ‎‏سیزدهم برای بعضی از اشخاص؛‏

‏سیزدهم:در روز یازدهم و دوازدهم رَمْی جمرات،و اشخاصی که ‏‎ ‎‏شب سیزدهم در منیٰ ماندند روز سیزدهم باید رَمْی جمرات کنند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 54

‏ ‏

‏ ‏

‏آنچه ذکر شد صورت اجمالی این دو عمل است و تفصیل آنها بعد ذکر ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏مسأله - لازم نیست مکلف این اعمال را قبل از ورود به عمره و حج ‏‎ ‎‏بداند و لو اجمالاً،و کافی است که نیت کند عمرۀ تمتع را؛یعنی عبادتی را ‏‎ ‎‏که خداوند بر او واجب کرده،و همین طور حج تمتع را به نحوی که واجب ‏‎ ‎‏است بر او،و کیفیت و تفصیل هر یک را از رساله در وقت عمل یاد بگیرد ‏‎ ‎‏و عمل کند؛ولی یاد گرفتن اجمالی آن بهتر و موافق احتیاط است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 55