بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
وحدت اقشار ملت
وحدت روحانی و دانشگاهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

وحدت روحانی و دانشگاهی

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

وحدت روحانی و دانشگاهی

وحدت اقشار ملت

‏وحدت روحانى و‏‎ ‎‏دانشگاهى‏‎ ‎

‏از اینکه احساس مى کنم طبقات جوانان غیور دانشجوى قدیم و‏‎ ‎‏جدید داخل کشور و خارج و روشن ضمیران سایر طبقات ملت‏‎ ‎‏شریف مسلمان ـ ایّدهم اللّه تعالى ـ از خواب گران چند صد ساله که‏‎ ‎‏به نغمه هاى خواب آور عمال خبیث استعمار بر ملتها غلبه کرده‏‎ ‎‏بود، بیدار شده اند و در فکر چاره هستند، و از پیوستگى‏‎ ‎‏دانشجویان مدارس قدیم و دانشگاهها و همکارى آنها و سایر‏‎ ‎‏طبقات بیدار در این نهضت مقدس اسلامى که به خواست خداوند‏‎ ‎‏متعال منتهى به قطع ایادى اجانب و استعمارگران و هدم بنیان‏‎ ‎‏استعمارخواهان و غربزدگان خواهد شد، احساس مسرت و‏‎ ‎‏سربلندى مى کنم.‏

‏     این پیوستگى، قدم اول است که به رغم اجانب و نوکرهاى‏‎ ‎‏چشم و زبان بستۀ آنها، در راه آزادى ملتهاى زیر دست برداشته‏‎ ‎‏شده، و اساس و زیر بناى شکست نهایى چپاولگران و عمال‏‎ ‎‏خبیث کسانى است که با تبلیغات مسموعه، سالیان دراز شما‏‎ ‎‏برادران و فرزندان ملت را مانند دشمنان به جان هم افکنده و هر‏‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 225


‏ ‏

‏کدام از دیگرى بیزارى مى جستند و در این میان دشمنان ستمگر‏‎ ‎‏ملتهاى ضعیف، بر مرکب آمال به تاخت و تاز و بندکشیدن ملل‏‎ ‎‏اسلامى و مکیدن خون آنها با کمال امنیت و آرامش خاطر اشتغال‏‎ ‎‏داشتند.(157)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 226