نیابت در حج
مسائل متفرقۀ نیابت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ نیابت

‏ ‏

‏ ‏

مسائل متفرقۀ نیابت 

‏1- س - کسی مستطیع بوده و در میقات به نیابت دیگری مُحرم شده و ‏‎ ‎‏به مکه آمده و عمرۀ تمتع را از طرف منوبٌ عنه انجام داده است،وظیفۀ او ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 34

‏ ‏

‏ ‏

‏چیست؟‏

‏ج -با اینکه خودش مستطیع است نیابت او صحیح نیست،و احرام او ‏‎ ‎‏باطل است و باید برگردد به میقات و از آنجا برای خودش مُحرم شود.‏

‏2- س - اگر کسی که نیابت از دیگری گرفته و به حج آمده،از بعض ‏‎ ‎‏اعمال معذور است،آیا می‌تواند در این اعمال نایب بگیرد،و آیا می‌تواند ‏‎ ‎‏پول نیابت را به دیگری بدهد که اصل حج را به جا آورد؟‏

‏ج - نایب شدن معذور،صحیح نیست و باید پول را به صاحبش ‏‎ ‎‏برگرداند مگر اینکه از طرف صاحب پول مجاز در نایب گرفتن باشد که در ‏‎ ‎‏این صورت می‌تواند دیگری را در اصل عمل حج نایب کند،و در صورتی ‏‎ ‎‏که بدون اجازه،نیابت را به دیگری واگذار کرد و او عمل را انجام داد،حج ‏‎ ‎‏از طرف منوبٌ عنه واقع می‌شود؛ولی پول را باید به صاحبش برگرداند و ‏‎ ‎‏صاحب پول ضامن چیزی نیست و اجرت نایب را باید امرکننده بپردازد.‏

‏3- س - از هر کاروان نوعاً چند نفر از خدمه به نیابت آمده‌اند و به ‏‎ ‎‏ناچار باید نیمه شب از مشعر برای انجام کارهای لازم در منیٰ یا همراه ‏‎ ‎‏ضعفا به منیٰ بروند،سؤال این است که آیا اجیر شدن و نیابت آنان صحیح ‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

‏ج -با توجه به اینکه از معذورین هستند و نمی‌توانند وقوف اختیاری ‏‎ ‎‏در مشعر را درک کنند نیابت آنان صحیح نیست،و اگر قبل از استخدام ‏‎ ‎‏اجیر شده‌اند باید حج را به جا آورند و وقوف اختیاری را درک نمایند.‏

‏4- س - آیا شخص زنده در موردی که می‌تواند نایب بگیرد باید از بَلَد ‏‎ ‎‏نایب بگیرد یا از میقات،و اگر دیگری برای او نایب بگیرد کفایت می‌کند ‏‎ ‎‏یا خیر؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 35

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - نایب گرفتن از میقات کفایت می‌کند،و خودش باید نایب بگیرد و ‏‎ ‎‏نایب گرفتن دیگری برای او کافی نیست،مگر از طرف او وکالت داشته ‏‎ ‎‏باشد.‏

‏5- س - آیا عمرۀ مفرده یا طواف استحبابی را می‌توانیم به نیابت چند ‏‎ ‎‏نفر انجام دهیم،و در اعمال آن از جمله طواف نساء،نیت همه باید بشود ‏‎ ‎‏یا نیت بعضی کافی است؟‏

‏ج - می‌توانید به نیابت چند نفر انجام دهید،و باید نیت همه بشود.‏

‏6- س - کسی را روز عید قبل از حلق دستگیر کرده‌اند و او را به ایران ‏‎ ‎‏فرستاده‌اند،آیا رفقای او می‌توانند از او نیابت کنند و بقیۀ اعمال را انجام ‏‎ ‎‏دهند یا خیر،و چگونه از احرام خارج می‌شود؟‏

