بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
مشیت الهی
ایمان و وحدت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ایمان و وحدت

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

ایمان و وحدت

ایمان و وحدت

‏روى موازین مادى، روى موازین عادى باید با یک یورش، ما از‏‎ ‎‏بین رفته باشیم. باید همۀ ما یک لقمۀ آنها باشیم! لکن قدرت‏‎ ‎‏ایمان، پشتیبانى خداى تبارک و تعالى، اتکال به ولى عصر‏‎ ‎‏ـ سلام اللّه علیه ـ شما را پیروز کرد. برادران من! از یاد نبرید این رمز‏‎ ‎‏پیروزى را. این وحدت کلمه اى که در تمام اقشار ایران پیدا شد‏‎ ‎‏معجزه بود. کسى نمى تواند این را ایجاد کند؛ این معجزه بود. این‏‎ ‎‏امر الهى بود. این وحى الهى بود نه کار بشر. رمز پیروزى شما اول‏‎ ‎‏ایمان ثابت؛ و بعد وحدت کلمه. این دو مطلب را حفظ کنید.(151)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 217