بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
توسعه نیافتگی
غارت بیت المال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

غارت بیت المال

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

غارت بیت المال

غارت بیت المال

‏اینکه مى بینید هى فریاد مى زنند از اینکه بودجه کم است، کسر‏‎ ‎‏آمد، نه این است که درآمد ایران کم است، درآمد ایران زیاد است‏‎ ‎‏لکن دستهایى در کار است که نمى گذارد تأمین بشود.‏‎ ‎‏خورنده هایش زیادند! نفت الآن یک بودجۀ بسیار زیادى است و‏‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 206


‏یکى از خیانتهایى که الآن شاه بر ملت ما مى کند این است که این‏‎ ‎‏ذخیره اى که باید براى سالهاى بسیار طولانى براى نسلهاى آتیه‏‎ ‎‏محفوظ بماند و زندگى بکنند با همین ذخایر، این آدم مى خواهد‏‎ ‎‏که در ظرف بیست سال، سى سال همه اش را به حلقوم امریکا‏‎ ‎‏بکند و در ازایش هم چیزى دریافت براى منفعت ملت نکند. اینکه‏‎ ‎‏کسر مى آید بودجه، براى ـ یکى اش براى ـ همین معناست که این‏‎ ‎‏بودجه خورده مى شود. شما ملاحظه مى کنید که هجده میلیارد‏‎ ‎‏دلار پول نفت را اسلحه خریدند! ‏

‏     ...اسلحه هایى که هیچ به درد ایران نمى خورد مى آورند در‏‎ ‎‏ایران و پایگاه براى خود امریکا درست مى کنند؛ ...یک مقدارى‏‎ ‎‏هم که داده مى شود به حلقوم آقاى محمدرضاخان و عائله، آن‏‎ ‎‏کسانى که به او مربوط هستند و آنهایى که مى خواهند خدمت به او‏‎ ‎‏بکنند ... که مى گویند شصت هزار نفر ـ اینطور نوشته بودند ـ‏‎ ‎‏شصت هزار نفر اینهایى هستند که مربوط به عائلۀ سلطنتى‏‎ ‎‏هستند! مربوطین به عائلۀ سلطنتى یعنى آنهایى که باید از این‏‎ ‎‏سفره بخورند! بخورند و کار نکنند، بخورند و بیعارى کنند!‏‎ ‎‏خورنده خیلى زیاد است نه اینکه عایدات کم است.(143)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 207