‏ج -بدون اینکه خودش نایب بگیرد نیابت صحیح نیست،و برای ‏‎ ‎‏خارج شدن از احرام باید به منیٰ بیاید و حلق یا تقصیر کند و اعمال مترتبه ‏‎ ‎‏را انجام دهد؛و اگر نمی‌تواند برود،در محل خودش حلق یا تقصیر نماید ‏‎ ‎‏و بنا بر احتیاط موهای خود را به منیٰ بفرستد،و باید برای اعمال مترتبه ‏‎ ‎‏نایب بگیرد.‏

‏7- س - افرادی که هر سال به حج می‌روند - از قبیل خدمۀ کاروانها - ‏‎ ‎‏در محل خود از کسی نیابت قبول می‌کنند؛ولی در میقات بر اثر اشتغال ‏‎ ‎‏زیاد از نیابت غافل و مُحرم می‌شوند،بعد که متوجه شدند دوباره نیت ‏‎ ‎‏نیابت می‌کنند،آیا حج نیابتی آنان درست است یا حج برای خودشان ‏‎ ‎‏حساب می‌شود؟‏

‏ج -باید عمره و حج را به همان نیت اول اتمام کنند،و احرام دوم ‏‎ ‎‏صحیح نیست مگر آنکه احرام اول باطل باشد،مثل اینکه حج بر او واجب ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 36

‏ ‏

‏ ‏

‏نبوده و نیت حَجة الاسلام کرده باشد.‏

‏8- س - شخصی در میقات برای خودش مُحرم می‌شود و تلبیه ‏‎ ‎‏می‌گوید،بعد به فکر می‌افتد که چون خودش حج واجب را در سالهای ‏‎ ‎‏گذشته به جا آورده،برای پدر یا مادر یا یکی از خویشاوندان دیگرش حج ‏‎ ‎‏تبرّعی به جا آورد،آیا می‌شود با نیت عدول کند،و یا دوباره به نیت ‏‎ ‎‏شخص مورد نظر مُحرم شود یا خیر؟‏

‏ج - اگر به احرام صحیحی مُحرم شده،نمی‌تواند نیت را عوض کند و ‏‎ ‎‏باید عملش را به همان نیتی که در احرام داشته،اتمام کند.‏

‏9- س - نایبی در احرام عمرۀ تمتع بعد از اینکه وارد مکه شد شک ‏‎ ‎‏می‌کند که نیت نیابت کرده یا نه،آیا باید به میقات برگردد و مجدداً به ‏‎ ‎‏نیابت مُحرم شود،یا اصلاً حج برای خودش حساب می‌شود و دیگر ‏‎ ‎‏نمی‌تواند نایب باشد؟‏

‏ج - در نیت خطور لازم نیست،اگر انگیزۀ او در حال احرام نیابت بوده، ‏‎ ‎‏عمل را به نیابت انجام دهد،و اگر در داعی و انگیزه هم شک دارد باید ‏‎ ‎‏اعمال را به نیت اجمالی (همان نیت در احرام)اتمام کند،و در نیابت به آن ‏‎ ‎‏اکتفا نمی‌شود.‏

‏10- س - زنی در عرفات در روز نهم دیوانه شد،او را به بیمارستان ‏‎ ‎‏بردند و تا آخرین وقتی که می‌توانستند همراهان او در مکه بمانند،باقی ‏‎ ‎‏ماندند،خوب نشد،آیا شوهرش که با او است می‌تواند برای او نایب ‏‎ ‎‏بگیرد،و یا خودش باقی اعمال را انجام دهد یا نه؟‏

‏ج - مجنون تکلیف ندارد و نمی‌توانند برای او نایب بگیرند،و اگر ‏‎ ‎‏عاقل شد حکم اشخاص مُحرم دیگر را دارد. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 37

‏ ‏

‏ ‏

‏11- س - هرگاه کسی مریض شود،به طوری که بعد از احرام عمره ‏‎ ‎‏قادر به انجام اعمال نباشد،آیا کسی که برای عمرۀ تمتع مستحبی مُحرم ‏‎ ‎‏شده و عمره را انجام داده است می‌تواند در حج نایب او شود یا خیر؟‏

