بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
اعتماد به نفس و نفی خود باختگی
مقابله با تبلیغات غربزدگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مقابله با تبلیغات غربزدگان

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

مقابله با تبلیغات غربزدگان

مقابله با تبلیغات‎ ‎غربزدگان

‏ ‏

‏از جمله مسائلى که به مسلمانان و مستضعفان جهان اجازۀ هیچ‏‎ ‎‏گونه فعالیت براى خروج از قید و بند استعمارگران را نمى دهد و‏‎ ‎‏آنان را به حال رکود و عقب افتادگى نگاه مى دارد، تبلیغات‏‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 230


‏ ‏

‏همه جانبه اى است که غربزدگان و شرقزدگان، یا به امر ابرقدرتها،‏‎ ‎‏یا با کوتاه نظرى خود، در سراسر کشورهاى اسلامى و استضعافى‏‎ ‎‏به راه انداخته اند و مى اندازند. و آن است که علم و تمدن و‏‎ ‎‏پیشرفت مختص به دو جناح امپریالیزم و کمونیسم است؛ و آنان،‏‎ ‎‏خصوصاً غربیها و اخیراً امریکاییها، نژاد برتر هستند، و دیگران‏‎ ‎‏نژادپست و ناقص هستند؛ و ترقى آنان در اثر والا نژادى آنان‏‎ ‎‏است؛ و عقب افتادگى اینان در اثر نقص نژادى است! و به تعبیر‏‎ ‎‏دیگر، آنان انسانهاى تکامل یافته هستند؛ و اینان در حال تکامل،‏‎ ‎‏که پس از میلیون ها سال به تکامل نسبى مى رسند. پس، کوشش‏‎ ‎‏براى پیشرفت بیفایده است. و آزادگان یا باید وابسته به‏‎ ‎‏سرمایه دارى غرب باشند، و یا کمونیسم شرق. و به بیان دیگر، ما‏‎ ‎‏از خود هیچ نداریم، و باید همه چیز را از ابرقدرتهاى غرب یا‏‎ ‎‏شرق بگیریم: علم را، تمدن را، قانون را، و پیشرفت را! و شما‏‎ ‎‏امروزِ سیاه ما را مى بینید که در اثر این تفکر که بر ما تحمیل‏‎ ‎‏کرده اند هرچیز، اگرچه ممتاز باشد و از خودى باشد، به همین‏‎ ‎‏جرم مشترى اش کم است؛ و همین را اگر اسم غربى به آن‏‎ ‎‏بگذارند، مشترى زیاد پیدا مى کند. پارچۀ ایران حتماً باید در‏‎ ‎‏حاشیه اش حروف خارجى و لاتین داشته باشد تا مشترى پیدا‏‎ ‎‏کند! و مرضهایى که در خود کشور به نحو شایسته معالجه مى شود‏‎ ‎‏باید به خارج سفر کرد تا معالجه شود. و این باور در حالى است که‏‎ ‎‏بعض دانشمندان و نویسندگان غیر مسلمان با شواهد زنده ثابت‏‎ ‎‏نموده اند که تمدن و علم از اسلام به اروپا رفته و مسلمانان در این‏‎ ‎‏امور پیشقدم بوده اند.(161)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 231