بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
حاکمیت فرهنگ استعماری و مقابله با اسلام و روحانیت
ترویج خودباختگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ترویج خودباختگی

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

ترویج خودباختگی

حاکمیت فرهنگ استعمارى و مقابله با اسلام و روحانیت

ترویج خودباختگى

‏فرهنگ اساس ملت است، اساس ملیت یک ملت است، اساس‏‎ ‎‏استقلال یک ملت است و لهذا آنها کوشش کرده اند که فرهنگ ما‏‎ ‎‏را استعمارى کنند. کوشش کردند که نگذارند انسان پیدا‏‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 207


‏ ‏

‏ ‏

‏بشود. آنها از انسان مى ترسند، از آدم مى ترسند. آنها کوشش‏‎ ‎‏کردند در این سالهاى طولانى، و خصوصاً در این پنجاه و چند‏‎ ‎‏سال، که رجال در ایران پیدا نشود. تحصیلات را به طورى قرار‏‎ ‎‏دادند که رشد تحصیلى و انسانى پیدا نشود. ما را همچو‏‎ ‎‏ترساندند، همچو با تبلیغات خودشان ماها را ترساندند که از‏‎ ‎‏خودمان مى ترسیدیم، به خودمان اعتماد نداشتیم. اگر یک کسى‏‎ ‎‏مریض مى شد مى گفتیم باید برود به خارج، در صورتى که طبیب‏‎ ‎‏داشتیم. همچو با ما رفتار کردند و ما را لرزاندند و ما را تهى کردند‏‎ ‎‏که اگر مى خواستیم یک راهى را اسفالت کنیم مى گفتیم باید از‏‎ ‎‏خارج بیاید با آنکه داشتیم باید ارتش ما را خارجیها اداره کنند،‏‎ ‎‏باید نفت ما را خارجیها بیایند اداره کنند با آنکه ما داشتیم همه‏‎ ‎‏چیز؛ این براى این بود که ما را از اینکه بودیم تهى کردند؛ مغزهاى‏‎ ‎‏ما را شستشو کردند. اعتماد به نفس را از بین بردند.(144)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 208