‏ج - کسی که برای عمرۀ تمتع مُحرم شده و لو مستحبی،نمی‌تواند در ‏‎ ‎‏اصل عمره یا حج برای دیگری نایب شود و باید عملش را اتمام کند؛ولی ‏‎ ‎‏اگر مریض فقط قادر به انجام طواف و سعی نباشد و بتواند وقوفین را درک ‏‎ ‎‏کند و بقیۀ اعمال را نایب بگیرد،جایز است دیگران را در طواف و سعی و ‏‎ ‎‏اعمال دیگر نایب قرار دهد،هر چند خودشان هم حج یا عمره به جا ‏‎ ‎‏می‌آورند.‏

‏12- س -بنده چون مسئول گروه حج بودم به استناد وظیفه‌ام که ‏‎ ‎‏مراقبت از بیماران و عاجزهای گروه بود وقوف اضطراری انجام دادم، ‏‎ ‎‏لطفاً وظیفۀ شرعی این جانب را بیان فرمایید.‏

‏ج - اگر همراه عجزه بوده‌اید که لازم بوده با آنان باشید و آنان از وقوف ‏‎ ‎‏اختیاری معذور بوده‌اند برای شما هم اشکالی نداشته،بلی اگر نایب ‏‎ ‎‏کسی شده‌اید نیابت شما درست نبوده است.‏

‏13- س - اگر کسی دفعۀ اول به صورت خدمه،حج به جا آورده و در ‏‎ ‎‏دفعۀ دوم دوباره به مأموریت خدمه عازم مکۀ معظمه است،آیا می‌تواند ‏‎ ‎‏به عنوان پدر یا مادر که فوت شده‌اند نیابت نماید،و در چنین صورتی آیا ‏‎ ‎‏حج از عهدۀ پدر و مادرش برداشته می‌شود؟‏

‏ج - مانع ندارد و حج از منوبٌ عنه کافی است،مگر آنکه سال اول، ‏‎ ‎‏مستطیع نبوده و امسال مستطیع باشد.‏

‏14- س - این جانب حدود شانزده سال قبل نیابتاً به مکۀ معظمه مشرف ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 38

‏ ‏

‏ ‏

‏شده و در منیٰ چون سفر اول بوده است،و می‌دانسته‌ام که طبق تقلید ‏‎ ‎‏حضرت عالی باید در سفر اول حَلْق کند،و لکن نمی‌دانستم که ماشین ته‌زن با ‏‎ ‎‏تیغ فرق دارد و به جای تیغ با ماشین ته‌زن سر خود را تراشیدم و بعد از آن ‏‎ ‎‏سفر هم دو سفر دیگر مشرف شدم و در سفرهای بعدی سر خود را ‏‎ ‎‏ماشین نموده و ناخن هم گرفته‌ام،لطفاً بفرمایید در سفر اول که به جای ‏‎ ‎‏تیغ با ماشین سر را تراشیدم،در مقابل این کار وظیفه‌ام چیست؟و آیا این ‏‎ ‎‏عمل سفر اول در سفرهای بعدی خللی وارد می‌آورد یا ذمه‌ام بری شده ‏‎ ‎‏است؟‏

‏ج - شما در صورت امکان باید به مکه بروید و در منیٰ حَلْق کنید و بعد ‏‎ ‎‏از آن طواف و نماز و سعی و طواف نساء و نماز آن را به جا آورید،و در ‏‎ ‎‏این اعمال نیت اتمام حج سفر اول را بکنید و بعد از آن چیزی بر شما ‏‎ ‎‏نیست،و اگر خودتان نمی‌توانید بروید یا رفتن برای شما حرجی است در ‏‎ ‎‏محل خود حلق کنید و بنا بر احتیاط موی آن را به منیٰ بفرستید و در بقیۀ ‏‎ ‎‏اعمال فوق نایب بگیرید،و نسبت به دو سفر دیگر که آیا صحیح و کافی ‏‎ ‎‏بوده یا نه،احتیاط را مراعات نمایید.‏

‏15- س - کسانی که مجاز هستند در شب عید قربان بعد از درک ‏‎ ‎‏اضطراری مَشعرْ به منیٰ بروند،آیا همۀ آنان از ذوی الاعذار می‌باشند که ‏‎ ‎‏نیابت و لو تبرعاً مورد اشکال است یا نسبت به بعضی استثنا شده است؟‏

