بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
اعتماد به نفس و نفی خود باختگی
ملتها چراغ راه روشنفکران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ملتها چراغ راه روشنفکران

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

ملتها چراغ راه روشنفکران

ملتها چراغ راه‎ ‎روشنفکران

‏اى مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید، بپا خیزید‏‎ ‎‏و در زیر پرچم توحید و در سایۀ تعلیمات اسلام، مجتمع شوید و‏‎ ‎‏دست خیانت ابرقدرتان را از ممالک خود و خزاین سرشار آن‏‎ ‎‏کوتاه کنید، و مجد اسلام را اعاده کنید، و دست از اختلافات و‏‎ ‎‏هواهاى نفسانى بردارید که شما داراى همه چیز هستید. بر‏‎ ‎‏فرهنگ اسلام تکیه زنید و با غرب و غربزدگى مبارزه نمایید و‏‎ ‎‏روى پاى خودتان بایستید و بر روشنفکران غربزده و شرقزده‏‎ ‎‏بتازید و هویت خویش را دریابید و بدانید که روشنفکران‏‎ ‎‏اجیرشده بلایى بر سرملت و مملکتشان آورده اند که تا متحد‏‎ ‎‏نشوید و دقیقاً به اسلام راستین تکیه ننمایید، بر شما آن خواهد‏‎ ‎‏گذشت که تا کنون گذشته است. امروز زمانى است که ملتها چراغ‏‎ ‎‏راه روشنفکرانشان شوند و آن را از خود باختگى و زبونى در‏‎ ‎‏مقابل شرق و غرب نجات دهند که امروز روز حرکت ملتهاست و‏‎ ‎‏آنان هادى هدایت کنندگان تاکنوند.بدانید که قدرت معنوى شما بر‏‎ ‎‏همۀ قدرتها چیره خواهد شد و قریب یک میلیارد جمعیت شما با‏‎ ‎‏خزاین سرشار و ثروت بى پایان مى تواند تمام قدرتها را در هم‏‎ ‎‏شکند. نصرت کنید خدا را تا نصرت دهد شما را. اى اقیانوس‏‎ ‎‏بزرگ مسلمانان، خروش برآورید و دشمنان انسانیت را در هم‏‎ ‎‏شکنید؛ که اگر به خداى بزرگ رو آوردید و تعلیمات آسمانى را‏‎ ‎‏وجهۀ خود قرار دهید، خداى تعالى و جنود عظیم او با‏‎ ‎‏شماست.(162)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 232