‏ج - در فرض سؤال،زنها می‌توانند نایب شوند،و نیابت در سایر ‏‎ ‎‏ذوی الاعذار صحیح نیست.‏

‏16- س - شخصی در حج از میتی نیابت کرده و در وقت عقد اجاره ‏‎ ‎‏برای انجام مناسک هیچ عذری نداشت؛ولی چند سال بعد از انجام حج ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 39

‏ ‏

‏ ‏

‏متوجه شد که در وقوف مشعر الحرام با زنها و مریضها به عنوان راهنما، ‏‎ ‎‏وقوف اضطراری کرده و به منیٰ رفته است،و غافل بوده که نایب باید ‏‎ ‎‏وقوف اختیاری بکند،وظیفه‌اش چیست؟‏

‏ج - عمل مزبور مُجزی از حج نیابتی استیجاری نیست،و از جهت ‏‎ ‎‏اجرت باید به اجیرکننده مراجعه نماید،و یا در صورتی که اجاره،موقت ‏‎ ‎‏به زمان مخصوصی که منقضی شده نباشد،دوباره حج نیابتی صحیح ‏‎ ‎‏به جا آورد.‏

‏17- س - آیا می‌توانم برای مادرم و برای خودم فریضه حج را انجام ‏‎ ‎‏دهم؟‏

‏ج - در یک سال بیش از یک حج واقع نمی‌شود.‏

‏18- س - شخصی به عنوان نیابت در مسجد شجره مُحرم شده و به ‏‎ ‎‏مکه آمده،در مکه فهمید که خودش مستطیع بوده است،آیا باید اعمال ‏‎ ‎‏عمره را به قصد خود به جا آورد یا به قصد نیابت،و اگر باید حج را به ‏‎ ‎‏قصد خود به جا آورد نسبت به حج نیابی چه وظیفه دارد،و آیا می‌تواند ‏‎ ‎‏برای آن نایب بگیرد یا نه؟‏

‏ج - احرام او صحیح نبوده است و باید برگردد و برای عمرۀ تمتع برای ‏‎ ‎‏خودش مُحرم شود و وظیفۀ خودش را انجام دهد،و راجع به حج نیابی ‏‎ ‎‏نمی‌تواند نایب بگیرد،مگر اجازه داشته باشد یا استیجار او برای مطلق ‏‎ ‎‏تحصیل حج باشد.‏

‏19- س - کسی که نایب بوده و عمرۀ تمتع را انجام داده و بعد ناچار ‏‎ ‎‏شده است که به ایران بازگردد،آیا می‌تواند بقیۀ اعمال را به دیگری ‏‎ ‎‏واگذار نماید که حج تمتع را انجام دهد؟ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 40

‏ ‏

‏ ‏

‏ج - نمی‌تواند.‏

‏20- س - آیا شرط ایمان نایب که در اصل نیابت حج و همچنین در ‏‎ ‎‏ذبح،شرط است در سایر اعمالی که نیابت در آن جایز است،مثل رَمْی و ‏‎ ‎‏طواف هم شرط است یا خیر؟‏

‏ج - در سایر اعمال نیز شرط است.‏

‏21- س - شخصی تمام اختیارات اموال پدرش را دارد و پدر ‏‎ ‎‏نمی‌تواند بالمباشره حج را به جا آورد،پسر بدون تذکر دادن به پدر، ‏‎ ‎‏شخصی را اجیر برای حج پدر نموده و خودش هم برای حج خود مشرف ‏‎ ‎‏شده،در این فرض آیا حج اجیر برای حج پدر،مجزی است یا خیر؟و ‏‎ ‎‏هرگاه در مدینه تصمیم بگیرد که آنچه را از مال پدر به اجیر داده است با ‏‎ ‎‏پدر حساب نکند و از مال خودش باشد،رفع اشکال می‌شود یا نه؟‏

‏ج - در فرض مزبور استنابه در مورد پدر صدق نمی‌کند،و ‏‎ ‎‏حَجة الاسلام از طرف پدر واقع نمی‌شود،و فرقی بین دو صورت فوق ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏22- س - شخصی پس از آنکه به مدینه مشرف شد جنون پیدا کرد،با ‏‎ ‎‏توجه به اینکه سابقاً حج بر او مستقر شده است،آیا می‌شود برای او نایب ‏‎ ‎‏گرفت یا خیر،و اگر نشود،تبرّع حج از او چه صورت دارد؟‏

‏ج - نیابت و تبرّع در فرض سؤال صحیح نیست.‏

‏23- س - فردی پس از استطاعت مالی برای حج اسم‌نویسی کرد و ‏‎ ‎‏برای دو سال بعد اسمش درآمد؛ولی چند ماه قبل از حرکت،فوت کرد ‏‎ ‎‏در حالی که پسرش را نایب قرار داده بود که برای او حج به جا آورد،در ‏‎ ‎‏حالی که پسر خود استطاعت مالی داشته ولی در اسم‌نویسی مسامحه ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 41

‏ ‏

‏ ‏

‏کرده و ننوشته است،در صورتی که اگر اسم می‌نوشت شاید در همان ‏‎ ‎‏سال اول،قرعه به نامش در می‌آمد و شاید هم سالهای بعد،اکنون پسر به ‏‎ ‎‏مدینه آمده به عنوان نیابت حج بَلَدی از جانب پدر،و هنوز مُحرم نشده، ‏‎ ‎‏چه وظیفه‌ای دارد؟‏

‏ج - در فرض مرقوم نیابت صحیح نیست،و باید برای خودش حج ‏‎ ‎‏نماید.‏

‏24- س - شخصی اجیر حج بَلَدی از قم شده و خودش ساکن اراک ‏‎ ‎‏است،بعد از اجیر شدن در نظر داشته که به قم برود و از آنجا حرکت کند، ‏‎ ‎‏پس از چند روز در حالی که از موضوع غافل شده،برای انجام کار دیگری ‏‎ ‎‏به قم و بعد از آنجا به تهران رفته است،آیا همان نیت قبلی برای حرکت از ‏‎ ‎‏قم کافی است یا باید برگردد به قم،و بر فرض خروج از ایران چه حکمی ‏‎ ‎‏دارد؟‏

‏ج - اگر می‌تواند باید برگردد،و چنانچه برنگشت و لو در صورت ‏‎ ‎‏تمکن و حج را انجام داد،حج صحیح است و بالنسبه استحقاق اجرت ‏‎ ‎‏دارد.‏

‏25- س - آیا بر نایب واجب است که بر طبق فتوای مرجع تقلید ‏‎ ‎‏منوبٌ عنه اعمال حج را انجام دهد یا مطابق وظیفه خودش عمل نماید؟‏

‏ج - میزان،وظیفۀ خود اوست؛ولی اگر اجیر شده به کیفیت خاصی، ‏‎ ‎‏باید طوری عمل کند که مراعات وظیفه خودش و کیفیت ذکر شده بشود.‏

‏26- س - آیا در اجاره برای اعمال حج،لازم است اجیر و مستأجر از ‏‎ ‎‏یکدیگر سؤال کنند که مقلد چه کسی هستند یا نه؟‏

‏ج - لازم نیست،و اجیر مطابق تقلید خودش عمل می‌کند. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 42

‏ ‏

‏ ‏

‏27- س - نایب چند ماه قبل از حج به بَلَد منوبٌ عنه می‌رود و به عنوان ‏‎ ‎‏نیابت حج حرکت می‌کند و به وطن خودش یا محل دیگری می‌رود،و در ‏‎ ‎‏ماه ذیحجه که عازم حج می‌شود،دیگر به بلد منوبٌ عنه نمی‌رود،کافی ‏‎ ‎‏است یا نه؟و چه وقت باید برود؟‏

‏ج - کافی است.‏

‏28- س - در موردی که مرحوم پدرم فرموده بود پسر بزرگ نیابتاً به ‏‎ ‎‏مکه برود و من که پسر بزرگ هستم به وسیلۀ ارث مستطیع شده‌ام؛اما ‏‎ ‎‏تا کنون نتوانسته‌ام سهم خودم را به پول مبدل کنم،آیا می‌توانم با این حال ‏‎ ‎‏به جای پدر حج به جا آورم یا نه؟‏

‏ج -با فرض حصول استطاعت مالی برای خودتان،و لو از بابت ارثیه، ‏‎ ‎‏اگر امکان فروش و صرف قیمت در حج را دارید باید اول برای خودتان ‏‎ ‎‏حج به جا آورید،و برای پدر بعداً انجام دهید یا دیگری را نایب بگیرید.‏

‏29- س - آیا جایز است برای نایب در طواف عمرۀ تمتع یا طواف حج ‏‎ ‎‏که طواف را در غیر موسم حج به جا آورد یا نه؟‏

‏ج - مانع ندارد.‏

‏30- س - شخصی قبلاً مستطیع بوده و به حج نرفته و الآن هیچ‌گونه ‏‎ ‎‏قدرت مالی جهت انجام حج را ندارد،آیا فرزندش می‌تواند تبرعاً از ‏‎ ‎‏طرف او حج نیابی انجام دهد؟‏

‏ج - نیابت در حج از حی صحیح نیست،مگر در صورتی که شخص از ‏‎ ‎‏جهت پیری نتواند به حج برود یا مریض باشد و از جهت مرض نتواند ‏‎ ‎‏برود و مأیوس از خوب شدن تا آخر عمر باشد.‏

‏31- س - حج به نیابت حضرت ولی عصر - ارواحنا له الفداء - چون در ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 43

‏ ‏

‏ ‏

‏موسم حج تشریف دارند،جایز است یا نه؟‏

‏ج - اشکال ندارد.‏

‏32- س - زنی که واجب الحج است وصیت کرده که از اصل ترکه‌اش ‏‎ ‎‏برای او حج بلدی توسط وصیّش انجام شود،حال استطاعت جانی و مالی ‏‎ ‎‏و غیره برای وصی او فراهم است،فقط از حیث عدم شرکت در نام‌نویسی ‏‎ ‎‏برای حج،آن هم با عذری،استطاعت راهی ندارد،آیا می‌تواند حج نیابی ‏‎ ‎‏را انجام دهد؟‏

‏ج - وصی اگر قبلاً استطاعت نداشته و فعلاً هم راه برای او باز نیست، ‏‎ ‎‏الآن هم مستطیع نیست و می‌تواند برای حج نیابی اجیر شود؛ولی اگر ‏‎ ‎‏بدون اینکه اجیر شود،خود را به میقات برساند،نمی‌تواند حج نیابی ‏‎ ‎‏به جا آورد و باید برای خودش حج به جا آورد.‏

‏33- س - کسی که حج نیابی انجام می‌دهد،اگر در قربانی شخص ‏‎ ‎‏ثالثی را وکیل کرد ذابح چگونه نیت کند؟آیا باید نیت کند که به وکالت از ‏‎ ‎‏میت قربانی می‌کنم یا باید وکالت از نایب میت کند؟در هر صورت آیا ‏‎ ‎‏باید نام میت را هم ببرد؟‏

‏ج - نام میت بردن لازم نیست،بلکه چنانچه نیت کند آنچه بر عهدۀ ‏‎ ‎‏نایب است انجام دهد،صحیح است.‏

‏34- س - کسی که برای حج اجیر می‌شود،اگر شرط کند که مثلاً برای ‏‎ ‎‏طواف نساء یا یک عمل دیگری که نیابت‌بردار است نایب می‌گیرم،آیا این ‏‎ ‎‏شرط نافذ است و می‌تواند عمل نماید یا نه؟‏

‏ج - اگر عذر دارد نمی‌تواند قبول کند،بلی در قربانی مانع ندارد و ‏‎ ‎‏شرط لازم نیست. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 44

‏ ‏

‏ ‏

‏35- س - کسی که احتمال قوی عقلایی می‌دهد که نتواند اعمال را به ‏‎ ‎‏نحو عادی انجام دهد،و ممکن است حج تمتع را بدل به افراد کند،آیا ‏‎ ‎‏می‌تواند از حج واجب نیابت کند؟‏

‏ج - می‌تواند نیابت کند؛ولی اگر وظیفۀ او عدول به افراد شد بنا بر ‏‎ ‎‏احتیاط منوبٌ عنه نباید اکتفا به آن کند.‏

‏36- س - نایبی که در وقت قبول نیابت برای حج معذور نبوده است،و ‏‎ ‎‏بعد از عقد اجاره در موقع عمل یا قبل از مُحرم شدن جزء معذورین شده ‏‎ ‎‏و در هر عذری که پیش آمده طبق وظیفۀ معذورین رفتار نموده،آیا حج او ‏‎ ‎‏از منوبٌ عنه کافی است و آیا نسبت به نحوۀ عذر فرقی هست یا نه؟‏

‏ج - محل اشکال است.‏

‏37- س - کسانی که در حال اجیر شدن،از معذورین نبوده‌اند و بعداً ‏‎ ‎‏در اثنای عمل عذر عارض شده است،آیا نیابتشان صحیح است و ‏‎ ‎‏مستحق تمام اجرت می‌باشند یا نه؟‏

‏ج - اشکال دارد.‏

‏38- س - خدمه‌ای که از روی جهل به مسأله اجیر شده‌اند و وقوف ‏‎ ‎‏اختیاری مشعر را درک نکرده‌اند فعلاً تکلیفشان چیست؟و همچنین سایر ‏‎ ‎‏معذورینی که حج ناقص از این قبیل انجام داده‌اند،تبرعاً یا با اجرت؟‏

‏ج - نیابت ایشان صحیح نیست و کفایت از منوبٌ عنه نمی‌کند،و باید ‏‎ ‎‏پول را برگردانند و خودشان با عدم عذر نسبت به درک اختیاری مشعر ‏‎ ‎‏باید با انجام عمرۀ مفرده،از احرام خارج شوند.‏

‏39- س - در مناسک آمده است که معذور نمی‌تواند نایب شود، ‏‎ ‎‏معذور به چه کسی گفته می‌شود؟لطفاً حد آن را معین کنید،مثلاً کسی که ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 45

‏ ‏

‏ ‏

‏نمی‌تواند نماز طواف را صحیح بخواند،یا نمی‌تواند خودش رَمْی جمرات ‏‎ ‎‏کند،و یا نمی‌تواند قربانی نماید،و یا نمی‌تواند یکی دیگر از واجبات حج ‏‎ ‎‏را اعم از ارکان و غیر ارکان انجام دهد،معذور است یا خیر؟‏

‏ج - هر کس نتواند اعمال اختیاری حج را انجام دهد،معذور است و ‏‎ ‎‏نمی‌تواند نایب شود؛ولی مباشرت در ذبح در حال اختیار هم لزوم ندارد، ‏‎ ‎‏و لذا کسی که نمی‌تواند ذبح کند می‌تواند برای حج نایب شود و برای ذبح ‏‎ ‎‏نایب بگیرد.‏

‏40- س - کسی که نماز او صحیح نیست و برای حج به نیابت آمده ‏‎ ‎‏است،آیا نیابت او صحیح است؟و مفروض این است که به عنوان نیابت ‏‎ ‎‏مُحرم شده است؟‏

‏ج - اگر از قرائت صحیح معذور است،نیابت و احرام او باطل است،و ‏‎ ‎‏اگر معذور نیست،صحیح است و باید قرائت خود را درست کند.‏

‏41- س - اگر مستنیب یا منوبٌ عنه در وقت نیابت بدانند که نایب جزء ‏‎ ‎‏معذورین است و او را نایب کنند،اولاً آیا اجرت نیابت برای نایب حلال ‏‎ ‎‏است یا نه؟و ثانیاً آیا حج نیابتی او صحیح و از حَجة الاسلام یا غیر ‏‎ ‎‏حَجة الاسلام منوبٌ عنه کفایت می‌کند یا نه؟‏

‏ج -با فرض مذکور معذور بوده،و استیجار شده استحقاق اجرت ندارد،و ‏‎ ‎‏کفایت نمی‌کند. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 46